פרסומים ופסקי דין

האם יבוטלו היתרי תמ''א 38 לאור פגיעה נופית של הבניינים הסמוכים?

עשרות תושבי אשדוד הגישו עתירה, כנגד החלטת ועדת הערר, במסגרתה נדחתה התנגדותם להיתרי בניה לשלושה בניינים בהתאם לתמ"א 38. בבקשות להיתרים, התבקשו בין היתר תוספות של שתיים וחצי קומות לבניינים. העותרים מתגוררים בבניינים הנמצאים מזרחית לבניינים מושא ההיתרים, והם מתנגדים לבניה בעיקר משום שתוספת שתיים וחצי הקומות, תחסום להם את הנוף לים, הנשקף כיום מדירותיהם. הם טוענים, כי ההחלטה הושתתה על תשתית עובדתית שגויה, כי לא נעשו בה האיזונים הנדרשים וכי לא הוכח הצורך להחיל על הבניינים את תכנית תמ"א 38.

העותרים טענו, כי תנאי להחלת תמ"א 38 הוא קביעה שהמבנה שלגביו מבוקש להחיל את התכנית אכן זקוק לחיזוק, וכי התנאי לא מתקיים, שכן הועדה יצאה מנקודת הנחה כי הבניינים טעונים חיזוק ללא בדיקה יסודית. עוד טענו, כי ההחלטה מושא הערר הושתתה על טעויות, כגון שאלת המרחק בין בנייני העותרים לבניינים שבמחלוקת, השאלה לאן פונים החלונות בבנייני העותרים, ועוד. העותרים טענו גם לגבי פגמים בהליכים בפני ועדת הערר, כשלטענתם, הסתמכה הועדה על האדריכל של היזמים, כאשר אין הדברים שקבע מתחום סמכותו, ועוד. עיקר טענות העותרים מופנה כנגד התוספת של שתיים וחצי הקומות, תוספת שאין מחלוקת כי תחסום את הנוף לים מדירותיהם.

נקבע, ראשית, כי לא פעם נפסק ש"אין לאיש זכות קנויה לנוף הנשקף מביתו", ואולם אין מחלוקת שפגיעה בנוף הנשקף מהחלון, ועל אחת כמה וכמה הנוף לים, היא פגיעה קשה. לגופם של דברים, אכן נפלו טעויות עובדתיות כנטען, אולם הועדה הייתה ערה לכך והטעויות תוקנו, וביחס לפגמים בהליך, נקבע כי מעיון בהחלטה עולה כי לא הייתה מבוססת כלל על קביעותיו של אותו האדריכל. יחד עם זאת, בנוגע לטענה כי לא הוכח הצורך להחיל את תמ"א 38, נקבע כי אכן חסרים ממצאים המהווים תנאים לדון בבקשות להיתרים, כגון חוות דעת של מהנדס, ועוד, ומשכך ראוי להחזיר את הדיון לועדה שתיתן דעתה לעניינים אלה. נקבע כי מלבד זאת לא נמצאו פגמים או חוסר סבירות בהחלטה אשר מצדיקים התערבות בית המשפט, אולם עם זאת, מאחר שהפגיעה בעותרים היא משמעותית, הדיון יוחזר לועדה, לבדיקת אפשרויות לחלופות ולהתייחסות לכלל טענות העותרים. העתירה נדחית בכפוף להשבת הדיון לועדה.

עת"מ (ב"ש) 44135-11-16 ראובן רוסו נ' ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום

חזרה