פרסומים ופסקי דין

בית המשפט ביטל את זכייתה של מגער במכרז, כיוון שלא הגישה אישורי תקינה בינלאומית

שתי תובענות העוסקות בתוצאותיו של מכרז שפרסמה מי בית-שמש להחלפת מדי המים באזור בית שמש, למדי מים בעלי מערכת קריאה מרחוק, בו זכתה חברת מגער.

למכרז ניגשו שלוש מציעות: המבקשות חברת ארד בע"מ וחברת אפקון והמשיבה, חברת מגער. ההצעות נבדקו ע"י היועץ המקצועי של מי בית שמש, שמצא כי הצעתה של ארד אינה עומדת בתנאי הסף בעוד הצעותיהן של אפקון ומגער עומדות בהן. הצעתה של אפקון זכתה לציון איכות גבוה מזה של מגער, אולם מחירה היה גבוה בהרבה (24 מיליון שקלים אל מול 17 מיליון שקלים). בתאריך 14.9.14, בטרם הודיעה מי בית שמש למגער על זכייתה, היא התבקשה להשלים מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף. המסמכים הושלמו ומי בית שמש הודיעה למגער כי "ועדת המכרזים של התאגיד החליטה בישיבתה מיום 3.9.14, לבחור בהצעתכם כהצעה זוכה במכרז שבנדון".

לטענת אפקון וארד, הצעת מגער לא עמדה לא עמדה בדרישות התקינה שנכללו בתנאי הסף של המכרז. לטענת מי שמש תנאי המכרז מאפשרים לקבל השלמות והבהרות מהמציעים. התנאים שבפרק העוסק ב"תנאים ודרישות סף", הם אמנם תנאים שעל המציעים לעמוד בהם, אך המסמכים שנדרשו לצורך הוכחת העמידה בתנאים אלה, אינם נדרשים דווקא במועד הגשת ההצעות, וניתן להשלימם. רק התנאי שעניינו בהגשת ערבות נקבע כתנאי סף הפוסל את ההצעה בהעדר הגשת המסמך הנדרש במועד הגשת ההצעה.

בית המשפט קיבל את הבקשה, ביטל את זכייתה של מגער במכרז והורה על ועדת המכרזים של מי-שמש לבחון את ההצעות שנותרו. הפגם המהותי שנפל בהצעת מגער נוגע באיכות המוצר המוצע, שהוא לב ליבו של המכרז. מגער לא הגישה אישורי יצרן המוכיחים כי כל הרכיבים המהותיים במדי המים עומדים בתקינה בינלאומית כלשהי. אין מדובר בפגם טכני הנוגע ל"פריפריה" של תנאי המכרז אלא בפגם היורד לשורש העניין, במצב דברים מעין זה, יש לקבוע כי היה על מי שמש לפסול את הצעת מגער. עמידה בתנאי המכרז מגבירה את הוודאות ומצמצמת את ההתדיינויות שצצות תדיר אחרי זכייה במכרז. יש לדרוש מהמשתתפים במכרז מקצועיות ורצינות, במילוי הדרישות הטכניות הנדרשות במכרז. עליהם לבדוק בשבע עיניים אם מילאו אחד לאחד את התנאים למיניהם, ובבוא ועדת המכרזים לדון בהן, גישתן צריכה להיות קפדנית. מגער לא הפנימה קביעות אלה ולא פעלה לאורן.

ביסודו של המכרז הציבורי עומדים שני עקרונות יסוד: השמירה על השוויון וטוהר המידות באמצעות מתן הזדמנות שווה לכל המציעים, והשאיפה לנהוג ביעילות ולחסוך בכספי ציבור ע"י השגת מרב היתרונות למזמין, באמצעות מנגנון המכרז. מבין שתי מטרות היסוד זוכה בדרך כלל עיקרון השוויון לבכורה, נוכח מעמדו כ'נשמת אפו של המכרז הציבורי', אף במחיר של ויתור מסוים על יעילות כלכלית במקרה של התנגדות בין השיקולים, גם על רקע ההנחה כי לא קיימת סתירה בין שתי תכליות אלה, שכן בטווח הארוך שמירה על עקרון השוויון תגשים את האינטרסים הכלכליים שביסוד עריכת המכרז.

ה"פ 28939-12-14 ארד בע"מ נ' מי שמש ואח'

ה"פ 40559-12-14 אפקון  נ' מי שמש ואח'

ניתן ביום [15.01.2015] בבית המשפט המחוזי בי-ם לפני כב' השופט רם וינוגרד

חזרה