פרסומים ופסקי דין

ביטול מכרז, לא בשל פגם אשר אינו פוגע באפשרות להעריך כראוי את ההצעות שהוגשו במכרז

עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים בדבר ביטול מכרז ולהצהיר כי העותרת היא הזוכה במכרז וכי המשיבים מנועים מלערוך מכרז חדש.

העדר אומדן עבודות החשמל מתיבת המכרזים עומד בניגוד לתקנות המכרזים, ואולם, מטרת הוראה זו היא למנוע הכנת אומדן לאחר קבלת ההצעות, באופן שיסכל את האפשרות להליך שוויוני בין המציעים, ע"י השפעה או הטיה של האומדן להצעה מסוימת.

כאשר האומדן היה בידי העירייה טרם פתיחת תיבת המכרזים, ורק בטעות לא הוכנס לתיבה, עומדת השאלה, אם יש לבטל את המכרז בשל טעות זו.

ביטול מכרז הוא סעד השמור למקרים חריגים, ובהתחשב בפגם שנפל בפעולת ועדת המכרזים, שאינו פוגע באפשרותה להעריך כראוי את ההצעות שהוגשו במכרז או בזכויות המציעים, הדרך הראויה לטפל בפגם שנפל בפעולת ועדת המכרזים, היא להחזיר את הדיון לוועדה ולא לבטל את המכרז.

עתמ (חי') 46695-08-15 א.א. בהא בע"מ נ' עירית סח'נין

חזרה