פרסומים ופסקי דין

האם בצדק סטתה עירית אשדוד מהבטחתה השלטונית ביחס לתנאי המכרז?

עירית אשדוד פרסמה מכרז לתפקיד מהנדס העיר, כאשר היקף הניסיון הנדרש הועמד על תשע שנים. בתום הליך המכרז מונה לתפקיד מר דורון חזן. לאחר מכן, ולאחר שנטען כי מר חזן אינו ממלא אחר תנאי הסף בדבר דרישת הניסיון, הצהירה העיריה על ביטול המכרז, על ביטול המינוי, ועל כך שתפרסם מכרז חדש, באותו הנוסח. הודעת העיריה על ביטול המכרז והמינוי קיבלה תוקף של פסק דין.

לאחר פרסום המכרז החדש, התקבלה בעיריה התיחסותו של משרד הפנים לתנאי הסף בנוגע לתקופת הניסיון, ושם צוין כי דרישת הניסיון במכרז חורגת מזו הקבועה בחוק, וכי על כן יש להעמידה על תקופה של חמש שנים בלבד. על רקע זה פרסמה העיריה הודעת הארכה ותיקון של תנאי הסף. בסופו של התהליך, הוחלט למנות לתפקיד מהנדס העיר, את מר חזן.

לבית הדין האזורי לעבודה הוגשה בעקבות כך תביעה. לטענת התובעת, יש לראות בהתחיבות העיריה כי המכרז השני בזמן יהיה זהה בתנאיו לראשון, כהבטחה שלטונית. לטענתה, כוונת העיריה היתה לחזור על אותם תנאים ולכוונה זו ניתן תוקף בפסק דין. עוד טענה, כי פרשנות לפיה החלטות בית דין כפופות לחוות דעת של פקיד במדינה אינה יכולה להתקבל, וכי אין כל גורם המחייב את העיריה לתקן את תנאי הסף.

לטענת העיריה, טרם הנחית משרד הפנים, היא פעלה לפרסום המכרז בהתאם להצהרתה בפני בית הדין. ואולם, כאשר נדרשה להיצמד לדרישת הסף הקבועה בחוק, פעלה בהתאם לאותה ההנחיה. העיריה טענה כי משרד הפנים הוא הגורם המנחה בכל הנוגע להצבת תנאים לאיוש משרות הטעונות מכרז, וכי אין היא רשאית לקבוע תנאי סף אחרים. לבסוף טענה, כי הצהרתה בהליך הקודם מהווה לכל היותר הבטחה שלטונית שאינה בת ביצוע.

נקבע, ראשית, כי ניתן תוקף של פסק דין להצהרת העיריה ביחס לביטול המכרז והמינוי, ולא להצהרה ביחס לתנאים, ומכאן כי השינוי בתנאי לא מהווה הפרה של הוראה שיפוטית. נקבע, כי ככלל, להצהרת עיריה בפני בית דין מעמד של התחיבות שלטונית, ואולם, עם זאת, נמצא כי ההוראות הקבועות בדין לעניין דרישת הניסיון מהוות את נקודת האיזון של עקרון השוויון, ויש לראותן כנורמה המשפטית המחייבת שסטיה ממנה מהווה פגיעה בעקרון השוויון. נקבע כי זהו טעם המצדיק סטיה מהתחיבותה של העיריה, ולכן דין הבקשה לביטול המכרז להידחות.

 

פ"ה (ב"ש) 12000-11-16 הלן גלבר נ' עירית אשדוד

חזרה