פרסומים ופסקי דין

אושרה הגשת תביעה נגזרת בעילה של תרמית והפרת אמונים כנגד לב לבייב

חברת אפריקה ישראל, לב לבייב ושבעה דירקטורים בחברה, הגישו ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בלוד, שאישרה את בקשתו של רפאל כהן להגיש נגדם תביעה נגזרת.

בשנת 2007 רכשה חברת בת של אפריקה ישראל מניות של חברה אוקראינית, שהייתה בעלת זכויות בשטח של 46 דונם באוקראינה, בתמורה ל-22 מיליון דולר. בשנת 2010 הגיש רפאל כהן בקשה לאישור תביעה נגזרת כנגד החברה בטענה כי מדובר בעסקה פיקטיבית, שנועדה להוציא כספים מהחברה לטובת בעל השליטה. הטענה התבססה בעיקרה על הפער שבין התמורה בסך 22 מיליון דולר ששילמה חברת הבת עבור רכישת הזכויות במקרקעין, לבין התמורה בסך של 1.5 מיליון דולר ששילמה עבורם שנה קודם החברה האוקראינית. בבקשה טען כהן בין היתר, כי בעל השליטה והדירקטורים פעלו בתרמית כלפי החברה, דיווחו דיווחי שקר, הפרו את חובותיהם לחברה ובין היתר, את חובת הזהירות, החובה שלא לפעול בניגוד עניינים וחובת האמונים, ופגעו במשאבי החברה תוך גרימת נזקים כבדים. החברה עתרה לסלק את הבקשה על הסף, כיוון שבהסדר החוב של החברה, במסגרתו הזרים בעל השליטה לחברה סך של 750 מיליון שקלים, נקבע כי בעלי המניות לא יתבעו את החברה עבור פעולה כלשהי שבוצעה לפני ההסדר והחברה לא תתבע את הדירקטורים (תניית פטור). בית המשפט דחה את טענות החברה ואישר את הגשת התביעה הנגזרת באופן גורף.

בית המשפט העליון קיבל את הערעור ברובו וקבע, כי הבקשה לאישור התביעה הנגזרת כנגד הדירקטורים תידחה ונגד בעל השליטה תאושר, אך תצטמצם לעילה של תרמית והפרת חובת אמונים שלא בתום לב. במסגרת הסדר חוב, הנושים ובעלי המניות עושים את שיקולי הכדאיות שלהם, תוך בחינת מאזן הסיכונים והסיכויים, העלות בזמן ובכסף של תביעות נגד בעל שליטה או נושאי משרה לעומת גובה הסכום המוצע. הנושים ובעלי המניות רשאים להעדיף הסדר חוב נדיב בתמורה לוויתור על תביעה פוטנציאלית. הסדר החוב אושר כחטיבה אחת, על הדבש ועל העוקץ שבו, על ההזרמה הכספית הנכבדה של 750 מיליון שקלים של בעל השליטה לחברה ועל תניית הוויתור, ככל שהיא מגלמת ויתור של החברה על כספים שיכולים היו להגיע אליה בתביעה פוטנציאלית כנגד דירקטורים ונושאי משרה. אשר על כן, יש בתניית הפטור בהסדר החוב, כדי לחסום תביעה המתבססת על עילת רשלנות ועל הפרה של חובת הזהירות המיוחסת לבעל השליטה ולדירקטורים. בנוסף, קיבל בית המשפט קיבל את טענת החברה, כי בהיעדר אישור של הדירקטוריון לעסקה, ובהיעדר ראיה כלשהי לידיעה של הדירקטורים בזמן אמת אודות העסקה, לא ניתן לייחס להם תרמית.

יחד עם זאת, כעניין של מדיניות משפטית, קשה להלום כי בית המשפט יפרש את התנייה ככוללת גם מעשי תרמית לא ידועים, שלא הוזכרו בתניית הפטור ובהסדר החוב, להבדיל ממעשי רשלנות או הפרת אמונים בתום לב ולכן אושרה הגשת התביעה הנגזרת נגד לב לבייב בעילה מצומצמת של תרמית והפרת חובת אמונים שלא בתום לב.

אפריקה ישראל להשקעות בע"מ נ' רפאל כהן

ניתן ביום [26.04.2015] בבית המשפט העליון בפני כבוד השופט י' עמית, כבוד השופט נ' סולברג, כבוד השופטת ע' ברון

חזרה