פרסומים ופסקי דין

האם גבתה המועצה המקומית היטל ביוב שלא כדין?

פסק דין מצוין למועצה מקומית זכרון יעקב המיוצג על ידי משרדנו. בעקבות דרישת משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה, הוחלט על הקמת מכון חדש ומתקדם לטיהור שפכים, המשותף למועצה ולשתי מועצות נוספות. לצורך כך, עודכן חוק העזר הרלוונטי והתווספו אליו שני חיובים, עבור המכון ועבור קווי ההולכה שלו. עם סיום העבודות פנתה המועצה המיוצגת לתושבים, בדרישה לתשלום היטל ביוב. עקב הדרישה, הגישו 49 תושבים עררים כנגד המועצה. בפס"ד חלקי קיבלה ועדת הערר את טענת המועצה לדחייה על הסף של חלק נכבד מהעררים וזאת  לאור הגשתם בחלוף המועד הקבוע בחוק. טענות התושבים היו רבות ומגוונות, ובתמצית, כי חיובם בעבור היטל הביוב הינו כפול ומנוגד לדין, כי מדובר בחיובים רטרואקטיביים לאור העובדה כי הם נגבים בגין כספים שהוציאה המועצה בעבר, כי דרישת התשלום כשלעצמה מנוגדת אף היא לדין שכן לא כללה בתוכה את הפרטים המחויבים מכוח חוק. עוד חלקו העוררים על חוקיות חיובם עבור היטל קווי ההולכה שכן לדידם חיוב כזה כלל לא מעוגן בחוק, בנוסף טענו כי במקרים בהם התושבים רכשו את נכסם בטרם פרסום החוק, היה על המשיבה לפנות בדרישת תשלום במועד קבלת ההחלטה להקמת המיזם, ואלה שרכשו לאחר הפרסום, היה על המשיבה להפנות את דרישת התשלום לבעלי הנכס הקודמים. טענותיהם נדחו ברובן המוחלט, לאור טענות המועצה שהראתה כי טענות העותרים הנוגעות לפרוצדורה במסגרתה התנהל הליך גביית ההיטל חסרות בסיס, שכן התנהלות המועצה לכל שלביה אושרה על ידי הגורמים הממשלתיים המוסמכים, וכל פעולה בה נקטה המשיבה מקורה בדין. לטענת עורכת דינה גיתית שרמן ממשרד ויינברגר ברטנטל ושות', המועצה מוסמכת להתקין ביוב על פי חוק ולעוררים אין זכות למנוע זאת ממנה. כמו כן, התושבים לא הרימו את הנטל להוכחת חוסר סבירות החלטות המשיבה. נקבע כי המועצה זכאית לגבות היטל בין אם בעבור הוצאה כספית אשר הוציאה בעבר ובין אם בעבור הוצאה עתידית, וזאת בהתאם לצרכיה. יחד עם זאת, נקבע כי היום בו מתגבשת העילה לחיוב בהיטל בנסיבות המקרה דנן, למעשה נקודת ה"אל חזור" שבה המיזם הפך להיות מציאות שהמועצה מחויבת לה, היא מועד פרסום חוק העזר המתוקן. אי לכך, העוררים שרכשו את הנכס שלהם לאחר מועד זה פטורים מהתשלום.

 

ו"ע 1016/07            עזורה ואח' נ' מועצה מקומית זיכרון יעקב

 

חזרה