פרסומים ופסקי דין

האם יינתן פטור ממכרז לחברה, בשל מצג שווא של מועצה מקומית בנוגע לזכויותיה בקרקע?

בעקבות הסכם שנחתם בין מועצה מקומית כפר כנא לבין שתי חברות לפינוי פסולת (העותרות), הוקמה בשטח שיפוט המועצה תחנת מעבר לפינוי פסולת. במסגרת ההסכם הצהירה המועצה כי היא בעלת המקרקעין עליהם עתידה להיבנות התחנה וכי יש בידיה את מכלול האישורים מכל גוף ורשות רלוונטיים לעניין. לאחר מספר שנים, הגישה רשות מקרקעי ישראל תביעה לסילוק ידן של העותרות מהקרקע בטענתה כי ישיבתן בה לא קיבלה את אישורה. התביעה הפתיעה את העותרות שכן לראשונה נתחוור להן כי המועצה לא הסדירה את זכויותיה בקרקע מול הרשות. עוד הסתבר לעותרות כי בשלב הזה גם המועצה מתנגדת להמשך הפעלת התחנה. הן הגישו עתירה בבקשה להורות למועצה לפנות לרשות ולבקש להקצות להן את הקרקע המדוברת בלי מכרז, שכן הפסקת פעילותה של תחנת המעבר תגרום להן ולצדדים שלישיים שונים לנזק רב. בשלב הזה הביעה גם המועצה התנגדות לעתירה ולהמשך פעילות התחנה, וטענה כי הסעד המבוקש נוגד את חוק המכרזים שכן הן מבקשות להעדיפן על פני מציעים אחרים. ביהמ"ש מקבל את העתירה בקבעו כי התנהגותה של המועצה נגועה בחוסר תום לב לאורך כל הדרך, שכן הציגה מצג שווא לפיו היא בעלת הקרקע ותוך ידיעה שהעותרות עתידות להשקיע כספים רבים בהקמת התחנה. התנהגות המועצה, כך נקבע, אינה עולה בקנה אחד עם מחויבותה של רשות מנהלית לנהוג בהגינות. הפנייה הפוטנציאלית לרשות בבקשה להקצות את הקרקע אינה עומדת בניגוד לחוק המכרזים שכן הרשות תחליט כיצד לפעול לפתרון המצב על פי דין לפי אמות המידה שהיא מחויבת בהן.

 

עת"מ 11237-09-16 אורוז שירותים בע"מ ואח' נ' מועצה מקומית כפר כנא ואח'

חזרה