פרסומים ופסקי דין

האם אפשרות ניצול שטחי שירות לבניית ממ''דים, מקימה חבות בהיטל השבחה?

חברת ג'י.אל.אי גינדי בניינים בע"מ, ביקשה מהועדה לתכנון ובניה רמת השרון הקלות ביחס למקרקעין שרכשה, וביניהן הפחתה במספר הדירות שתבנה. הבקשה בעניין ההפחתה אושרה כך, שבמקום שתבנה 88 יח"ד בשטח ממוצע של 100 מ"ר, תבנה החברה 64 יח"ד בשטח ממוצע של 150 מ"ר.

לטענת החברה, במסגרת בחינת שווי ההשבחה שקמה מכוח ההקלות, היה על השמאי המכריע להביא בחשבון את העובדה, שבמצב הקודם לפי התכנית היה עליה לבנות 24 ממ"דים יותר מאשר במצב החדש,  וכי היה עליו להביא את תרומת בנית הממ"דים לשווי הקרקע במצב הקודם. מאחר שמספר יחידות הדיור פחת, ואיתו מספר הממ"דים, טוענת החברה כי "הפסידה" את שטח הממ"דים שהופחת, והדבר לא בא בחשבון בחישוב השומה. השמאי המכריע קבע, כי לנוכח הפטור הקבוע בחוק, הרי שאין להביא בחשבון את תוספת הממ"דים בתחשיב היטל השבחה בגין תוספת דירות, וכך גם אין להביא בחשבון את גריעתם.

לטענת הועדה, הזכות לבניית ממ"דים מעוגנת בתקנות התכנון והבניה, ומשכך בנייתם ממילא אינה נובעת מתכנית ואינה מהווה אירוע משביח. לשיטת הועדה, כשם שהיא לא היתה זוכה להיטל השבחה בגין הממ"דים מקום בו היתה החברה בונה את כל הממ"דים כאמור בתכנית המקורית, כך אין להכיר בהפחתה של ההשבחה מקום בו מספר הממ"דים הופחת.

ועדת הערר לא מקבלת את טענת הועדה, לפיה הזכות לממ"ד לא נובעת מתכנית אלא מכוח הוראות החוק, וכי לפיכך נושא הממ"דים אינו כפוף כלל להיטל השבחה. נקבע כי שטחי ממ"דים מנוצלים מתוך שטחי שירות המאושרים בתכנית, ואין להתעלם מתרומתם לשווי בשל העובדה כי קיים פטור מהיטל השבחה בבניית ממ"דים בפועל, שכן הפטור האמור אינו חל במכר. נקבע כי שטחי הממ"דים מקורם בתכנית, שהיא אקט משביח, ולפיכך, אפשרות ניצול שטחי שירות לבניית ממ"דים אכן מקימה חבות בהיטל השבחה. מטעם זה, היה על הועדה לגבות היטל בגין שטחי שירות אלה מקודמתה של החברה במסגרת מימוש המכר. לאור כל זאת, מתקבלת טענת החברה לפיה היה על השמאי המכריע להביא החשבון בבחינת ההשבחה שנוצרה כתוצאה מההקלות, את אפשרות בניית 88 יח"ד כולל ממ"דים במצב הקודם, לעומת 64 במצב החדש. העררעור מתקבל והדיון מוחזר לשמאי המכריע.

ערר (ת"א) 85029/13 ג'י.אל.אי גינדי בניינים בע"מ נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה רמת השרון

חזרה