פרסומים ופסקי דין

אין לפסול את הצבעתו של נושה שהוא צד להסדר, רק מכיוון שיש לו שיקולים תועלתניים

בקשה לאישור הסדר נושים של גלאון השקעות בע"מ, על-אף ההתנגדויות שהגישו שניים מבין נושיה של החברה. בהליך קודם, הורה בית המשפט על פירוקה של החברה, אך השהה את הצו על-מנת שהצדדים יוכלו להגיע להסדר. בהחלטה נקבע, כי לאישור ההסדר לא יספיק רוב דחוק של 75%, אלא יש להביע לרוב גורף וכמעט מוחלט.

לטענת החברה, ההצעה להסדר הוגשה לנושי החברה ו-74.95% הצביעו בעדו, או נפסלו. במסגרת הבקשה, טענה החברה, כי יש לפסול את הצבעתו של אחד מהנושים, כיוון שיש לו אינטרס אישי נגד אישור ההסכם, שכן הוא הגיש תביעה ייצוגית ותביעה נגזרת נגד מנהליה של החברה. לטענת המתנגדים, ההסדר לא זכה לרוב מניין וערך כנדרש לפי חוק החברות. מכיוון שלא מדובר בהסדר של הבראה, לא ניתן להסתפק ברוב נשיה קטן מ- 75%, וחלופת הפירוק עדיפה בהרבה על פני חלופת ההסדר. לטענתם, נדון ההסדר לכישלון, משום שהסכומים המוצעים בגדרו כתשלום לנושים אינם בני השגה עקב ירידת שווים של נכסי החברה. לדעת הכנ"ר, למרות שחלופת ההסדר טובה יותר מחלופת הפירוק, קיים קושי לאשר את ההסדר, כיוון שהוא לא זכה לרוב הנדרש.

בית המשפט דחה את הבקשה וקבע, כי שהסנקציה של פסילת הצבעתו של נושה שהוא צד להסדר נושים היא סנקציה חריפה ומרחיקת לכת, שיש בה כדי לפגוע בזכויותיו החוזיות והקנייניות של הנושה, ולכן יש לנקוט בה במקרים חריגים בלבד. כמעט תמיד ישנם לנושה שיקולים תועלתניים אישיים כאלה ואחרים, המניעים אותו לתמוך בהסדר או להתנגד לו, ורק כאשר מדובר במצבים חריגים וקיצוניים, החורגים בהרבה מעצם היותו של נושה אינטרסנט השוקל אך ורק את היתרון שיפיק אישית מהכשלת ההסדר, יהיה מקום לפסול את הצבעתו. החברה השיגה רוב זעום במונחים של הסדרי נושים, של 74.95%, שע"פ הדין כלל איננו נחשב כרוב המכשיר הסדר בהיותו נמוך מרף המינימום של 75%, קל וחומר שלא ניתן לקבוע כי הושג רוב כזה, כאשר מבחינת מנין הנושים, מספרם של המתנגדים עולה על מספרם של התומכים (ארבעה אל מול שלושה).

באשר לטענה כי חלופת ההסדר עדיפה על פני חלופת הפירוק, הרי שמקומה של טענה כזו הוא רק כאשר מושג רוב מנין ורוב ערך כנדרש על פי דין. במקרה כזה, יש לבחון האם ראוי לאשר את ההסדר ולכפותו על המיעוט המתנגד. לעומת זאת, כאשר מדובר בהסדר, שלא זכה לרוב מנין ורוב ערך, ולא מדובר בהסדר הבראה, אין מקום כלל לשקול את מידת כדאיותו של ההסדר, שכן בית המשפט לא ישים את שיקול דעתו במקום שיקול דעתם של הנושים שהתנגדו להסדר, אף אם הוא סבור כי חלופת ההסדר טובה עשרת מונים מחלופת הפירוק. כדאיות ההסדר יכולה להוות עילה לכפייתו על מיעוט שמתנגד לו, אך אינה יכולה להוות עילה לכפיית הסדר על רוב שמתנגד להסדר.

פר"ק 24819-04-13 אמ.אמ.ג'י. עסקים  בע"מ ואח' נ' גילאון השקעות (1979) בע"מ ואח'

ניתן ביום [18.01.2014] בבית המשפט המחוזי בפני כ' השופט חגי ברנר

חזרה