פרסומים ופסקי דין

האם גובה עירית קרית אתא אגרות שילוט שלא כדין?

חברה אשר בבעלותה חנויות בגדים, הגישה בקשה לאישור תובענה כייצוגית, בטענה כי העיריה גובה אגרות שילוט שלא כדין, בכך שהחיוב נעשב באופן רטרואקטיבי, ותוך שהעיריה מעגלת את שטחי השלטים כלפי מעלה.

לטענת החברה, העיריה לא רשאית לגבות אגרת שילוט רטרואקטיבית ביחס לשנת כספים קודמת, שכן לטענתה בהתאם להוראות חוק העזר, המועד להטילה הוא עד ליום האחרון של שנת המס אליה מתיחסת דרישת התשלום. לעניין עיגול השטחים, נטען כי העיריה מנועה מעיגול שטחי השלטים, נוכח לשון הגדרת המונח "מ"ר" בחוק העזר כ"מטר רבוע או חלק מנו". לטענתה, מהגדרה זו עולה כי על העיריה לחשב את שטח השלט על פי שטחו המדויק.

לטענת העיריה, אשר לחיוב הרטרואקטיבי, על המבקש להציב שלטים להגיש בקשה לקבלת רישיון לכך ובהתאם נשלחת אליו הודעת דרישת תשלום. משלא מוגשת בקשה כזו ומוצבים שלטים בניגוד לחוק העזר, כמו במקרה הזה, מוציאה העיריה דרישות לחיוב רק כשנודע לה על השלטים. אשר לעיגול השטחים, טוענת העיריה כי שיטת החיוב תואמת את אותן הוראות החוק, וכי זכותה וחובתה לחייב על כל מ"ר לרבות חלק ממנו.

נקבע, כי החברה לא עמדה אף ברף הנמוך של נטל ההוכחה הנדרש ממנה, בשלב בקשת אישור התובענה כייצוגית, להוכיח כי קיימת אפרות סבירה שהבקשה תוכרע לטובת הקבוצה. זאת, ראשית, כיוון שלא מדובר ב"חיוב רטרואקטיבי", שכן הצבת שלט מחייבת הגשת בקשה, וכאשר החוק בעניין זה מופר, תצא דרישת תשלום מטעם הרשות רק לאחר שהדבר נודע לה. לפיכך, אין במקרים אלה רלוונטיות לטענת הרטרואקטיביות שכן מועד הגילוי יכול שיהיה שנים לאחר מכן, וממילא החיוב יתייחס לתקופת העבר. לעניין שטחי השלטים, נקבע כי עיגול השטחים מתחייב מלשונו של החוק, שכן המונח "מ"ר" מוגדר כ"מטר רבוע לרבות חלק ממנו", ופירוש המילה לרבות הוא "להכניס לכלל", כלומר, גם חלק ממ"ר יובא בכלל מטר. העיגול מתחייב מלשון חוק העזר. הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נדחית.

ת"צ (חי') 30433-01-16 זיפ הופ רשת חנויות בע"מ נ' עירית קריית אתא

חזרה