פרסומים ופסקי דין

האם הוספה הבניה בבחינת מימוש זכות קיימת או הקלה הכרוכה בהיטל?

הוגשה בקשה להיתר בניה שעניינו הוספת קומה שלישית. ההיתר ניתן, ובמקביל הוצאה למבקשים דרישת היטל השבחה. הם פנו לוועדת הערר בטענה כי הבקשה להיתר אינה מהווה הקלה המחייבת בהיטל, משום שתכנית המתאר החלה מאפשרת תוספת קומה שלישית. ועדת הערר קיבלה את הטענה וקבעה כי אכן לא מדובר בהקלה המקימה חבות בהיטל השבחה, ועל כך מערערת הוועדה המקומית לתכנון ובניה. לטענתה, התכנית החלה מאפשרת הוספת קומה שלישית רק במצב דברים בו לא ניתן להגיע לניצולן המלא של הזכויות המוקנות לפיה. היא טוענת כי על מנת שניתן יהיה לאשר בניית קומה נוספת, סך דירתם של המשיבים לא יכול לעלות על שמונים ושבעה מטרים, ואילו שטח דירתם עולה על כך, ומכאן כי לא ניתן לאשר להם תוספת קומה שלישית מכוח התכנית, אלא ניתן לאפשר זאת בהקלה, המהווה השבחה והמקימה חובת תשלום היטל.

נקבע, כי קביעתה של ועדת הערר לפיה התכנית החלה מתירה בנית קומה שלישית ולפיכך אינה מהווה הקלה מתעלמת מן ההקשר. נקבע כי מתקין התכנית היה ער לאפשרות כי יכול ושתי קומות לא יספיקו לשם ניצול אחוזי הבניה המותרים לפיה, ובנסיבות אלה אפשרה התכנית בניית קומה שלישית, רק על מנת לנצל את מלוא האחוזים המותרים. לא מדובר בזכות כללית מכוח התכנית להוספת קומה. זוהי זכות העומדת אך ורק למי שאינו יכול לנצל את מלוא הזכויות שנקבעו בתכנית, זהו למעשה היתר שהוא פרי אילוץ, ותכליתו מניעת פגיעה בזכויות הבניה המוקנות על פי התכנית. במקרה הזה, היתר הבניה המבוקש לא יכול להינתן על פי תכנית המתאר, כי אם על פי תקנות סטייה ניכרת. היתר כזה מהווה הקלה, ובדין דרשה הוועדה המקומית נקיטת הליכי הקלה. לפיכך, בדין חויבו המשיבים בהיטל השבחה. הערעור מתקבל.

עמ"נ 49090-11-16 הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים נ' משה לוברבוים

 

חזרה