פרסומים ופסקי דין

האם יבוטלו צווי הריסה לאור טענות לפגמים בשיקול דעת הועדה?

המערערים עתרו לביטול צווי הריסה מנהליים בשל פגמים בהפעלת הסמכות ואכיפה בררנית, כשלטענתם נפלו פגמים מהותיים בהליך הוצאת הצו והייתה חריגה מסמכות. המערערים טענו, כי הסמכות ליתן צו הריסה מנהלי במרחב תכנון מקומי היא בידי יו"ר הועדה המקומית בלבד ולא המחוזית. עוד טענו, כי יו"ר הוועדה המחוזית לא התייעץ עם נציגת שר המשפטים בקשר לשאלת נטילת הסמכות. בנוסף, טענו להגנה מן הצדק בשל אכיפה בררנית, שרירותית, ונעדרת שיקול דעת. המשיבה, טענה כי הכל נעשה בסמכות וכי לא הצליחו המערערים לסתור את חזקת התקינות העומדת לה.

 

ראשית, משום שצו הריסה מנהלי הוא אקט מנהלי ולא עונשי, עומדת לועדה חזקת התקינות המנהלית. הוכחת הפגם הנטען היא על המבקש לסתור אותה. נקבע, כי הסמכות של הוועדה לתת את הצו היא "סמכות נטילה" ולא נפל כל פגם, שכן תכלית הודעת הועדה המחוזית למקומית היא בגדר "יידוע" ולא התייעצות, והתנאים לנטילת הסמכות התקיימו. לגבי ההתייעצות עם נציג שר המשפטים בנוגע לסמכות הנטילה נקבע כי קוימה, שכן יכולה להיעשות בין אם בכתב ובין אם בע"פ. בנוגע לטענת האכיפה הבררנית, נקבע כי מנתונים עולה כי האכיפה במקום אכן נפגעת בשל התלות בסיוע גורמי הביטחון, אולם לא בעקבות אכיפה בררנית או שרירותיות, אלא משיקולים ענייניים של הרשות המנהלית, לאחר שנשקלו שיקולי ביטחון ויכולת אכיפה בהתאם למצב הביטחוני, לאור האזור בו קיימים המבנים מושא העתירה. הערעור נדחה.

ע"פ 22551-11-16           אברהים ואח' נ' יו"ר הועדה

חזרה