פרסומים ופסקי דין

האם גבתה העירייה שלא כדין בגין שירותי כבאות?

הוגשה בקשה לתובענה ייצוגית שעניינה השבת סכומים ששולמו לעירייה כתוספת לארנונה כללית בגין שירותי כבאות. לטענת המבקשים, העירייה הטילה את החיוב בגין תוספת כבאות על המחזיק ביחידת דיור, ולא לפי יחידות שטח, דבר המנוגד לקריטריונים של גביית ארנונה. לטענתם הטלת החיוב מנוגדת להוראות הדין ולכן חברי הקבוצה זכאים להשבת הסכומים ששולמו. המבקשים טוענים כי תובענה ייצוגית היא ההליך המתאים לברר את הסוגיה. העירייה, מנגד, טוענת כי החיוב מקורו בדין שכן נעשה מכוח חוק שירותי הכבאות וכי אין כל פגם בהטלתו.

נקבע, כי על אף העובדה שחוק ההסדרים, בו מעוגנת השיטה לחישוב ארנונה לפיה היא תחושב "לפי יחידות שטח בהתאם לסוג הנכס, לשימושו ומיקומו", הוא מאוחר לחוק שירותי כבאות, לפיו "דין תוספת לארנונה הוא כדין ארנונה", יש לשלב את שתי הוראות החוק הללו ביחד ולחשב את תוספת הכבאות לפי שיטות חישוב הארנונה הקבועה בחוק ההסדרים. מכאן, כי יש מקום לטענה שהגבייה הייתה לא כדין, ובעקבות כך ומשנמצא כי מתקיימים התנאים בהתקיימם רשאי בית המשפט לאשר תובענה ייצוגית, הבקשה מתקבלת וביהמ"ש מאשר להגיש תובענה ייצוגית בעניין.

 

 

 

ת"מ (חי') 5741-05-11  מיכאל בן שושן נ' עיריית טירת הכרמל

 

חזרה