פרסומים ופסקי דין

בהעדר קיומם של שיקולים זרים בהחלטת הממונה על השכר ומעורבות העירייה בדרישת השבה המדובר בהחלטה סבירה ומידתית

הנתבעת הועסקה כמנהלת מחלקת הנכסים בעירייה במשך כ-15 שנה, עד לפיטוריה. כמו כן, שימשה כיועצת ראש המועצה לענייני מעמד האישה בעירייה. בבדיקה שערך הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר נמצא כי תנאי העסקתה של נתבעת חורגים מהמאושר לה ויש לבטלם למפרע. לפיכך, הורה הממונה לעירייה לתבוע את השבת הסכומים אותם קיבלה הנתבעת שלא כדין. הנתבעת הושבה לעבודתה בהוראת ביה"ד האזורי אך נדחתה תביעתה להשיבה לעבודתה בעירייה.

אשר לתביעת העירייה להשבת הכספים, ב 1999 נחתם הסכם קיבוצי בין ההסתדרות הכללית לבין גופי השלטון המקומי אשר במסגרתו נקבעו עקרונות שמטרתן להסדיר את נושא חריגות השכר ברשויות המקומיות באופן מוסכם. בהתאם הסכם זה, אשר קיבל את אישור הממונה, אושרו חריגות שכר שניתנו  לעובדים  ותיקים  ככל  שאלה  שולמו  בפועל  לפני התאריך  הקובע (31.8.98), בכפוף לתקרת שכר גבוה שנקבעה כאחוז מסוים משכר מנכ"ל הרשות המקומית. עוד נקבע כי הממונה יהיה רשאי להפעיל את סמכויותיו שבחוק בנוגע לעובד אשר שכרו יחרוג ממסגרת התקרה שנקבעה בהסכם.

בכל הנוגע לביקורת השיפוטית על החלטת הממונה נפסק כי על ביה"ד לבחון האם נפל בהחלטה פגם מן הפגמים הפוגמים בהחלטה מנהלית. בכל מקרה, אין זה מתפקידו ומסמכותו של ביה"ד להחליף את שיקול דעתו בשיקול דעת הרשות המוסמכת ולעצב החלטה במקומה, לפי שיקול דעת ביה"ד.

במקרה זה לא הוכחו קיומם של שיקולים זרים בהחלטת הממונה כמו גם מעורבותה של העירייה בדרישת ההשבה. הממונה פעל להסדרת שכרם של עובדים נוספים ולא רק של הנתבעתו, ולפיכך לא הוכחה טענת אכיפה בררנית. אף לא הוכח שיהוי, שכן לא הוכח שהממונה ידע במועד מוקדם למועד בו התקבלה החלטתו בדבר חריגות השכר. החלטת הממונה סבירה ומידתית. לעוה"ד ג'ינו ניתנה האפשרות להתייחס לטענות נגדה ולאחר שנשקלו טענותיה, הוחלט להשאיר את החלטת הממונה על כנה, תוך הפחתת סכום התשלום, באופן שהיטיב עמה. אין להתערב בהחלטה זו, בהעדר הוכחה בדבר שיקולים זרים, חוסר סבירות וכיו"ב. 

אשר לשאלה האם ההשבה תיעשה בערכי 'ברוטו' או 'נטו', הנתבעת קיבלה את הסכומים החורגים בערכי ברוטו. מסכומים אלו ניכתה העירייה את תשלומי החובה והותירה בידה שכר בערכי נטו. מכאן שאין להורות על השבה בסכומי ברוטו, שכן משמעות הדבר היא כי ייגרם לנתבעת חיסרון כיס. הדרך הראויה במקרה דנן היא כי הנתבעת תפנה למס הכנסה בבקשה לקבלת החזר בדבר תשלומי המס העודפים. ככל שעניינה יוסדר מול רשויות המס, יינתן פסק דין משלים, לפיו תחויב במלוא סכום ההשבה ברוטו. ככל שמתשובתו של פקיד השומה יעלה כי לא ניתן להסדיר את ענייני המס העודף לשנים קודמות, תודיע על כך הנתבעת לביה"ד, והעירייה תהיה רשאית להגיש תחשיב נגדי מטעמה ביחס לסכום נטו שעליה לשלם, ויינתן פסק דין משלים בדבר סכום ההשבה; טענת הקיזוז שהעלתה עו"ד ג'ינו נדחתה.

העירייה תשלם לנתבעת הפרשי שכר, הפרשי מענק פרישה, ימי חופשה/היעדרות והפרשי גמלה.

סע (ת"א) 10406-10-10 עיריית רמת השרון נ' איילת שושני ג'ינו

חזרה