פרסומים ופסקי דין

האם התכניות המשביחות לא שינו את הדין הקיים?

התקבל ערר של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בנוגע לחיוב המשיבים בהיטלי השבחה ביחס לבניית מרפסות וקירויין. לשיטת העוררת, התכניות שאושרו מאפשרות תוספת שטח ייעודי לבניית מרפסות וגם קירוי מרפסות, מה שלא היה ניתן בעבר, ולשיטתה, בניגוד לדעת המשיבים, לא ניתן להנפיק היתר לבניית מרפסות מכוח תקנות התכנון והבנייה, שנועדו אך ורק לחישוב שטחים, וכי הן רלוונטיות רק מקום שיש תכנית מתירה שבין השאר נותנת מענה מתאים לאופי הסביבה ותושביה. לטענת המשיבים, החיוב אינו בדין משום שהתכניות לא השביחו שכן שינו את המצב הקיים, וזאת כיוון שאותן זכויות לבניית מרפסות ולקירויין הוקנו כבר מכוח התקנות ועל כן התכניות אינן משביחות. לאחר סקירה של הוראות התכניות החלות בעניין מרפסות בסדר כרונולוגי, בית המשפט קיבל את עמדת הוועדה המקומית לעניין ההשבחה שנוצרה בתכניות המרפסות. נקבע כי לשון התקנות מביאה למסקנה כי הן לא נועדו לשנות אופן חישוב שטחים לגבי מרפסות מקום בו במרחב תכנון מסוים נקבע הסדר מפורש בעניין. הן נועדו לקבוע כללים אחידים לחישוב שטחי בנייה בתכניות קיימות, וגם, כאשר אלה לא קבעו הוראות חישוב מפורשות משלהן. במרחב התכנון של העוררת אושרו תכניות שקבעו הסדר ברור לחישוב שטח מרפסות, ואלה הן התכניות הקובעות. התכניות נועדו להכניס שינוי של ממש בעניין חישוב שטחי המרפסות מהמצב התכנוני הקודם שכן הן מאפשרות למשל תוספת של 15% שטחים נוספים יעודיים לבניית מרפסות פתוחות. נקבע כי מניתוח הוראות התכניות החלות ובהתחשב בהוראות התחולה ותכליתן, עולה כי תכניות המרפסות היו התכניות אשר איפשרו בניית מרפסות מעבר לשטחי הבנייה שהתאפשרו קודם וכך גם לגבי קירוי קירוי מרפסות. תכניות המרפסות הן תכניות משביחות לכל שטחי הבנייה האמורים בתכנית, ולמלוא השטחים שמתאפשר לקרותם.

 

 

ערר 8016/12       ועדה מקומית לתכנון ובנייה ראשל"צ נ' אושדי יצחק ועדנה

 

 

 

חזרה