פרסומים ופסקי דין

בית משפט עליון- הבחירות בבת ים לא יבוטלו

לאחר נצחונו של מר יוסי בכר בבחירות לראשות עיריית בת-ים, ביקש מר אלי יריב מבית המשפט המחוזי להורות על ביטול הבחירות, כשלטענתו בכר ואנשיו התערבו במערכת הבחירות תוך ביצוע מעשים פסולים. בית המשפט אכן הורה על ביטול הבחירות ועל החלטה זו ערער בכר לעליון. יריב, העלה טענות רבות כלפי בכר, וביניהן, כי הוא פיזר הבטחות שווא בקרב הציבור, מסר עבודות לקבלנים ללא מכרז, התערב בפעילות התובע העירוני וכך הקל בעונשים פליליים, הפחית קנסות ועיכב הגשת כתבי אישום, וכל זאת כשבתמורה המוטבים פעלו למענו וקידמו את מועמדותו. עוד טען כי ניצל משאבים עירוניים פיסיים ואנושיים לטובתו שלא כדין וביצע מעשים העולים כדי שוחד בחירות.

 

החלטת בית המשפט המחוזי התבססה על כך שנמצא ממש בטענותיו של יריב, אולם בית המשפט העליון קבע כי הגם שפעולותיו של בכר היו לקויות, הן לא עולות כדי ליקוי היורד לשורשו של עניין. למעשה, התנאים המצטברים הנדרשים לביטול בחירות הם קיומו של ליקוי היורד לשורשו של עניין, וכי הליקוי האמור היה עלול להשפיע על התוצאות. בית המשפט ניתח את המעשים שביצע לכאורה בכר לאור השאלות מה נחשב לליקוי המצדיק בחירות והאם אותו ליקוי היה עלול להשפיע על התוצאות, והגיע למסקנה כי רוב האירועים והפרשות שסווגו על ידי המחוזי כ"ליקוי היורד לשורשו של עניין" אינם כאלה.

 

רק פרשה אחת, הפרשה הנוגעת לתובע העירוני, נמצא כי מגלה ליקוי כזה שנדרש כדי לבטל בחירות. עם זאת, נמצא כי מידת ההשפעה של ליקוי זה מוערכת בעשרה קולות בלבד, ואין בכך כדי להשפיע על תוצאות הבחירות לנוכח הפער בין המועמדים. בית המשפט מקבל את הערעור בפה אחד, וקובע כי אין להקל ראש בתקלות, בדרגות חומרה שונות, בהליך הבחירות. אולם יחד עם זאת יש להבחין היטב בין ליקוי לבין ליקוי היורד לשורש העניין, ורק במקרים החריגים של ליקוי היורד לשורש העניין אשר היה עלול להשפיע על התוצאות יתערב בית המשפט. בנסיבות העניין, הממצאים העובדתיים אינם מבססים את האפשרות שתוצאות הבחירות היו משתנות אלמלא הליקויים, אפילו אם מביאים בחשבון את השפעתם המצטברת, ולכן לא ניתן מלהותיר את ביטול הבחירות על כנו.

 

ע"א 4071/16      יוסי בכר- ראש עיריית בת ים נ' אלי יריב

חזרה