פרסומים ופסקי דין

בוטל מרכז בשל עקב ניגוד עיניים וחשש למשוא פנים מקרה בו היה קשר עסקי של יועץ עם אחד מהמציעים בשנתיים שקדמו לפרסום מרכז

עניינים אינו קיים רק כשיש ליועץ במכרז עניין חומרי בהצלחתה של אחת המתחרות במכרז. קשר בין היועץ למציעה יכול ליצור אצלו דעה קדומה ועשוי להתעוות שיקול הדעת המקצועי שלו, גם כאשר היועץ היה בעבר הקרוב עובד של אחת המציעות, אפילו אין ראיה שתהיה לו תועלת כספית מהעדפתה.

כאשר תוצאות המכרז נקבעות לפי הייעוץ המקצועי של היועץ, חשש זה מצדיק את פסילתו. גם אם מדובר בחוג מצומצם של יועצים, אם היה ליועץ קשר עסקי עם אחד המציעים בתקופה של שנתיים שקדמו לפרסום המכרז, הוא עשוי להיות במצב של ניגוד עניינים ובחשש למשוא פנים ובמצב זה יש לפסול את המכרז.

במקרה הנוכחי, לפחות בתוך פחות משנתיים לפני המכרז, היה ליועץ קשר עסקי עם הזוכה במכרז, אשר הוסתר ע"י היועץ. החלטת ועדת המכרזים בדבר בחירת הזוכה במכרז בטלה, ועל ועדת המכרזים לבדוק מחדש את ההצעות ע"י צוות בדיקה שלא יכלול את אותו יועץ ואשר אין בינו לבין מי מהמשתתפים במכרז קשר עסקי כלשהוא, במישרין או בעקיפין, לפחות החל משנתיים לפני פרסום המכרז.

עתמ (חי') 55185-08-15 החברה לאוטומציה במנהל השלטון המקומי בע"מ נ' עיריית קריית ים

חזרה