פרסומים ופסקי דין

בית המשפט לא יתערב בהחלטות הועדה המחוזית והשמאי המייעץ

דחתה עתירה בעניין אישור תכנית מתאר מקומית הכוללת הוראות בדבר איחוד וחלוקה של מקרקעין שלא בהסכמת בעלים. נפסק כי מרבית טענות העותרים עוסקות בעניינים המצויים בתחום השמאות המקצועית, בהם אין מקום להתערב, ואף לאחר בחינת הטענות לגופן אין בסיס להתערבות שיפוטית בהחלטות הוועדה.

עתירות שעניינן החלטות הוועדה המחוזית לתכנון ובניה, לאשר תכנית מתאר מקומית הכוללת הוראות בדבר איחוד וחלוקה של מקרקעין שלא בהסכמת בעלים. עיקר הטענות מופנות כנגד טבלאות האיזון שאושרו ע"י הוועדה המחוזית במסגרת אישור התכנית.

מרבית טענות העותרים עוסקות בעניינים המצויים בתחום השמאות המקצועית, שאין ביהמ"ש נוהג להתערב בהם. התנגדויות העותרים נשמעו בפני הוועדה והשמאית המייעצת, ואין כל עילה להתערב בהערכות השווי המקצועיות.

לא הוכח כי השמאית הייתה במצב של ניגוד עניינים פסול בשל היכרותה עם השמאי מטעם החברה היזמית, שכן אין בכך כדי לבסס טענה בדבר חשש למשוא פנים. בנוסף, לא הוכח כי השמאית והוועדה פעלו באופן בלתי שוויוני בין הבעלים השונים.

אין פסול בגישת השמאית לפיה מקום שבו לא נמצאו עסקאות השוואה בעלות נתונים זהים ממועדים קרובים, יש לבחון עסקאות השוואה ממועדים קודמים ולערוך התאמה למועד הרלבנטי. הפחתות מסיבות שונות מצויות בגדר שיקול הדעת המקצועי של השמאית והוועדה המחוזית ואין להתערב בהן. במסגרת אישור טבלאות האיזון אין מקום שהוועדה המחוזית תדון בהסכמים שנכרתו בין בעלי הזכויות. לפיכך, אין בסיס להתערבות שיפוטית בהחלטות הוועדה.

עתמ (חי') 31937-11-15 תמר ראיאל נ' הועדה המחוזית לתכנון ובניה – מחוז חיפה

חזרה