פרסומים ופסקי דין

האם יבוטל מכרז בגלל שינוי בדיעבד במספר הממליצים?

חברה העוסקת באספקת שירותי מחשוב לרשויות מקומיות, עותרת לבית המשפט בבקשה להורות על ביטול זכייתה של חברה אחרת במכרז ולהכריז עליה כזוכה בו, או להורות על ביטולו ועל פרסומו מחדש.

במכרז האמור, השתתפו שלוש חברות, שנתנו הצעת מחיר זהה, ולפיכך הוחלט כי הוא יוכרע על בסיס ניקוד האיכות. לבסוף הוחלט על זכייתה של חברה שהיא לא העותרת. בפועל, חלק מאיכות הציון מבוסס על המלצות מלקוח, כאשר על פי תנאי המכרז יש לקבל המלצות משלושה לקוחות שידרגו את שביעות הרצון מאחד עד חמש. אחד הלקוחות אליו פנתה העירייה העניק לחברה הזוכה ציון אפס. ועדת המכרזים החליטה להתעלם מציון זה ובמקום לפנות אל שני לקוחות נוספים של אותה החברה, וכך גם לגבי כל אחת מהמשתתפות. יצא, כי אופן ציון האיכות שוקלל מתשובת חמישה לקוחות במקום שלושה, כקבוע בתנאי המכרז.

החברה העותרת, טענה כי יש בשינוי אמות המידה משום פגיעה בעקרון השוויון ובמראת פני הצדק. העירייה טענה, כי החלופה של ציון אפס לא צוינה כחלופה אפשרית והחלטת ועדת המכרזים להרחיב את הסקר לשני לקוחות נוספים לא מהווה שינוי בדיעבד כי תנאי המכרז מעגנים את האפשרות לפנות ללקוחות נוספים.

נקבע, כי שינוי מספר הממליצים מהוה שינוי של תנאי המכרז, וספק אם לועדה היתה מסורה הסמכות להרחיב את מעגל הממליצים, כטענת העירייה. נקבע כי היה מקום שהועדה תשקול שתי חלופות- התעלמות מהלקוח שנתן ציון אפס, או דרוג מינימאלי (1). מאחר ששונה תנאי מתנאי המכרז, ומאחר שעיקרון השוויון הוא שעומד בבסיס דיני המכרזים, בית המשפט מבטל את המכרז.

 

עת"מ (חי') 63929-12-16 החברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי בע"מ נ' עיריית קרית ים

 

חזרה