פרסומים ופסקי דין

האם אין לוועדה סמכות לגבות אגרות בעד היתרי בניה?

בשנת 2002 הוקמה הועדה הארצית לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות, במטרה לקדם תכנון מפורט לביצוע עבור תכניות שיוגדרו על ידי הממשלה כבעלות חשיבות לאומית. לאחר מכן יזמה הממשלה תכנית שנועדה לאפשר ביצוע של עבודות דחופות. הועדה הוציאה היתרים בהתאם לתכנית, במסגרתם גבתה אגרות בניה. בעקבות כך, הועדות המקומיות באזור עתרו בבקשה כי יוצהר שהועדה לא מוסמכת לגבות אגרות בניה בגין היתרי בניה לעבודות המבוצעות בתחום שיפוטן, משום שאין בחוק הוראה ברורה ומפורשת המקנה לה סמכות כזו. לחילופין, טוענות כי גם אם היא מוסמכת, אזי את האגרות עליה להעביר למועצה האזורית תמר.

נקבע, כי אין מחלוקת כי לא ניתן לגבות מיסים או אגרות ללא הסמכה מפורשת בחקיקה, ואולם לעניין מתן היתרים, לפי חוק סמכויות הועדה הארצית לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות, סמכויותיה של הועדה הן כסמכויות הוועדה המקומית, והסמכות למתן היתר מגלמת בתוכה את כל הסמכויות להתיר, כשהכוונה היא לטיפול בכללותו במתן היתר, הכולל גביית החיובים הרלוונטיים. משהסמכות לגבות אגרות הוקנתה לוועדה המקומית, היא נתונה גם לוועדה הארצית של תשתיות לאומיות. אשר לטענה החלופית בדבר העברת האגרות הנגבות על ידי הוועדה למועצה האזורית תמר, נקבע כי הסעיף בחוק התכנון והבניה, המורה כי אגרות המשתלמות לפי החוק בתחום רשות מקומית ישולמו לקופתה ויהיו חלק מהכנסותיה, אינו חל על הוועדה הארצית של תשתיות לאומיות, ומשכך הטענה נדחית והעתירה נדחית.

עת"מ (ב"ש) 10962-01-17 ועדה מקומית לתכנון תמר, רמת הנגב, ועדות מקומיות לתכנון נ' משרד הפנים

 

 

חזרה