פרסומים ופסקי דין

האם התקשרות ראש המועצה והמהנדס שלה בהסכם, עולה כדי התחייבות המועצה?

הוגשה עתירה מנהלית כנגד המועצה המקומית דלית אל כרמל, ליתן טעם מדוע איננה מקיימת הסכם שקיבל תוקף של פסק דין, עליו חתומים ראש המועצה ומהנדסה. לפי אותו הסכם, יתוכנן ויאושר על ידי המועצה ועל חשבונה כביש גישה שישרת את חלקת העותרים. בהסכם נרשמה הודעתם של ראש המועצה והמהנדס, לפיה היו שותפים לניסוח ההסכם וכי הם מתחייבים לפעול על מנת ליישם אותו מהר ככל הניתן.

התושבים טוענים, כי העיריה לא קיימה את התחייבויותיה לפי ההסכם האמור.  לטענתם, כבר תוכנן ואושר באזור כביש אך שהוא לא עובר בשטח חלקתם, ובפועל לא נסלל אותו כביש גישה שהיה אמור לאפשר בין היתר מעבר למשאיות וכלים כבדים לחלקות העותרים. הם טוענים כי המחדל מונע מהם להשלים את עבודות הבניה בביתם ולקבל טפסי 4.

נקבע כי, פסק הדין שאישר את ההסכם האמור הוא איננו החלטה של המועצה. זאת, הן משום שהוא כלל לא החלטה, והן משום שהמועצה אינה צד לו שכן לא החליטה להתקשר בו. נקבע כי העובדה שראש המועצה והמהנדס התחייבו בהסכם, אינה מחייבת את המועצה. ראשית, משום שההסכם אינו חתום כנדרש בצו המועצות המקומיות על מנת שיחייב את המועצה. שנית, העתירה מופנית לפי סעיף החוק כנגד החלטה של "רשות מקומית, או נושא משרה בה או נושא תפקיד בה". כאן, לא התקבלה החלטה של הרשות או נושא משרה או תפקיד בה, אלא שנושאי תפקיד במועצה באותו זמן, התחייבו לפי הסכם פשרה בתיק שלא היו צד לו. עתירה צריכה להיות מוגשת נגד החלטה, על מנת לבטלה, ולא על מנת לאכוף את ביצועה. העתירה נדחית.

עת"מ (חי') 45649-03-17 וואפי נסראלדין נ' המועצה המקומית דלית אל כרמל

חזרה