פרסומים ופסקי דין

האם היה על הועדה לתכנון ובנייה לדווח למתנגדי תכנית באשר להחלטותיה?

הוגשה עתירה כנגד החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה, לאשר תכנית במסגרתה יפגעו דרכי הגישה למתחם בו מצויה העותרת, באופן בו תבוטל אפשרות הכניסה ישירות למתחם מדרך ראשית, כשלטענת העותרת בפועל המשמעות היא ביטול הגישה למתחם. העותרת טוענת, כי היה על הועדה לדווח לאחר שהתייעצה עם יועץ תחבורתי, על מנת לשמוע את עמדתה ועמדת היועץ המקצועי מטעמה. היא מבקשת לקבל רשות ערעור למועצה הארצית לתכנון ובניה, וכן שקילת חלופות נוספות. הועדה, מנגד, טוענת כי החלטתה התקבלה בליווי יועץ תחבורתי מקצועי, ואין מקום לטעון כי הייתה מחויבת להביא את עמדתה לאחר היעוץ לדיון עם מתנגדי התכנית. בנוסף טוענת כי היא הגוף המקצועי המוסמך לקבל את ההחלטות התכנוניות, וזכותה לפעול לפי עמדת היועץ מטעמה. ולבסוף, כי אין לאיש זכות מוקנית למנוע שינויים תכנוניים או להקפיא מצב תכנוני קיים. הופעל במסגרת ההחלטה שיקול דעת מקצועי, וככל שהעותרת סבורה כי הסבו לה נזק, פתוחה בפניה הדרך לפעול בעניין. נקבע, כי צרכי הכלל לעתים מחייבים גריעה מהנאת הקניין על מנת להגשים תכליות תכנון חשובות המקדמות אינטרס ציבורי. זהו איזון בין הגשמת יעדים חברתיים לבין מימוש זכויות הקניין, איזון אשר מתפקידן של הועדות לתכנון ובנייה לבצע. זאת ועוד, כלל השקיפות אכן מחייב מוסד תכנוני להעמיד את מירב החומר לעייני הציבור על מנת לאפשר למתנגדים לתכנן צעדיהם, ואולם לא הייתה על הועדה המחוזית חובה לדווח לעותרת או למתנגדים אחרים לאחר שהתייעצה עם יועץ תחבורתי. לא נפגעת כל זכות מהותית של העותרת שכן פתוחה הדרך שלה להגיש עתירה מנהלית. נושא העתירה אינו נתון במחלוקת ציבורית קשה, שכן התכנית מאפשרת כניסה למתחם מצדו העורפי, וגם אם צריך לבצע שינויים מסוימים אין זה בבחינת "ניתוק המתחם מדרכי גישה". לכן, אין זה המקרה בו יש מקום לאשר הגשת ערר לועדה הארצית. העתירה נדחית.

עת"מ 32533-06-16            אזדרכת חברה להשקעות נ' הועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה ואח'

חזרה