פרסומים ופסקי דין

האם יש לשלם שכר לראש מועצה שהורחק בהסכמה?

ראש המועצה, הורחק בהסכמה מתפקידו בעקבות חקירה פלילית שנפתחה נגדו. במשרד הפנים הוחלט שהוא לא זכאי לשכר עבור התקופה בה הוא לא מכהן. ראש המועצה, ביקש להורות למועצה לשלם לו את שכרו עבור התקופה האמורה. לטענתו, החלטת משרד הפנים משוללת בסיס משפטי, התקבלה מבלי שניתנה לו זכות שימוע ובניגוד לכללי ההליך המנהלי. הוא טוען כי עובד שהורחק ממקום עבודתו זכאי לשכר, ולא קיים כל מקור חוקי המאפשר שלילת שכרו.

 

הנתבעת הראשונה, המועצה האזורית, טוענת כי היא מחויבת לפעול בהתאם להוראות משרד הפנים, ואין בכוחה לשנות את ההחלטה. לטענת משרד הפנים, הנתבע השני, צריך להבדיל בין מצב בו עובד לא ממלא תפקידו בגלל השעיה שהיא החלטת מעסיק לבין עובד שלא ממלא תפקידו בנסיבות שאינן בשליטת המעסיק, ומשכך אין דינו כדין של עובד המושעה מעבודתו. עוד נטען, כי ראש המועצה הוא נבחר הציבור וזכאותו לשכר נובעת מהוראות החוק ולא מכוח משפט העבודה המגן, וכי הסמכות לאשר תשלום משכורת מסורה לשר הפנים ועל כן כל החלטת מועצה בנושא אינה ברת תוקף.

 

בית המשפט קובע, ראשית, כי אין הוראה ספציפית המתייחסת לתשלום שכר ראש מועצה אשר הורחק מתפקידו. עם זאת, ניתן למצוא בתקנון שירות המדינה הוראה המתייחסת למצב דומה, לפיה עובד הנתון במעצר, במאסר או בנסיבות אחרות שלא נמצאות בשליטת המעסיק, לא זכאי לשכר. נקבע כי ראוי להחיל את ההוראה הזו על המקרה לנוכח הזיקה בין עובדי רשויות מקומיות לעובדי מדינה, בבחינת יצירת דין חדש מאין. נקבע כי אין מקום להשוות את עניינו של ראש המועצה לעניין עובד שהושעה מתפקידו בשליטת המעסיק. לגבי טענת ראש המועצה כי אין כל הוראה חוקית המאפשרת לשלול את שכרו, הרי שעליו להצביע על מקור חוקי עליו הוא מבסס את דרישתו לתשלום בזמן שהוא לא מבצע את עבודתו ולא להיפך. זאת ועוד, בטענת ראש המועצה לשלילת השימוע בעניינו אין כדי לשנות דבר, משום שמשרד הפנים הפעיל סמכותו בהתאם להוראה הקובעת כי אין לשלם שכר לעובד שאיננו ממשיך לעבוד בנסיבות שאינן בשליטת המעסיק, הוראה חד משמעית שלא מקנה שיקול דעת, ועל כן אין נפקות לשימוע. לאור כל האמור, נקבע כי ההחלטה לפיה ראש המועצה לא זכאי לתשלום שכר התקבלה כדין, והבקשה נדחתה.

 

 

חזרה