פרסומים ופסקי דין

האם הליכי החיוב נעשו תוך פגמים מהותיים בהתנהלות הועדה?

במסגרת ביקורת שנערכה בעירית טירה, נמצאו ראש העיר, מנכ"ל העיריה וגזברה, אחראים לביצוע הוצאה שלא כדין. לאחר שימוע, החלטת הועדה המייעצת לחייבם בגין ההוצאות הלא חוקיות, אושרה על ידי שר הפנים. בעקבות כך הם מגישים תביעות, כשלטענתם נפלו פגמים בהחלטת הועדה לחיוב אישי, ועל כן דין ההחלטה לחייבם להתבטל.

מפקודת העיריות עולה, כי על מנת לחייב חיוב אישי בגין הוצאות שלא כדין, נדרשים שישה שלבים. ביניהם, בטרם נעשית פניה לועדה לחיוב אישי, יש לקבל עצה של רואה חשבון חיצוני לעיריה לעשות כן. תהליך מינויו של אותו רואה חשבון קבוע בפקודת העיריות, כשהמטרה היא להרחיק את תלותו מפקידי העיריה על מנת שיוכל לפעול ללא משוא פנים. עם זאת, בניגוד לפקודת העיריות, נוהל חיוב אישי קובע כי רואה החשבון ימונה על ידי משרד הפנים.

שלב נוסף מתוך השישה, הוא פסילה על ידי הממונה על המחוז של כל פריט בחשבון הנוגד את הדין.

נקבע, ראשית, כי קיימת סתירה בהליך מינוי רואה חשבון, בין פקודת העיריות לבין נוהל חיוב אישי. אולם נוהל לא יכול לבוא בסתירה עם החוק. נקבע כי הסתמכותה של העיריה בעניין מינוי רואה החשבון על ידי שר הפנים דינה להידחות משני טעמים, ראשית, מינוי כזה נעשה רק בשל מחדלה של העיריה כשהיא לא עושה זאת בעצמה, ושנית, לא הוצגה התראת משרד הפנים כי בכוונת השר למנות רואה חשבון משהעיריה לא עשתה כן. המסקנה היא כי רואה חשבון לא מונה על פי החוק. בנוסף, כלל לא הוצגה עצה של רואה החשבון להטיל חיוב אישי בגין הוצאה לא חוקית.

לעניין התנאי השני, לפיו על הממונה לפסול את הפריטים שבניגוד לדין, נקבע כי לא נמצאה אף החלטה מעין זו. נקבע, כי מדובר בשני תנאים מהותיים שלא מולאו, עצה של רואה חשבון והחלטה של הממונה. המשמעות היא כי הליכי החיוב האישי ננקטו תוך פגמים מהותיים. נקבע כי דין החלטת הועדה לעניין החיוב האישי להתבטל.

ס"ע (ת"א) 5477-09-12 עירית טירה נ' חליל קאסם

חזרה