פרסומים ופסקי דין

האם יאושר הסכם פשרה לפיו מוותר תאגיד סטטוטורי על גביית חוב?

תאגיד המים והביוב הגיש תביעה כנגד הנתבע לפיה הוא זכאי לתשלום בגין חוב שנוצר כתוצאה מגניבת מים. לאחר מכן, הגישו הצדדים לאישור בית המשפט "הודעה על הסכם פשרה" לפיו הנתבע מסכים כי יינתן נגדו צו מניעה להפסקת השימוש הלא חוקי, אולם לא הייתה בו כל התייחסות לחוב שנוצר לכאורה מגניבת המים. בית המשפט קבע כי מתוקף היות התובעת תאגיד סטטוטורי הפועל כרשות ציבורית ולא כעוסק פרטי, אין לה זכות לוותר על החוב. היא מחויבת לגבות תשלומים המגיעים לה על פי דין ואינה רשאית לוותר עליהם. הסכם וויתור על החוב שנוצר כתוצאה ממים ש"נגנבו" הוא בגדר הסכם בלתי חוקי הנוגד את תקנת הציבור, שכן הנתבע עשה עושר ולא במשפט על חשבון הציבור והשתמש במים מבלי לשלם עבורם. יתרה מכך, נקבע כי אישור הסכם הפשרה בנסיבות אלה, עלול להביא למצב בו בעתיד, בנסיבות דומות, ייטען כנגד התובעת כי היא מנועה מלגבות חובות תמורת מים שנלקחו שלא כדין.

 

תא 47585-08-16        מי הגליל- תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ נ' מחמוד אבו סלאח

חזרה