פרסומים ופסקי דין

איש עסקים החותם על ערבות בנקאית, אינו יכול לסגת ממנה כיוון שהפרויקט הפסיד

תביעה על-סך כ-4.5 מיליון שקלים, שהגיש בנק הפועלים לתשלום חובות הנתבעים, חברת רומטק מימון בע"מ ובני הזוג זאב והדס גורה, עבור אשראים והלוואות שניתנו לחברה. במקביל להליך זה, מתנהלת תביעה שהגישו בני הזוג כנגד הבנק הטוענים להתנהלות כושלת ורשלנית של הבנק בחשבון שמטרתו ליווי פרויקט בו הם מעורבים.

לטענת הבנק, רומטק מימון נטלה ממנו שבע הלוואות שונות שחלקן נועדו למחזר הלוואות קודמות וזאב, כבעל השליטה ברומטק מימון, חתום על כל חוזי ההלוואה. לטענת הבנק, בשנת 2001 חתמו בני הזוג גורה על כתב ערבות מתמדת בלתי מוגבלת בסכום לפירעון כל הסכומים המגיעים ו/או שיגיעו לבנק מרומטק מימון. ערבות זו החליפה ערבות קודמת של זאב והדס שנחתמה בשנת 1998 להבטחת חובותיה של חברה אחרת שלהם, "גורה זה", וזאת כיוון שהחוב של "גורה זה" לבנק עבר לרומטק מימון.

לטענת בני הזוג גורה, הם הוחתמו על כתבי הערבות בלחצו של הבנק, אשר התנה את הסכמתו לעסקת פורמולה בהעברת האשראי מחשבון חברת "גורה זה" לחשבון רומטק מימון ובחתימת ערבויות ע"י בני הזוג גורה. בעת החתימה על הערבות הם סברו כי מדובר בהליך פורמאלי בלבד לכן, בחתימתם לא נתנו לערבות משקל של ממש. רק מאוחר יותר התברר, שמדובר למעשה בדרישה המגבשת חבות מהותית ומכוחה, בין היתר, הוגשה התביעה הנוכחית. לטענתם, היה על הבנק להבהיר היטב את העובדה ששעבוד זכויותיו של זאב ברווחי הפרויקט אינה בטוחה כה מוצקה כפי שכל הצדדים סברו בעת החתימה על הערבות, אלא שקיים סיכון ממשי וריאלי כי כתבי הערבות ימומשו. באשר להבנתה של הדס בעת החתימה על הערבות נטען, כי נאלצה לחתום על הערבות בלחצו של הבנק ותחת מחאה, על אף שהבנק ונציגו ידעו כי הדס אינה מעורבת כלל בניהול רומטק מימון. הדס הוחתמה מחוץ לכותלי הבנק, מול עו"ד חיצוניים, אשר לא יידעו את הדס לגבי ההשלכות הכרוכות בחתימה על כתב הערבות.

בית המשפט קיבל את תביעתו של הבנק וקבע, כי חתימתו של אדם על מסמך מהווה אישור ועדות לכך שהבין את תוכנו ונתן הסכמתו לאמור בו. ע"פ המסמכים והעדויות עולה, כי בני הזוג גורה היו מודעים היטב לתוכן כתבי הערבות, למשמעותם ולתוצאותיהם האפשריות. זאב אינו אדם חסר ידע ויכולת, אלא איש עסקים מיומן, מהבעלים של חברת רומטק אלקטרוניקה, חברה ציבורית שנסחרה בזמנו בבורסה לניירות ערך, ומנהלן של קבוצת חברות נוספות. בעת החתימה, זאב והבנק סברו, כי פרויקט האודיטוריום יניב רווחים משמעותיים. ברוח זו, לא ייחס זאב מבחינתו חשיבות רבה לחתימה על הערבות ולעומתו, הבנק דרש את החתימה של בני הזוג גורה על כתבי הערבות, הן מכוח נוהל או מסיבות אחרות, והוא היה רשאי לעשות כן. משהסכימו בני הזוג גורה לחתום על הערבות, בידיעתם כי זוהי הדרך להוציא אל הפועל את עסקת פורמולה, ולמעשה לשפר את מצבם מול הבנק, הרי שלמעשה קיבלו על עצמם את הסיכוי שהפרויקט יצליח, כמו גם את הסיכון, הגם שסברו באותו מועד שהוא שולי, שהפרויקט יפסיד. לכן, לא ניתן לקבל כעת את טענת הנתבעים, כחוכמה שבדיעבד, כי רק משעה שהפרויקט הפסיד, אזי אין לחתימה על כתב הערבות תוקף.  ביחס להדס, על-אף היתממותה, מדובר בבעלת שליטה הרשומה כמחזיקה ב-50% מרומטק מימון. הדס הייתה דירקטורית ברומטק אלקטרוניקה (חברה ציבורית), חתמה על מסמכים, נטלה חלק בישיבות דירקטוריון והצביעה בעניינים שונים שהיו על הפרק. יודגש כי מדובר היה בחברה ציבורית שנסחרה (אז) בבורסה. מי שמבקש להיות בעל מניות או דירקטור בחברה, עליו לדעת כי עם הזכויות באות גם חובות כלפי החברה, כלפי נושיה ולעיתים כלפי הציבור.

העובדה שבני הזוג גורה חתמו על הערבות בפני עורכי דינם במשרדם ולא במשרדי הבנק ומול פקידי הבנק, לא פגעה ביכולתם של זאב והדס להבין את תנאיה, שכן  לזאב ולהדס הייתה רמת הידיעה הנדרשת במועד חתימת הערבות, ולא הייתה מוטלת על הבנק חובת גילוי נוספת. לא הובהר אילו פרטים מפורשים ונוספים שלא היו ידועים לבני הזוג קודם לכן היו מובהרים או מועברים להדס או לזאב בעת החתימה על הערבות אם הייתה זו מתקיימת בבנק ולא מול עורכי הדין, שאחריותם מקרה זה הייתה, אך ורק לאמת את חתימתם של בני הזוג גורה על כתבי הערבות.

תא"ק 2644-07 בנק הפועלים בע"מ נ' רומטק מימון בע"מ ואח'

ניתן ביום [19.01.2015] בבית המשפט המחוזי ב"א-יפו בפני כב' השופט  אבי זמיר

 

חזרה