פרסומים ופסקי דין

האם לאור כשלונו של מכרז, רשאית היתה המועצה לנקוט בהליך משלים שאיננו מכרז פומבי?

 

מועצה מקומית דלית אל כרמל, פרסמה מכרז פומבי לאספקת והצבת מכלי אצירה (מכלים שנועדו לאיסוף אשפה), בשטחה. המכרז לא עלה יפה במובן זה שלא נמצאו מציעים שעמדו בתנאיו. המועצה החליטה, בשים לב גם ללוח הזמנים שהוכתב על ידי המדינה, לקיים הליך נוסף ומשלים של קבלת הצעות, מאת מתמודדים במכרז הראשון ומאת עוסקים נוספים. קבוצת אלון בע"מ זכתה ב"מעין מכרז" האמור. כנגד זכיה זו עותרת חברת "דולב מוצרי פלסטיק" לבית המשפט.

טענתה העיקרית של העותרת היא, שהרשות המקומית לא לקחה בחשבון את הוראות הדין המתיחסות למתן עדיפות לטובין תוצרת הארץ. עמדתה היא, כי אם הייתה נלקחת בחשבון העובדה שחלק מהמכלים המשווקים על ידה מיוצרים בישראל, היה מתברר שהצעתה עדיפה מהצעת החברה הזוכה. טענה נוספת של החברה היא, כי המועצה לא היתה רשאית לפעול בהליך שאיננו מכרז פומבי, ולנקוט בהליך "מעין מכרז".

המועצה טוענת, כי היתה רשאית לפעול שלא בדרך של מכרז פומבי מכוח הוראות המועצות המקומיות, המסמיכות אותה "להתקשר בחוזה ללא מכרז" מקום שמכרז שנערך לא עלה יפה. לעניין הוראות הדין ביחס לעדיפות טובין תוצרת הארץ, סבורה המועצה כי תקנות חובת המכרזים המבססות את הטענה לא חלות עליה. בנוסף טוענת המועצה, כי העותרת ידעה מראש כי ההוראות בדבר העדפה של תוצרת הארץ אינן משולבות בהליכים האמורים.

 נקבע כי, ראשית, אכן לא הייתה חובה על הרשות לערוך מכרז פומבי, וזאת מכח צו המועצות המקומיות ובעקבות כשלונו של המכרז הראשון. הצו מסמיך מועצה מקומית "להתקשר בחוזה ללא מכרז" מקום שמכרז לא עלה יפה. עוד נקבע, כי העותרת אכן ידעה מראש כי הוראה מתקנות העיריות שעניינה העדפה בתנאים מסוימים של תוצרת הארץ, אינן משולבות בהליכים בהם השתתפה. גם בהנחה שהיה מדובר במכרז פומבי, כך ביהמ"ש, היתה חלה הוראת הצו הקובעת כי ועדת מכרזים תמליץ על מתן עדיפות לרכישת טובין תוצרת הארץ, כל עוד מחיריהם לא גבוהים ביותר מ15% ממחיר המיובאים. אולם בפני ועדת המכרזים לא הובאו כלל נתונים, שיש בהם כדי לתמוך בטענה בדבר ייצור בישראל לפי תנאי ה"מעין מכרז", בו התמודדה העותרת. נקבע כי המועצה והחברה הזוכה פעלו בתום לב, בנסיבות לא קלות, ובמצב דברים זה ראוי להימנע מלהתערב בשיקול דעתה של ועדת המכרזים. העתירה נדחית.

עת"מ (חי') 49110-04-17 דולב מוצרי פלסטיק אגש"ח בע"מ נ' מועצה מקומית דלית אל כרמל

חזרה