פרסומים ופסקי דין

בנק מרכנתיל דיסקונט הפר את חובת הגילוי והטעה ערב וכתב הערבות עליו חתם בוטל

תביעה שהגיש בנק מרכנתיל דיסקונט לתשלום יתרת החוב של עמותה על-סך כ-250,000 שקלים, ע"י איתמר נויפלד, החתום על כתב ערבות מתמדת ומוגבלת.

לטענת נויפלד, הבנק הטעה אותו והפר את חובת הגילוי לערב. לטענתו, הוא חתם על כתב ערבות אשר נועד להעמדת הלוואה "חדשה" לעמותה, ולא לשם תשלום חובותיה. מספר ימים לאחר חתימתו על כתב הערבות, הוגבל חשבונה של העמותה, כך שלמעשה חתימתו של נויפלד לא נתנה לעמותה כל הטבה בפועל ולא נעשה כל שינוי במסגרת האשראי, או בסכום החריגה המאושרת לעמותה. מבחינת הבנק, מטרת הערבות הייתה הבטחת חובות העמותה הקיימים לבנק וזאת מבלי שנאמר לו דבר. הבנק דחה את טענותיו של נויפלד להטעיה, שכן לטענתו הוא כלל לא קרא את המסמכים עליהם חתם, אשר כללו את כל הפרטים הקשורים בערבות ובחובות העמותה לבנק. מטרת הערבות הייתה לאפשר את המשך פעילותה השוטף של העמותה, ואכן בפועל, לאחר החתימה על כתב הערבות, התנהל חשבון העמותה באופן סדיר, תוך מתן אשראי נוסף או חריגות וזוהי בעצם ה"תמורה".

בית המשפט קיבל את התביעה, ביטל את כתב הערבות וקבע, כי הבנק הפר את חובת הגילוי המוטלת עליו ומסר לנויפלד מידע מוטעה ולא הודיע לו באופן מפורש וברור את  מהות הערבות  עליה נדרש לחתום ומטרתה. על תאגיד בנקאי חלה החובה לתת הסבר ראוי וממצה ולגלות לערב יחיד האם ערבותו ניתנת "לחיוב קיים או לחיוב המחליף חיוב קיים" והפרתה עלולה לפטור את הערב מערבותו, אלא אם הוכח כי הערב ידע על כך. על פי המסמכים עליהם חתם נויפלד במועד החתימה על הערבות, ניתן ללמוד כי נמסרו לנויפלד פרטים על מצב חשבון העמותה, אולם ביחס ל"מהות הערבות", המידע שנמסר לנויפלד בעת החתימה על כתב הערבות שונה ממהותה בפועל.

מהראיות עולה, כי כוונתו של נויפלד בחתימתו על הערבות הייתה לערוב לקבלת הלוואה חדשה והבנק בהחלט ידע זאת. ההטעיה קיבלה העצמה נוספת בנוסח טופס גילוי מידע לערב בו נרשם בפירוש כי "החיוב אינו מחליף חיוב קיים". לשיטתו של הבנק, המשך ההתנהלות השוטפת של חשבון העמותה, אשראי נוסף או חריגה נוספת לזמן קצוב והטבה בריביות, היא ה"תמורה" שנתן הבנק לכתב הערבות, אולם מעיון בדפי החשבון ובאופן התנהלות חשבון העמותה מס' ימים בודדים לאחר שחתם נויפלד על כתב הערבות בהתייחס לשיקים שלא כובדו על ידי הבנק, מלמד כי "תמורה" מעין זו לא ניתנה לעמותה. למעשה לא אירע כל שינוי לטובת העמותה באופן בו התנהל חשבונה לפני מועד חתימת כתב הערבות או לאחריו.

תא"ק 1388-05-10 בנק מרכנתיל דיסקונט בעמ נ' תלמוד- עמותה לעידוד ואח'

ניתן ביום [03.03.2015] בבית משפט השלום בפני כב' השופטת  כוכבה לוי

חזרה