פרסומים ופסקי דין

האם התקשרות ראש המועצה והמהנדס שלה בהסכם, עולה כדי התחייבות המועצה?

ראש המועצה המקומית והמהנדס שלה, חתמו על הסכם לתכנון, ביצוע ומימון סלילת כביש גישה. ההסכם לא קוים, הכביש לא נסלל והתושבים מגישים על כך עתירה כנגד המועצה המקומית. האם מחויבת היתה המועצה להסכם האמור,

קרא עוד

האם קביעה בתמ''א כי ''לא תתאפשר יציאה לגג'' הבניין משמעותה גם איסור שימוש בו?

שתי חברות בניה עותרות לבית המשפט, בבקשה לקבוע כי הוראה בתמ"א לפיה "לא תתאפשר יציאה לגג", אינה מונעת מהן להשתמש בגגות הבנין כמרפסות גג פתוחות. האם הוראת איסור היציאה לגג מגלמת בתוכה א

קרא עוד

משחתמה העיריה על הסכם פשרה, האם קמה חובתה לנקוט בצעדים הנדרשים להעניק לו תוקף?

בין העיריה לבין חברת מליסרון בע"מ, הושג הסכם פשרה בנוגע לחיובי ארנונה. ההסכם קיבל תוקף של פסק דין בביהמ"ש העליון, אולם משלא נתקבלו אישורים הדרושים לפי דין, ממשיכה העיריה לגבות בתעריפים הי

קרא עוד

האם השבחת נכס של אחר מקנה פיצוי וגמול מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט?

תושב קרית עקרון, הגיש תביעה לתשלום הוצאות שהוציא בגין הליך של פרצלציה, שביצע במגרש המשותף לו ולנתבעים. הוא תובע מהם את חלקם היחסי בהליך, שכן לטענתו התעשרו על חשבונו. האם השבחת נכסי הנתבעים מקנה לתו

קרא עוד

האם לאור כשלונו של מכרז, רשאית היתה המועצה לנקוט בהליך משלים שאיננו מכרז פומבי?

מועצה מקומית פרסמה מכרז פומבי, לאספקת והצבת מכלי אצירה (מכלים שנועדו לאיסוף אשפה), בשטחה. המכרז לא עלה יפה, שכן לא נמצאו מציעים שעמדו בתנאיו. המועצה החליטה לקיים הליך משלים של קבלת הצעות, שלא בדרך

קרא עוד

האם מוסמכת העיריה להגביל שטחי פרסום, לפרסום מסחרי?

מכון אריק לפיוס ושלום, פרסם על גבי שלטי חוצות מודעות בעלות אופי פוליטי. העיריה הסירה את המודעות בטענה כי אין לפרסם מודעות מעין אלה, בשטחי פרסום שנועדו לפרסום מסחרי. האם מוסמכת העיריה לקבוע כלל גורף

קרא עוד

האם בדין נדחתה בקשתה של חברת בזק להקמת תורן אנטנות?

חברת בזק הגישה ערר, בגין החלטה שלא לאשר הקמת תורן אנטנות על גבי גג מבנה. החברה טענה כי הבקשה להקמת התורן תואמת את הוראות תמ"א 36, תכנית המתאר הארצית לתקשורת, ולא היה בסיס לדחיית הבקשה. האם החל

קרא עוד

האם מירוץ התיישנות של חיוב בהיטל ביוב, חל רק ממועד משלוח דרישת התשלום?

בשנת 2008 שלחה העיריה לבעל נכס דרישה לתשלום היטל ביוב בגין התקנת ביב מאסף. אולם התושב טען, כי דרישת התשלום התיישנה הואיל והנכס חובר למערכת הביוב עוד בשנת 2000, כשמונה שנים לפני משלוח הדרישה. מהו המ

קרא עוד

האם תמיד הוראות תמ''א 38 גוברות על תכניות מתאר ''רגילות''?

עקב הפקדת תכנית מתאר מפורטת לשכונת בית הכרם בירושלים, סבורה הועדה המקומית לתכנון ובניה כי יש לדחות על הסף כל בקשה להיתר לפי תמ"א 38, אשר אינה תואמת לחלוטין את הוראות התכנית המופקדת. האם בדין ד

קרא עוד

מדוע ביטלה העיריה את זכיית החברה במכרז?

חברת איתני דור בע"מ עותרת לבית המשפט, בבקשה לקבוע כי עירית תל אביב מנועה מלבטל את זכייתה במכרז להפעלה של מועדון טניס. זכייתה בוטלה, כיוון שבבוא העת, סירבה החברה הזוכה לחתום על החוזה נשוא המכרז

קרא עוד

האם הליכי החיוב נעשו תוך פגמים מהותיים בהתנהלות הועדה?

לאחר שנמצא בעירית טירה, כי ראש העיר, מנכ"ל העיריה וגזברה, אחראים להוצאה כספית שלא כדין, הוחלט לחייבם על כך חיובים אישיים. השלושה מגישים תביעות כנגד ההחלטה, כשלטענתם נפלו פגמים בהחלטת הועדה, וע

קרא עוד

האם אפשרות ניצול שטחי שירות לבניית ממ''דים, מקימה חבות בהיטל השבחה?

חברת ג'י.אל.אי גינדי בניינים בע"מ, קיבלה מהועדה המקומית אישור להקלות ביחס למקרקעין שרכשה, וביניהן אושרה הפחתת כמות הדירות לבניה, תוך הגדלת שטחן. האם במסגרת בחינת שווי ההשבחה מכוח ההקלות, ה

קרא עוד

האם צירוף מסמכים המעידים על ניסיון, מהווה באופן מובנה תנאי סף להשתתפות במכרז?

חברת הנדסה מבקשת לערער לבית המשפט העליון, לאחר שהצעתה לא זכתה במכרז לעבודות סלילה ופיתוח, ובית המשפט המחוזי דחה בקשתה לצו ביניים שימנע מהחברה הזוכה להתחיל בעבודות. החברה טענה כי ההצעה הזוכה אינה מק

קרא עוד

האם חרג בית המשפט מסמכותו, כשתיקן החלטה באופן ששינה את היקף התובענה?

הוגשה ואושרה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד עירית חדרה, בטענה כי אינה משלמת הפרשי הצמדה וריבית על תשלומי חובה המוחזרים על ידה, לאחר שנגבו ביתר. לאחר מכן, נעתר בית המשפט לבקשת העיריה, להבהיר כי הבקש

קרא עוד

האם בצדק סטתה עירית אשדוד מהבטחתה השלטונית ביחס לתנאי המכרז?

מינויו של מהנדס העיר לעירית אשדוד במסגרת מכרז, בוטל עקב אי עמידתו בתנאי סף ביחס לותק בתחום. העיריה הבטיחה לפרסם מכרז חדש, זהה בתנאיו, וכך עשתה. ואולם, לאחר שהתקבלה הנחיה בדבר העמדת תנאי הותק על סף

קרא עוד

האם ''מראית עין'' של אכיפה בררנית מספיקה להצדקת ביטול צו הריסה?

הועדה המקומית לתכנון ובניה בערד, הוציאה צו הריסה ביחס לדירה, בגין שינויים בדמות שבירת קיר חיצוני לשם פתיחת חלונות, ללא היתר. התושבים טענו כנגד הצו כי הוצא כלפיהם תוך אכיפה בררנית ואפליה מודעת מצד ה

קרא עוד

האם ניתן להטיל בדיעבד היטל השבחה, מקום בו לא מומשה התכנית במועד המכר?

זוג תושבי תל אביב רכשו דירת מגורים וקיבלו היתר לבנית חדר על הגג. בעקבות אותו ההיתר, הטילה עליהם הועדה לתכנון ובניה היטל השבחה. הקונים טוענים, כי ההשבחה עצמה חלה עוד טרם הרכישה, עם אישור התכנית, ועל

קרא עוד

כיצד יש לחייב נכס שנבנה כחניון, בבנין שלא נבנה בפועל?

חברת השקעות רכשה נכס תת קרקעי, במקום בו היה צריך לקום בנין משרדים, והנכס היה אמור לשרת אותו כחניון. בנין המשרדים לא הוקם, והחברה לא משתמשת ולא מתכוונת להשתמש בנכס כחניון. כיצד יש לסווגו לצרכי ארנונ

קרא עוד

מדוע חזרה בה הועדה והחליטה כי דין ההתנגדות להידחות?

תושב פרדס חנה הגיש עתירה כנגד החלטת הועדה לתכנון ובניה, במסגרתה נדחתה התנגדותו לתכנית. לטענת התושב, הועדה דנה בהתנגדותו ואף נטתה לקבלה, ואולם לפתע, לאחר שעצרה את הקלטת הדיון לשם קיום "היוועצות

קרא עוד

האם פיצול דירה נכנס בגדר ''בניה או הרחבה'' לצורך היטל?

הועדה המקומית לתכנון ובניה בירושלים, מערערת על החלטת ועדת הערר, לפיה פטור מהיטל השבחה יוענק גם במקרה של פיצול דירה, מקום בו הוראת החוק הרלוונטית פוטרת מההיטל במקרה של "בניה או הרחבה". לטע

קרא עוד

מתי יש חובה לטעון טענת התיישנות בתביעה שהוגשה בחלוף התקופה?

עירית ירושלים הגישה תביעה כנגד תושב, על חוב ארנונה ביחס לתקופה של לפני יותר מעשור. התושב העלה טענת התיישנות לא בהזדמנות הראשונה כנדרש, ובית המשפט קיבל את טענתו. האם תתקבל טענת התיישנות על אף שלא נט

קרא עוד

האם הוציאה הועדה צו הריסה למבנה שלא עונה על ההגדרה ''בניין''?

הועדה המקומית לתכנון ובניה חדרה, הוציאה צו הריסה מנהלי שהתייחס למבנה פרי יצירתו של סטודנט משנקר. לטענת הסטודנט, לא מדובר בבניין הטעון היתר בניה, והמבנה מהווה בכלל כלי רכב העתיד לקבל רישיון כדין מטע

קרא עוד

האם תחויב העיריה להשיב מקרקעין שהופקעו?

חברת ירון ישעיהו בע"מ, עותרת לבית המשפט בבקשה לחייב את עירית פתח תקווה, לחתום על הסכם מכר בנוגע למקרקעין שהופקעו כשהחברה היתה בעליהם. לטענת החברה, העיריה מחויבת לחתום על ההסכם להשבת המקרקעין ש

קרא עוד

האם תחויב מקורות בהיטלי פיתוח על אף שאיננה בעלת הזכויות בחלקה?

חברת המים הלאומית מקורות, הקימה מאגר מים בסמוך לצומת סומך. כחלק מההקמה יזמה החברה סלילת דרך גישה למאגר, ועל כך קיבלה מקרית אתא דרישות תשלום היטלי פיתוח. החברה עותרת לביטול הדרישות האמורות, בטענה כי

קרא עוד

מהו דין העסקת עובד שנפלו פגמים בהליך מינויו שנים לאחר העסקתו?

עובד עירית נשר, הגיש לבית המשפט בקשה לצו מניעה זמני כנגד פיטוריו. העיריה החליטה על סיום העסקתו בעקבות דו"ח המבקר, ולאחר שנמצאו פגמים בהליך מינויו במסגרת מכרז, אחרי שעבד בעיריה שלוש וחצי שנים ו

קרא עוד

האם גובה עירית קרית אתא אגרות שילוט שלא כדין?

כנגד עירית קריית אתא הוגשה בקשה לאישור תובענה כייצוגית, בטענה כי העיריה גובה אגרת שילוט שלא כדין, שכן החיוב נעשה באופן רטרואקטיבי ותוך שנעשה עיגול שטחי השלטים כלפי מעלה. האם גובה העיריה את אגרת השי

קרא עוד

האם הליכי גביה מנהליים עוצרים את מירוץ ההתיישנות לגבי הגשת תביעה אזרחית?

התקבלה תביעה אזרחית של עירית חדרה כנגד תושב, לאחר שלטענתה לא שילם חובות ארנונה וחובות נוספים על סך מאות אלפי שקלים המגיעים לה עוד משנת 1996. זאת, לאור הקביעה של בית המשפט לפיה נקיטת הליכי גביה מנהל

קרא עוד

האם דרשה העיריה תשלום ארנונה, בהסתמך על תאוריה משפטית המנוגדת לעובדות שלא במחלוקת?

תושב חיפה לשעבר, נדרש לשלם לעיריה ארנונה בסכום של מאות שקלים בגין נכס אותו נטש. לטענתו, הוא עזב את הנכס לפני עשרות שנים, ואף עבר להתגורר בעיר אחרת, טענות שאף גובו בעדויות בעלי הנכס האמור. האם פעלה

קרא עוד

האם תשלם חברה מיליונים משום שהסכם מחיקת החוב חסר תוקף חוקי?

חברה המחזיקה בבית מלון בנצרת עלית, מערערת לבית המשפט העליון, לאחר שהמחוזי דחה את טענתה לפיה על פי הסכם שנחתם בינה לבין ראש העיר, מנועה העיריה מלנקוט כנגדה הליכי גביה ביחס לחוב ארנונה. לטענת העיריה,

קרא עוד

האם בצדק החליטה הועדה לנתק בנין מאוכלס מחשמל וממים?

הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת גן, הורתה לנתק בנין מרחוב אלרואי בעיר, מחיבוריו לחשמל ולמים. זאת, כיוון שהבנין אוכלס טרם קבלת היתר אכלוס, ולטענת הועדה קיימים בו ליקויים בטיחותיים שיש בהם כדי לסכן את

קרא עוד

האם מוסמכת הועדה לסרב להיתר בניה נוכח שינויים שייגרמו למתחם כולו?

הועדה לתכנון ובניה רמת גן, סרבה לבקשה להיתר מכוח תמ"א 38 להריסת מבנה והקמת חדש במקומו, נוכח השינויים שייגרמו למתחם בו נמצא המגרש במידה ותאושר הבניה. מבקשי ההיתר מערערים על ההחלטה, וטוענים, כי

קרא עוד

האם יבוטלו היתרי תמ''א 38 לאור פגיעה נופית של הבניינים הסמוכים?

עשרות תושבי אשדוד הגישו עתירה, כנגד החלטת ועדת הערר המחוזית מחוז דרום, במסגרתה נדחתה התנגדותם להיתרי בניה מכוח תכנית תמ"א 38. לטענתם, תוספות הבניה מושא ההיתרים יפגעו משמעותית באיכות חייהם ובער

קרא עוד

האם תחויב העירייה לשנות את מיקום אירועי יום העצמאות?

תושבים מקריית חיים הגישו עתירה כנגד עיריית חיפה, במסגרתה ביקשו לאסור על העירייה לקיים את אירועי יום העצמאות ברחוב בו הם גרים. העירייה מקיימת שם את האירועים האמורים כבר מספר שנים, והתושבים טוענים כי

קרא עוד

האם לביהמ''ש הסמכות לדון בחוקיות היטל ביוב, על אף שלא נעשתה פניה לועדת הערר קודם?

תושב גבעת יערים הגיש בקשה לאישור תובענה כייצוגית, כנגד המועצה האזורית מטה יהודה, המיוצגת ע"י עו"ד גיתית שרמן ממשרדנו. עניינה של התובענה בהיטל ביוב שהטילה המועצה על תושביה. הוא טען, כי ההי

קרא עוד

האם יבוטל מכרז בגלל שינוי בדיעבד במספר הממליצים?

החברה לאוטומציה במנהל השלטון המקומי בע"מ, עותרת לבית המשפט כנגד החלטת עיריית קריית ים, בכל הנוגע לזכייתה של חברה אחרת במכרז של העירייה. היא טוענת כי ועדת המכרזים ביצעה בדיעבד שינוי באמות המידה

קרא עוד

עליון: נמחקת עתירת עיריית רמת גן כנגד תיקון תכנית תמ''א 38

העירייה והועדה המקומית לתכנון ובניה רמת גן, הגישו עתירה כנגד החלטות המדינה והועדה הארצית לתכנון ובניה, לאשר תיקון לתכנית תמ"א 38, במסגרתו נוספו זכויות בניה אולם לא הוחרגו תוספות אלה מתחולת הפט

קרא עוד

האם שיפוץ מבנה עולה כדי ''בניה מחדש'', לצורך הוצאת צו הריסה?

בעל נכס בירושלים הגיש ערעור כנגד החלטת ביהמ"ש, במסגרתה הוחלט לא לבטל צו הריסה מנהלי, שהוצא כאשר המבנה היה בשיפוץ. המדינה טענה, כי השיפוץ המשמעותי שנעשה במבנה עולה כדי בניה מחדש, ומשכך ומשאין ל

קרא עוד

האם ניתן לתקוף תכנית שלד המתווה עקרונות פיתוח?

הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז, גיבשה ואישרה תכנית שלד לפיתוח עירוני. הועדה המקומית פתח תקווה, ועיריית פתח תקווה, מבקשות לבטל את ההחלטה לאשר את התכנית, שכן לטענתן, על אף העובדה כי התכנית מוגד

קרא עוד

האם מוסמכת הועדה להתנות אכלוס הקניון בהרחבת הצומת הסמוך?

הוגש ערעור על החלטת הועדה לתכנון ובניה הראל, להתנות את אישור אכלוס "קניון מבשרת" החדש בהפקדת ערבות שתבטיח את ביצוע עבודות הרחבת הצומת הסמוך. האם הייתה מוסמכת לכך?

קרא עוד

האם רשאית הועדה להתנות היתר בניה, בפיתוח השטח הציבורי על ידי היזם?

הועדה המקומית לתכנון ובניה בירושלים, אישרה בקשות להיתרי בניה בעיר, אולם היא התנתה את הנפקת ההיתרים בכך שהיזמים יתחייבו לפתח בעצמם ועל חשבונם את השטחים הציבוריים הפתוחים שסמוכים למקרקעין. זאת, בטענה

קרא עוד

האם אין לוועדה סמכות לגבות אגרות בעד היתרי בניה?

מספר ועדות מקומיות לתכנון ובנייה עותרות לבית המשפט בטענה כי לוועדה הארצית לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות אין סמכות לגבות אגרות, בגין היתרי הבניה שהיא מעניקה. לטענתן, אין בחיקוק הרלוונטי הוראה המסמי

קרא עוד

האם מחלוקת בין שמאים מצדיקה הבדל בשומות מקרקעין בחלקות סמוכות?

בעלי חלקות מקרקעין הסמוכות אחת לשנייה, קיבלו הערכות שווי שמאיות בנוגע לתשלום היטל השבחה. על אף העובדה כי החלקות סמוכות, ההערכות השמאיות היו שונות אחת מהשנייה במאות אחוזים. האם בצדק קבעה הוועדה לערע

קרא עוד

האם יכשיר ביהמ''ש חוזה שנכרת בניגוד להוראות המכרז?

הוגשה עתירה להורות כי חוזה שנחתם בין עיריית אשדוד, לבין חברת מוטורולה סולושנס בישראל בע"מ, בטל, מאחר שנכרת בניגוד להוראות המכרז במסגרתו נחתם. האם יכשיר בית המשפט את החוזה על אף אי עמידה בתנאי

קרא עוד

האם פגמים בהחלטת ראש העיר להשעות עובד יביאו לביטולה?

עובד עיריית אילת עותר לבית המשפט, בטענה כי ההחלטה להשעותו מתפקידו לאור חקירה פלילית שמתנהלת נגדו, נעשתה תוך חריגה מסמכות. לטענתו, נפלו בהחלטה פגמים, העולים כדי להביא לבטלותה. האם חרג ראש העיר מסמכו

קרא עוד

האם הוספה הבניה בבחינת מימוש זכות קיימת או הקלה הכרוכה בהיטל?

הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים, מערערת על החלטת ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה, לפיה הקומה השלישית שהוסיפו המשיבים לביתם אינה בבחינת הקלה במסגרתה יש לשלם היטל השבחה, אלא בבחינת זכות המוקנית במ

קרא עוד

האם יושתו על העותר חיובי ארנונה באופן רטרואקטיבי?

הוגשה עתירה כנגד החלטה של עיריית באר שבע, שעניינה לחייב את העותר רטרואקטיבית בארנונה. זאת, לאחר שגילתה העירייה כי העותר, המשלם ארנונה כשנכסו מסווג כמגורים, משתמש בנכס בתור משרד, שהוא למעשה שימוש מס

קרא עוד

האם יבוטל צו הריסה לאור הסתמכות הדיירים על הבטחה של נציגי הרשות?

הוגש ערעור על החלטה לקבל עתירה של עיריית נתניה, למתן צו הריסה לגבי מבנים הבנויים ללא היתר בשטח ציבורי פתוח. המערער טוען כי ניתנה לו ולתושבים האחרים במתחם הבטחה שלטונית כי הבנוי מושא הצו לא ייהרס. ה

קרא עוד

האם גבתה העירייה שלא כדין בגין שירותי כבאות?

הוגשה בקשה להגשת תובענה ייצוגית, שעניינה השבת סכומים ששולמו לעיריית טירת הכרמל כתוספת לארנונה הכללית בגין שירותי כבאות. המבקשים טוענים, בין היתר, כי הסכומים נגבו לפי יחידות דיור, ללא התחשבות בשטח א

קרא עוד

האם רשות יכולה לתקן החלטה מנהלית?

הוגש ערעור לביהמ"ש המחוזי, במסגרתו מבקש המערער צו הצהרתי, שיורה לעירייה כי סכום הארנונה שהוא משלם בעד הנכס שלו, יישאר בגובה שנמסר לו לפני שהבינו כי מדובר בטעות סיווג הנכס. האם תחויב העירייה לה

קרא עוד

האם רשות שלא הצליחה לגבות בהליך אזרחי, יכולה לנקוט בהליך מנהלי?

הוגשה עתירה כנגד עיריית תל אביב, שעניינה הליכי גבייה שנקטה כנגד העותרים, בגין חובות מים וארנונה שהצטברו במהלך שנים רבות, והגיעו לסכום של לא פחות משמונים ושבעה מיליון שקלים. העירייה, משניסתה לגבות א

קרא עוד

האם מקום בו בוצעה הפרת בניה, ראוי לעכב גם עבודה מותרת?

עיריית ירושלים מערערת על החלטת ביהמ"ש, לצמצם צו הפסקת בניה ולאפשר למפר להמשיך ולבנות בחלקים לגביהם יש היתר. העירייה טוענת כי יש למנוע מהמפר להמשיך בעבודות באופן גורף. האם יאפשר ביהמ"ש לעב

קרא עוד

האם יש בפטירתו של אדם להשפיע על צו הריסה שהוצא כנגד נכסו?

הוגשה בקשה לביטול צו הריסה מנהלי שהוצא בגין עבודות בניה ללא היתר, כאשר חרף הצו המשיכו בבניה, ובטרם ניתנה החלטה בבקשה, הלך המבקש לעולמו. האם יש בעצם פטירתו נפקות ביחס לצו ההריסה?  

קרא עוד

עד לאיזה שלב ניתן לשנות טבלת הקצאת זכויות בתכנית בניה?

הוגשה עתירה כנגד החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה, לא לקבל את התנגדותם של העותרים לאישור תכנית. העותרים ביקשו לא לאשר את התכנית עד שלא ישנו את זכויותיהם בטבלת ההקצאות של התכנית, כשלטענתם חלקם לא אמ

קרא עוד

האם רשאית רשות להימנע מהפעלת שיקול דעת?

חברה קבלנית לבניה מבקשת מביהמ"ש לאכוף הסכם, לפיו, לטענתה, ראש העיר העירייה  והועדה המקומית לתכנון ובניה, התחייבו להוציא ביחד אתה לפועל תכנית בניה חדשה. האם רשאית רשות להימנע מלהפעיל שיקול

קרא עוד

האם עירייה רשאית לחייב את עובדיה למסור מידע ביומטרי?

עיריית קלנסווה הוציאה הוראה לפיה החתמת שעון הנוכחות במשרדיה תתבצע באמצעות שעון ביומטרי, ולשם כך על עובדיה למסור לה טביעות אצבע. בית הדין האזורי קבע כי העירייה הייתה רשאית לעשות כן, ועל כך מערערת הס

קרא עוד

האם פיתוח עדכוני תוכנה אישיים נחשב כפעילות תעשייתית?

חברת איי פוינט מערכות מערערת על החלטת ועדת הערר שלא לסווגה כ "תעשיה- בתי תוכנה" לצרכי ארנונה. היא טוענת שעיקר עיסוקה הוא פיתוח תוכנה, וזה לא משנה אם היא מתאימה את המוצר הסופי ללקוחות ספצי

קרא עוד

האם יש לשלם שכר לראש מועצה שהורחק בהסכמה?

ראש מועצה אזורית מזה שמונה שנים, הורחק בהסכמה מתפקידו בגלל חקירה פלילית שנפתחה נגדו. הוחלט על ידי משרד הפנים שהמועצה לא תשלם לו את שכרו עבור תקופת ההרחקה. האם החלטת משרד הפנים הנה כדין?  

קרא עוד

האם נדרשת התאמה מדויקת בין היטל פיתוח לבין עלות העבודות?

חברת אלוקל עותרת כנגד עיריית חיפה לעניין היטל פיתוח של עבודות התקנת תאורה בו חויבה. לטענתה, העבודות אינן עבודות תאורה אלא עבודות לתיקון נזקים ברחוב, וסכום החיוב לא משקף את העבודות שנעשו בפועל. האם

קרא עוד

האם הסיווג ''מרכולים'' לצרכי ארנונה הולם את רשת סופר פארם?

הוגשו שני ערעורים על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה בקרים ים, במסגרתה התקבלה טענת סופר פארם לפיה סיווגה כ- "מרכולים כגון סופרמרקט, תנובה, סופרסל והיפרכל וכד'" לצורכי ארנונה אינו הולם

קרא עוד

האם גבתה עיריית חיפה אגרת שילוט שלא כדין?

רשת תחנות דלק עותרת כנגד עיריית חיפה ביחס לתעריף אגרת שילוט ביחס לשלטי "טוטם", טוענת כי הוא לא סביר, כי אין לו בסיס חוקי וכי אין זיקה בין התשלום לשירות הניתן בפועל. העותרת מבקשת צו הצהרתי

קרא עוד

האם בעקבות הפגם הנטען בקליטתו לעבודה, לא ישולם לתובע שכר?

התובע נקלט לעבודה בתנועת הליכוד על ידי עובדת שהציגה את עצמה כמנהלת המוסמכת לכך. לאחר מספר חודשים הופסק תשלום השכר שלו, והתנועה טענה כי משהועסק על ידי עובדת שלא הייתה מוסמכת להעסיקו, הוא לא נחשב כ&q

קרא עוד

האם פטורה האכסניה מארנונה לאור שימוש תלמידי המדרשה בה?

הוגש ערעור על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה בירושלים, שלא לפטור את המערערת, עמותה המפעילה מדרשה תורנית ציונית, מתשלום ארנונה בגין אכסניה שהיא מפעילה בסמוך למדרשה הפטורה מארנונה. האם העובדה שבאכסני

קרא עוד

האם תשלם הרשות ריבית פיגורים ממועד תשלום ההיטל?

התובעת שילמה היטל השבחה ביתר, ולאחר חוות דעת שמאית הוחזר אליה ההפרש. אולם היא טוענת כי על הרשות לשלם בנוסף גם הפרשי ריביות פיגורים מהיום בו שילמה את ההיטל. מאיזה מועד במקרה כזה נושא היטל ההשבחה הפר

קרא עוד

עליון- יש מקום לטענה כי העיריות גבו הוצאות אכיפה ביתר

הוגש ערעור לבית המשפט העליון על החלטת המחוזי שלא לאפשר הגשת תביעה ייצוגית כנגד עיריית טבריה ועיריית אילת, בגין גבייה ביתר של הוצאות אכיפה. לטענת המערערות הגבייה נעשית לפי הסכומים המרביים בחוק ללא ה

קרא עוד

האם שטח פרטי יכול להוות ''רחוב'' כמשמעותו בחוק?

הוגשה עתירה כנגד עיריית ירושלים, לאחר שהורתה לעותר לסלק משטחו קרוואן, שער וגדר, וזאת מכוח סמכותה להורות על סילוק מכשולים מהרחוב. לטענת העותר, משום שהשטח נמצא בבעלותו הפרטית הוא אינו מהווה "רחו

קרא עוד

האם נפסלה הצעה במכרז בגלל פירוש מוטעה של תנאי סף?

הוגשה עתירה כנגד החלטה של עיריית אשדוד, לפסול את הצעתה של העותרת במסגרת מכרז להקמת מבנה עבור אגף הגבייה של העירייה. העותרת טוענת כי ההחלטה התבססה על פירוש מוטעה של תנאי מתנאי הסף. האם יכריז בית המש

קרא עוד

האם יבוטלו צווי הריסה לאור טענות לפגמים בשיקול דעת הועדה?

הוגש ערעור לביטול צווי הריסה מנהליים שהוציאה הועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים, בטענה כי נפלו פגמים מהותיים בשיקול דעתה, וכי אכיפת חוק התכנון והבנייה במקום בררנית. האם יבוטלו הצווים?  

קרא עוד

האם נפסלה ההצעה הזוכה במכרז של עיריית עפולה?

בית המשפט פוסל את ההצעה הזוכה במסגרת מכרז של עיריית עפולה לשירותי סיור, אבטחה ושמירה, לאחר שהתקבלה עתירה לפיה ההצעה חורגת מתנאי המכרז והדין, ובית המשפט מכריז על הצעתה של העותרת כהצעה הזוכה במכרז.

קרא עוד

האם יאושר הסכם פשרה לפיו מוותר תאגיד סטטוטורי על גביית חוב?

לאישור בית המשפט הובא הסכם פשרה, הנעשה בין הנתבע לבין תאגיד המים והביוב האזורי, ולפיו הנתבע מסכים כי יינתן נגדו צו מניעה להפסקת "גניבת מים" אולם לא הייתה בו התייחסות לחוב שלכאורה הצטבר בג

קרא עוד

בית משפט עליון- הבחירות בבת ים לא יבוטלו

ניצחון גדול למר יוסי בכר, ראש עיריית בת ים, לאחר שההחלטה לבטל את הבחירות במסגרתן נבחר לראשות העיר בוטלה על ידי בית המשפט העליון, שקבע כי תוצאות הבחירות לפיהן זכה בכר תעמודנה בתוקפן.  

קרא עוד

האם התכניות המשביחות לא שינו את הדין הקיים?

לאחר הוצאת דרישת תשלום היטל השבחה בעניין מרפסות, עלו טענות כי התכניות שאושרו כלל לא משביחות שכן ההיתרים המשביחים לכאורה ניתנו גם קודם מכוח תקנות התכנון והבנייה, ומשם כי החיוב אינו בדין. האם התכניות

קרא עוד

האם גבתה המועצה המקומית היטל ביוב שלא כדין?

בפסק דין מצוין לטובת המועצה המקומית זכרון יעקב המיוצגת ע"י עו"ד גיתית שרמן ממשרד ויינברגר ברטנטל ושות', קבע בית המשפט כי יש לדחות את שלל טענותיהם של ארבעים ותשעה עוררים לפיהן המועצה ג

קרא עוד

האם היה על הועדה לתכנון ובנייה לדווח למתנגדי תכנית באשר להחלטותיה?

חברת השקעות הגישה עתירה כנגד החלטת ועדה מחוזית לאשר תכנית בנייה, במסגרתה יוחלפו דרכי גישה למתחם מסחרי השייך לעותרת. האם היה על הועדה המחוזית לתכנון ובנייה לדווח לאחר קבלת חוות דעת מהיועץ מטעמה ולשמ

קרא עוד

האם בעקבות גביית חובות עבר לא תעמוד לעירייה הגנת החדילה?

אושרה בקשה להגשת תובענה ייצוגית כנגד עיריית רחובות, שעניינה גבייה ביתר של היטל סלילה לאור טעות שנפלה בחישובו. העירייה, מערערת לביהמ"ש העליון בטענה כי הפסיקה לגבות את התעריף עליו מלינים העותרים

קרא עוד

האם הסתרת נוף לדירות עתידיות היא סיבה למנוע תמריצים מכוח תמ''א 38?

הוגש ערר על החלטה של ועדה מקומית לתכנון ובנייה, לא להתיר תוספת של קומה בעקבות האפשרות להסתרה של נוף בדירות שייבנו בעתיד. האם זהו טעם ראוי למנוע תוספת בנייה במסגרת תמ"א 38?

קרא עוד

האם קיימת חובה לרשות לשתף ציבור בתכניות בנייה בטרם הפקדתן?

הוגשה עתירה בטענה כי ראש העיר נתן לעותרים הבטחה מנהלית מחייבת, לשמוע את טענותיהם ולהתייחס לדו"ח חלופות מטעמם בטרם הפקדת תכנית מתאר מקומית שעניינה מעברי הרכבת הקלה בירושלים. האם הפר ראש העיר את

קרא עוד

האם תחויב העירייה לפנות אשפה מנכס?

בעלים של סופרמרקט עותרת לביהמ"ש בטענה כי העירייה אינה מפנה אשפה מנכסה על אף חובתה בכך, ובעקבות כך היא נושאת בעצמה בעלויות. העירייה מנגד מבקשת לפסול את העתירה מחמת שיהוי וגם לאור חוסר הסמכות של

קרא עוד

האם פטור מהיטל השבחה יינתן גם בהוספת דירות או רק בהרחבתן?

פטור מהיטל השבחה בשכונות לשיקום ניתן במקרים של הרחבת דירות קיימות להבדיל מהוספת יחידות דיור חדשות. כאשר העברת הזכויות מתקיימת טרם מימוש ההשבחה- כיצד יוכרע עניין הענקת הפטור?

קרא עוד

מתי מותר לרשות מנהלית לסטות ממדיניותה העקרונית?

ועדה מקומית לתכנון ובנייה נאות חובב דחתה בקשה להיתר הקמת תחנת דלק, על אף ההיתר העקרוני בתכנית המתאר החלה. היא עשתה זאת תוך הפעלת שיקול דעת בנוגע להיבטים רבים הקשורים באופי האזור. האם סיבותיה לדחייה

קרא עוד

היכן עובר קו הגבול בין תכנון מס לגיטימי לפסול?

עיריית רחובות סירבה להנפיק אישור היעדר חובות לעותרת, כנדרש להעברת זכויות במקרקעין, כשלטענתה עסקת המכר שביצעה נעשתה תוך ידיעה שבעקבותיה עשרות מיליוני שקלים של מס ייגרעו מקופת העירייה. האם פעלה העותר

קרא עוד

האם ניתן לשעבד מקרקעין שלא מהם צמח חוב הארנונה?

פקודת המסים מאפשרת לרשות מקומית לשעבד מקרקעין של "סרבנים" בנוגע לתשלום ארנונה. נשאלת השאלה- האם יכולה הרשות לשעבד מקרקעין אחרים של החייב- או שמא היא מוגבלת בשעבוד המקרקעין נשוא החוב?

קרא עוד

האם השאלה מה מהווה תנאי סף במכרז נתונה לפרשנות?

נפסלה הצעה במסגרת מכרז, בגין אי עמידה בתנאי מתנאי הסף שלו. החברה שנפסלה עותרת לבית המשפט לביטול הפסילה בטענה כי התנאי הינו טכני בלבד ולא ראוי להוות תנאי סף במכרז. האם שיקול הדעת בקביעה איזה מתנאיו

קרא עוד

האם יינתן פטור ממכרז לחברה, בשל מצג שווא של מועצה מקומית בנוגע לזכויותיה בקרקע?

שתי חברות לפינוי פסולת עתרו לבית המשפט, בבקשה להורות למועצה המקומית כפר כנא לבקש מרשות מקרקעי ישראל להקצות להן קרקע ללא מכרז. זאת, לאחר שהן הקימו באופן חוקי תחנת מעבר לפינוי פסולת בשטח ולתדהמתן לפת

קרא עוד

האם פיצויי הפקעה משולמים לאחר תפיסת החזקה בקרקע או במועד תפיסת הזכויות?

מועד פרסום הודעת הפקעה אמנם מהווה את מועד תפיסת הזכויות במקרקעין ע"י המפקיע, ובמועד זה משתכללת הזכות של המופקע לפיצויים, אולם החובה לשלם את הפיצויים קמה רק לאחר תפיסת הקרקע בפועל למרות ירידת ה

קרא עוד

האם הגשת אישורי מחלה פיקטיביים מהווה עילה לפיטורים?

הוגשה תביעה של עובדת במערכת העיתון "ידיעות אחרונות" למתן סעד הצהרתי לביטול פיטוריה. העובדת פוטרה בעקבות הגשת אישורי מחלה בגין ימים שבהם הוכח כי לא הייתה חולה, וביקשה במסגרת תביעתה מבית המ

קרא עוד

האם שטחים משותפים בבנייני מגורים נכללים בחיוב הארנונה?

תושבים מהעיר נשר הגישו עתירה בטענה שמחייבים אותם בארנונה באופן בלתי חוקי בעד שטחים משותפים בבנייני מגורים. נטען כי החיוב בעד השטחים הללו נוסף ב- 2016 ועד אז לא היה קיים. התושבים טוענים כי לאור העוב

קרא עוד

קיימת חשיבות לעמידה בלוחות הזמנים כאשר מדובר בהליכי תכנון ובמיוחד כאשר אין המדובר בסטייה מינורית מסך הזמנים

קיימת חשיבות לעמידה בלוחות הזמנים כאשר מדובר בהליכי תכנון. ועדות ערר צריכות להקפיד על סדרי דין ולוחות זמנים, לבל הדבר יהווה תקדים שלילי. הדבר בוודאי נכון במקרה הנדון, בו לא מדובר באיחור של מה בכך.

קרא עוד

מכוח עקרון השוויון, חברה עירונית כפופה לחוק המכרזים גם כאשר הוא לא חל עליה ישירות

חברת פסגות נפסלה מזכייה במכרז בגלל פגם שנפל בכתב הערבות שלה, ובעקבות כך הגישה תובענה בטענה כי חוק חובת המכרזים אינו חל על חברות עירוניות. ביהמ"ש קבע כי, ככלל, חוברות ציבוריות משמשות כנאמני הצי

קרא עוד

רשות אינה יכולה להימנע ממתן החלטה בנוגע להארכת מועד לביצוע צו הריסה מחד ולהתנגד להארכת המועד לביצועו מאידך

הרשות לא פעלה בהתאם לסמכותה כאשר נמנעה ממתן החלטה עיניינית בנוגע לצו ההיסה וגם התנגדה לדחיית מועד ביצועו באותה העת. בכך שיבשה לחלוטין את אינטרס הציפייה של המבקשים, אשר מבחינתם פעלו ככל הניתן והנדרש

קרא עוד

החזקה שמעשה מנהלי של רשות נעשה כדין ניתנת לסתירה על ידי ראיה הנתמכת בעובדות בדבר פגם במעשה המנהלי

חזקת התקינות המנהלית קובעת שברגיל ניתן להניח לטובתה של הרשות כי נהגה כדין. רשויות המנהל אינן יכולות ואינן צריכות, כעניין שבשגרה, להתמודד עם טענות שיחייבו אותן להוכיח כל פעם. אך זוהי חזקה הניתנת לסת

קרא עוד

הותרת שלד מבנה בלתי מוגמר ללא מגמת פיתוח אודותיו איננה סבירה לפי הדין והאינטרס הציבורי

כאשר אין על המקרקעין תכנית מאושרת המאפשרת לבנות במקום בנייה שלדעת המערערים תהא בנייה "כלכלית" לפיה היו נכונים להשלים את המבנה, אין למערערים זכות קנויה לכך שהרשות תאפשר הותרת המבנה על כנו,

קרא עוד

ויינברגר ברנטל ושות נכנסנו לדירוג של D&B בשני תחומים: רשויות מקומיות ותביעות ייצוגיות

משרד עו"ד ויינברגר ברטנטל ושות' נכנס לדירוג של D&B בשני תחומים: רשויות מקומיות ותביעות ייצוגיות.  

קרא עוד

אחסון חומרי גלם לשימוש בפעילות הנעשית נכס האחר אינה הופכת את הנכסים כולם למתקן רב תכליתי לחישוב ארנונה

סיווג נכסים הנפרדים זה מזה, ייעשה ע"פ השימוש הנעשה בכל נכס בנפרד. לא יקבע סיווגו של מתקן רב תכליתי לארנוה כאשר קיימת הפרדה פיסית בין הנכסים. העובדה כי חומרי הגלם המוחזקים בנכס משמשים לפעולות י

קרא עוד

משרדנו הגיש תביעה ייצוגית כנגד רשת אושר עד

קרא עוד

על כונס נכסים מוטלת החובה לברר את שיעורם של חובות הכינוס לרשויות השונות ולשאת בהם

תובע – כונס נכסים, הגיש תביעה שעניינה בתשלום חובות הארנונה והמים. חובות אלה אמורים היו, להיות משולמים, על פי הדין, על ידי כונס הנכסים. הנתבעים הינם רוכשי הנכס ורוכשים מאוחרים יותר אשר התחייבו

קרא עוד

נדרשת הוכחה ממשית כי נפל פגם בהחלטת ועד מכרזים לשם קבלת זכות עיון בהצעת מציע אחר במכרז

כאשר טענות עותר נגד המרכז אינן מתגבשות לכדי טענה ממשית בדבר פגם שנפל בהחלטת ועדת המכרזים, אין עמידה בנטל השכנוע הנדרש לשם הצדקת זכות עיון בהצעה שלא זכתה במרכז.  

קרא עוד

יושבו חיובי ארנונה מקום בו גבתה הרשות תשלום ארנונה שחל עליו פטור חלקי מכוח הלכת בית המשפט

אדם המשלם בחשבו שהוראה חוקית מחייבת אותו לשלם סכום כסף, שעה שההוראה איננה חלה עליו, טועה טעות יסודית ולכאורה הוא זכאי להשב.

קרא עוד

חוק חופש המידע חל באופן חלקי ויחסי בלבד ביחס לפרוטקוליי הדיונים או סיכומי הישיבות של הרשות

החוק מקנה חסיון יחסי בלבד, ומטרת הסייגים בו היא לאפשר לעובדי ציבור להתבטא באופן כן וחופשי בדיונים פנימיים של עובדי הרשות. לפיכך, יתכנו מצבים בהם החיסיון לא יחול על פרוטוקולי הדיונים או ישיבות ברשות

קרא עוד

יציאה להפסקה לזמנים ממושכים מהקבוע בחוק אינה הפסקה מאושרת

דם העומד לדין משמעתי זכאי להגנה מן הצדק. היזקקות לטענה זו תוגבל למקרים קיצוניים וחריגים בלבד, ולא תיעשה כעניין של יום ביומו.

קרא עוד

ממשרד וינברגר ברטנטל ושות' השיג לרמי לוי זיכוי מעבירה של אי תשלום שעות נוספות

לפני כשלוש שנים זוכו הרשת והסמנכ"ל שלו מהעבירות שיוחסו להם לגבי 5 עובדים. המדינה ערערה ועו"ד עמיחי וינברגר ממשרד ויינברגר ברטנטל ושות' השיג לרמי לוי דחיה לערעור שהגישה המדינה 

קרא עוד

קיום של בזכות אובליגטורית בלבד ולא משכנתא, אינו מאפשר לרדת לדירה מכוח עסקה נוגדת שנעשתה בנכס ויבוטלו הליכי הפינוי

בקיום זכות לזכויות עתידיות – עד לרישום המשכנתא, יהיה תוקפו של משכון על הנכס כתוקפה של זכות אובליגטורית בלבד אשר לא תכבול צדדים שלישיים

קרא עוד

הסתמכות חברה או אזרח כדין על מצג ברור ומתמשך מצד העירייה על סיווג הארנונה מנע חיוב רטרואקטיבי

כאשר התנהלות העיריה לאורך שנים מצביעה על מצג מתמשך שהסיווג בארנונה למסחר ולתעשייה אינו חוקי ולא יחול, גם אם מתברר עתה כי סיווג זה הוא חוקי ותקף, בנסיבות המקרה לא ניתן לחייב לפיו

קרא עוד

ביטול מכרז, לא בשל פגם אשר אינו פוגע באפשרות להעריך כראוי את ההצעות שהוגשו במכרז

העדר אומדן עבודות החשמל מתיבת המכרזים עומד בניגוד לתקנות המכרזים, אולם, מטרת הוראה זו היא למנוע הכנת אומדן לאחר קבלת ההצעות, באופן שיסכל את האפשרות להליך שוויוני בין המציעים, ע"י השפעה או הטיה

קרא עוד

בהעדר צילום של הבניה וראיות תומכות לא תתקבל טענת ביצוע עברות בנייה ללא היתר

העדר צילום דווקא של המחיצה בין היחידות, הסברי הנאשם והתמיהות העולות ממסמכי המאשימה, יש בהם כדי להטיל ספק בטענה, כי הנאשם ביצע עבירה זו, ועל כן יש לזכותו מחמת הספק מביצוע עבירה זו.

קרא עוד

החלטת עירייה שלא לקדם בקשה להיתר לבניית מעון יום כפופה למבחני הביקורת המנהלית

ככל החלטה מנהלית אחרת, גם החלטת העירייה שלא לקדם את הבקשה להיתר לבניית מעון יום כפופה למבחני הביקורת המנהלית. כאשר אין המדובר בהתעלמות מהצורך בבניית מעון יום, אלא אך בבחירה להעדיף את בניית מעון היו

קרא עוד

בהעדר קיומם של שיקולים זרים בהחלטת הממונה על השכר ומעורבות העירייה בדרישת השבה המדובר בהחלטה סבירה ומידתית

על בית המשפט לבחון האם נפל בהחלטת הממונה על השכר פגם מן הפגמים הפוגמים בהחלטה מנהלית. בכל מקרה, אין זה מתפקידו ומסמכותו של ביה"ד להחליף את שיקול דעתו בשיקול דעת הרשות המוסמכת ולעצב החלטה במקומ

קרא עוד

בית המשפט לא יתערב בהחלטות הועדה המחוזית והשמאי המייעץ

מקום בו מרבית טענות העותרים עוסקות בעניינים המצויים בתחום השמאות המקצועית, שאין ביהמ"ש נוהג להתערב בהם. התנגדויות העותרים נשמעו בפני הוועדה והשמאית המייעצת, ואין כל עילה לבית המשפט להתערב

קרא עוד

עצמת הראיות הנוגעות לקיומו של חשש להפרעה לשלום הציבור תשליך על אופן הפעלת הסמכות להוצאת צו סגירה מנהלי לבית העסק

דרש איזון מידתי בין האינטרס הציבורי לבין הפגיעה בזכויות המבקש עת הוצאת צן סגירה מינהלי לבית עסק   

קרא עוד

העירייה שפיקחה על עובד, קבעה את השיבוצים וסדרי העבודה שלו היא שתחשב כמעסיקה הישירה של העובד

מקום בו שולם שכרו של עובד מתחילת עבודתו ועד לפיטוריו באמצעות גורמים שונים, מבלי שחל שינוי במאפייני עבודתה. תיקבע זהות המעסיק בהתאם לגורם המפקח והאחראי על עבודת העבוד בפועל.

קרא עוד

נטל ההוכחה חל על העירייה מקום בו היא מבקשת להטיל חיובי ארנונה על האזרח באופן רטרואקטיבי

מקום שבו העירייה מבקשת להטיל חיובי ארנונה על הנתבע באופן רטרואקטיבי, למרות קבלת הודעה בזמן אמת לפי דרישת פקודת העיריות, עליה הנטל להוכיח את חבותו.

קרא עוד

לא יינתנו היתרי בניה לפני הסדרת סוגיית הזכויות הקנייניות במקרקעין

מבקש היתר בניה נדרש להראות כי קיימת אפשרות קניינית סבירה שיהיה באפשרותו לבצע את המבוקש בבקשה להיתר. כל עוד קיימת אפשרות סבירה ואף שהיא שנויה במחלוקת, יראה מוסד התכנון במבקש ההיתר כבעל תימוכין קניינ

קרא עוד

עירייה אשר לא פעלה בשקידה סבירה וראויה כדי להגן על רכב שגררה תחויב בפיצוי לבעל רכב

נפסק כי מקום בו לא פעלה הרשות בשקידה סבירה וראויה כדי להגן על קניינו של בעל הנכס בזמן שהחליטה להפקיעו, ללא קשר לסיבת ההפקעה, האחראיות לשלמות ותקינו הנכס חלה עליה וכן תחוייב בפיצוי בעל הנכס שנפגע.

קרא עוד

לא יינתן פטור מארנונה לנכס שהפעילות שלו שאינה מהווה חלק מליבת העשייה של מוסד המבקש פטור

חוזר המנכ"ל כולל הוראות בנוגע לשימוש שיש לעשות בנכס כדי לזכות בפטור. נקבע בו כי תנאי לקבלת פטור הוא שהנכס לגביו מתבקש הפטור משמש את המוסד: "אך ורק למתן שירות התנדבותי לטובת הציבור&qu

קרא עוד

רשות לא תשלם לבר רשות במקרקעין פיצוי נוסף מעבר למקרקעין והתשתיות החלופיים שהועמדו לרשותו עקב הריסה ופינוי

משהקצתה הרשות לנהגי תחנת המוניות מיקום חלופי לקיום התחנה ואף העמידו לרשותם דוכן ותשתיות, אין מקום לפסיקת כל פיצוי נוסף. 

קרא עוד

בוטל מרכז בשל עקב ניגוד עיניים וחשש למשוא פנים מקרה בו היה קשר עסקי של יועץ עם אחד מהמציעים בשנתיים שקדמו לפרסום מרכז

מקרה בו היה ליועץ קשר עסקי כלשהו עם אחד המציעים במשך השנתיים שקדמו לפרסום המכרז, הוא עשוי להיות במצב של ניגוד עניינים ובחשש למשוא פנים ובמצב זה יש לפסול את המכרז זאת גם כשקיים חוג מצומצם של יועצים

קרא עוד

התרשלות הרשות בהמצאת דרישות תשלום גררה פיצוי החייב בנוגע לנזקיו

נפסק כי על עירייה לפצות אות החייב בגין חלק מהנזיקים שנגרמו לו כתוצאה מהתרשלותה בהתנהלותה בהמצאת דרישת התשלום בגין דוח חניה. העדר המצאת דו"ח ע"עי הרשות כי שלחה לחייב הודעה בדבר חובו כ

קרא עוד

הרשות המקומית רשאית לבחור בין הטבלה הקיימת לבין הטבלה העתידית בקביעת שיעורי ההנחות לארנונה

 נדחתה טענה כנגד הקביעה כי הרשות המקומית רשאית לבחור בין הטבלה הקיימת לבין הטבלה העתידית ולכן נדחתה התביעה לדיון נוסף. דיון נוסף הוא הליך נדיר ויוצא דופן אשר בימ"ש יבצעו רק במקר

קרא עוד

''מועמד'' לראשות עירייה - מעשיו טרם מועמדותו לא יבחנו לפי חוקי הבחירות

אדם יכול לרוץ לבחירות משך תקופה ארוכה והכל מכירים אותו כמי שמעמיד עצמו לבחירה אולם הדרך ליצירת מועמדות מחייבת לרשות עירייה קבועה בחוק ודורשת אישור רשמי, לכן המדובר בעניין של סטטוס ועד שלא תבוצע הסד

קרא עוד

תועלת המסוימת שצמחה בעקבות הגשת העתירה עשויה לעיתים לזכות את העותר בהוצאות, או לייתר פסיקת הוצאות לחובת עותר

העדר גילוי בעתירה את מלוא העובדות כהווייתן מספיק, כשלעצמו, להביא לדחיית העתירה על הסף מטעם זה בלבד, תוך חיוב העותרת בהוצאות. מקרה בו נמצא כי אכן צמחה תועלת מסוימת מהגשת העתירה – לא תמוצה כאן

קרא עוד

בהעדר נימוקים של ממש חייבת העירייה עפ''י חוק למסור לאזרח מידע בעל אופי ציבורי

העדר נימוקים של ממש לשלילת חופש המידע וככל שאין חל אחד הסייגים לחובת גילוי המידע שפורטו בחוק, חייבת הרשות למסור לאזרח מידע בעל אופי ציבורי.

קרא עוד

מיכלי דלק הנמצאים מתחת לקרקע ללא דרכי גישה אליהם יסווגו לצרכי ארנונה לפי הסיווג של שטח הקרקע שמעליהם

הסיווג המתאים ביותר לפי צו הארנונה, פקודת העיריות ותכליתם של דיני הארנונה, הוא סיווג שטח הקרקע שמעל מיכלי דלק התת קרקעיים, כ"קרקע תפוסה", ללא חיוב המתקן התת קרקעי

קרא עוד

העדר שליחת דרישה מוקדמת לבעל נכס כנדרש בחוק הובילה לביטול דרישת ההשתתפות בהוצאות ביצוע סלילת מדרכות

החוק מאפשר לראש המועצה לבחור האם לדרוש מבעלי הנכסים לבצע את סלילת המדרכה בעצמם. יחד עם זאת, בהעדר פנייה מוקדמת, לא קמה למועצה סמכות לגביית דמי השתתפות מבעל הנכס.

קרא עוד

''מחאת הסרדינים'' - כרוניקה של מטוטלת

מתווה בנט להקטנת הצפיפות בכיתות? - לא כל כך מהר. אל תעצרו את נשימתכם. למאמר מאת עו"ד עמיחי ויינברגר, היועץ המשפטי של פורום הסגנים ועו"ד משה חנוכה

קרא עוד

אין מקום לדון בטענות משפטיות נוספות שהועלו במסגרת בקשה להכרה בתביעה כייצוגית כאשר הבקשה אינה עומדת בדרישות להכרה כבייצוגית

נדחתה בקשה להכרה בתביעה כייצוגית כנגד חברת רמי לוי – שיווק השקמה בע"מ שיוצגה על ידי משרד עו"ד ויינברגר ברטנטל. בתביעה נטען כי הנתבעת מבצעת הטעיה צרכנית כאשר היא מחייבת לקוחותיה ב&qu

קרא עוד

האם שכר טרחה שמשלמים רוכשים לעו''ד של הקבלן נכלל בשווי המכירה לחישוב מס הרכישה?

סעיף 6(ב) בחוק המכר, מחייב את הקבלן לגרום לרישום הבית וזכויות הקונה בפנקס הבתים המשותפים, בתוך פרקי הזמן הקבועים בו, אך אין בו כדי לחייב את הקבלן לשאת בהוצאות המשפטיות הכרוכות בביצוע רישומים אלה בפ

קרא עוד

אש אש מדורה: רמת שיא במכירת דירות בחודש פברואר

יציבות נרשמה בחודש פברואר במכירת הדירות החדשות על ידי קבלנים ברחבי הארץ בהשוואה לחודש הקודם, אך עלייה ניכרת בהשוואה לחודש המקביל אשתקד, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו השבוע במסגרת

קרא עוד

צו הקפאת הליכים ניתן לחברת הנדל''ן נ. שקד

בית המשפט המחוזי מרכז, קיבל בתחילת השבוע את הבקשה להקפאת הליכים של חב' הנדל"ן נ. שקד בע"מ אשר דיווחה על חובות בסך 74 מיליון שקלים, בכדי להציל את רישיון הקבלן בדירוג ג(5) של החברה.

קרא עוד

קבלן אינו יכול לקבוע בחוזה רכישה ''פטור'' ממתן פיצוי עבור איחור במסירת הדירה

בית המשפט חייב את חברת ספייס בנייה ויזמות להשיב לקוני דירה את מלוא הפיצוי המגיע להם ע"פ חוק עבור איחור במסירת דירה, לאחר שדחה את טענותיה של החברה לפטור המעוגן בחוזה הרכישה. 

קרא עוד

נדחתה תביעתו של יזם, שתבע את כספי הפיתוח שהשקיע בפרויקט יוקרתי ''בכפייה''

הסכם הפיתוח נחתם מתוך שיקול כלכלי של החברה , שרצתה בשינוי התב"ע במהירות האפשרית כדי להקים שכונת קוטג'ים יוקרתית. הפסיקה אינה רואה בעין יפה העלאת טענות כפיה ועושק לאחר שהצד שמבקש

קרא עוד

אושרה הגשת תביעה נגזרת בעילה של תרמית והפרת אמונים כנגד לב לבייב

בית המשפט העליון קיבל את הערעור ברובו וקבע, כי הבקשה לאישור התביעה הנגזרת כנגד הדירקטורים תידחה ונגד בעל השליטה תאושר, אך תצטמצם לעילה של תרמית והפרת חובת אמונים שלא בתום לב. 

קרא עוד

תדיראן טלקום חויבה בתשלום תמלוגים למדען הראשי, עבור קניין רוחני של חברה בפירוק שרכשה

תדיראן תשלם תמלוגים לאוצר המדינה עבור מכירות של מוצרים, שבייצורם תעשה שימוש בקניין הרוחני נושא התוכנית שאישר המדען ועבורם קיבלה החברה מענקים מהמדינה.

קרא עוד

8 חודשי מאסר בפועל ו-12 על תנאי לדוד אורון שהורשע בעבירות של מרמה והפרת אמונים

אורון הורשע בחודש אוקטובר האחרון ע"פ הודאתו במסגרת עסקת טיעון, בביצוע העבירות המיוחסות לו: קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירת דיווח ע"פ חוק ניירות הערך ומרמה והפרת אמונים בתאגיד.

קרא עוד

בנק מרכנתיל דיסקונט הפר את חובת הגילוי והטעה ערב וכתב הערבות עליו חתם בוטל

על תאגיד בנקאי חלה החובה לתת הסבר ראוי וממצה ולגלות לערב יחיד האם ערבותו ניתנת "לחיוב קיים או לחיוב המחליף חיוב קיים" והפרתה עלולה לפטור את הערב מערבותו, אלא אם הוכח כי הערב ידע על כך.

קרא עוד

בית המשפט אישר חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה של חברת אגד אחזקות שאינה מקיימת את מבחן הרווח

בשלב הנוכחי אין חשש, כי אישור החלוקה המבוקשת ע"י אגד אחזקות יפגע בכושרה וביכולתה לפרוע ולקיים כל חובותיה והתחייבויותיה בהגיע המועדים הנדרשים לפירעונם ולקיומם. 

קרא עוד

כתבי אישום כנגד עשרות חשודים המואשמים במכירת חשבוניות פיקטיביות למאות עסקים מתחום הבנייה

שלושה כתבי אישום הוגשו כנגד ארגון פשע ממזרח ירושלים, באשמת קשירת קשר לביצוע תכנית עבריינית למכירת חשבוניות מס כוזבות באמצעותן סייעו לאחרים, תמורת עמלה, להתחמק מתשלומי מס ומע"מ

קרא עוד

בית הדין אישר את פיטוריו של סמנכ''ל מש''א שחמק משישה זימונים לשימוע מסיבות רפואיות

החברה העניקה לבלס הזדמנויות רבות על מנת להשמיע את טענותיו כנגד הפיטורים, אולם התובע לא הגיע לשימוע ולא העביר את טענותיו בכתב. בכך, ויתר התובע הלכה למעשה על זכות זו.

קרא עוד

תובעים ייצוגיים בתיק נגד אי. די. בי. שנדחה, נדרשו לשלם הוצאות משפט על-סך 1.2 מיליון שקלים

התקנות מאפשרות באופן מפורש "שכר רופאים ומומחים אחרים", כהוצאות משפט. לאור אימוץ חוות דעתם של המומחים שהציגה אי. די. בי במסגרת התביעה הייצוגית על-ידי בית המשפט בפסק דינו, ברורה חשיבות חוות

קרא עוד

הרשות מאפשרת להתאחדות התעשיינים לנהל מו''מ משותף לרכישת גז ממאגר תמר

ניתן לקוות כי החיסכון בעלויות ההתקשרות והטבת התנאים המסחריים שיקבלו התעשיינים יגולגלו לפחות בחלקם לידי הצרכנים ובכך ייטיבו עם הציבור הרחב

קרא עוד

4 שנות מאסר וכ-12 מיליון שקלים נגזרו על בעל חברת דלק בעבירות מס והלבנת הון

העבירות התבצעו במסגרת פרשייה רחבת היקף שחקירתה מכונה 'זאב בודד', המשותפת לחקירות מע"מ ת"א, חקירות מס הכנסה מרכז והיחידה למאבק בפשיעה כלכלית בלהב 433.

קרא עוד

ערבות בנקאית פגומה, הובילה לביטול מכרז וקביעת הצעה יקרה ב-4 מיליון כזוכה

הפגמים שנפלו במכרז, אין מקורם בטעות, אלא ברשלנות והיסח הדעת. בניסוח כתבי ערבות שיש לצרף להצעות למכרזים, קיימים 'כללי ברזל' ועל המשתתפים לנקוט בהקפדה יתירה בניסוחם, על מנת שההצעות הנלוו

קרא עוד

מחיר המחדל הבטיחותי והאדישות: תנובה תשלם כ-2 מיליון שקלים לעובד שנפצע

אחראית האחת והיחידה לנזקו של העובד הינה תנובה, אשר במחדליה מנעה את היווצרות הסיכון והתעלמה מקיומו, תוך גילוי אדישות, ואף זלזול, לבטיחותם של עובדיה בכלל, ובטיחותו של התובע בפרט. תנובה ידעה על קיומה

קרא עוד

איש עסקים החותם על ערבות בנקאית, אינו יכול לסגת ממנה כיוון שהפרויקט הפסיד

חתימתו של אדם על מסמך מהווה אישור ועדות לכך שהבין את תוכנו ונתן הסכמתו לאמור בו. לא ניתן לקבל כעת את טענת הנתבעים, כחוכמה שבדיעבד, כי רק משעה שהפרויקט הפסיד, אזי אין לחתימה על כתב הערבות תוקף.

קרא עוד

בית המשפט ביטל את זכייתה של מגער במכרז, כיוון שלא הגישה אישורי תקינה בינלאומית

יש לדרוש מהמשתתפים במכרז מקצועיות ורצינות, במילוי הדרישות הטכניות הנדרשות במכרז. עליהם לבדוק בשבע עיניים אם מילאו אחד לאחד את התנאים למיניהם, ובבוא ועדת המכרזים לדון בהן, גישתן צריכה להיות קפדנית.

קרא עוד

נדחתה בקשה לאישור תביעה נגזרת נגד יבואני פומה, כיוון שלא הוצגו ראיות להאשמות הפליליות

על המבקש לאשר תביעה, כתביעה נגזרת להוכיח לכאורה כי קיימת לחברה עילת תביעה על בסיס ראיות ראשוניות התומכות בטענותיו, ולא די ברסיסי אינפורמציה. דרישה זו נועדה לאזן את האינטרסים בין טובת החברה כפי שהמב

קרא עוד

נדחתה בקשתה של חברת הבנייה תורג'מן למנוע מחברת לנוקס השקעות לחלט ערבות בנקאית שניתנה לה

לב לבה ונשמת אפה של הערבות הבנקאית היא האוטונומיות שלה, היותה חוב עצמאי, נפרד ובלתי תלוי בעסקת היסוד. עצמאות זו מתאפיינת בהבטחת זכותו של המוטב לתשלום מהבנק במידה ויתקיימו תנאי הערבות

קרא עוד

בית המשפט חייב באופן אישי מנכ''ל של חברת השקעות נדל''ן, בהשבת כספו של משקיע, כיוון שרימה אותו

מסמך ההצטרפות למיזם, נוסח בצורה מגמתית, על-מנת לגרום לתובע לחתום עליו ולהשקיע ממון רב, תוך שהוא מסתמך על מצגים אלו. נסיבותיו החמורות והחריגות של המקרה, מצדיקות הרמת מסך וייחוס חובות החברות הנת

קרא עוד

בית הדין קנס את חברת אלדן ב-50,000 שקלים, עבור פגיעה בהליך ההתארגנות של עובדיה

דובר במעשים של מנהל בכיר אחד ושלושה מנהלים זוטרים באלדן, אשר גובו ב"שתיקה" של ההנהלה הבכירה. יחד עם זאת, אף כי מדובר ביותר ממקרה אחד, לא ניתן לדבר על "שיטה".

קרא עוד

משקיע הבוחר באופן מושכל באפיק עתיר סיכון, אינו יכול לתבוע את חברת ההשקעות על הפסדיו

מדובר היה בהשקעה בעלת סיכון גבוה, אותה ביקש טל ליטול, באופן מושכל ומודע, מתוך תקווה לגרוף רווחים גדולים. הוא פעל בעניין באופן עצמאי וללא קבלת ייעוץ מקצועי של ממש ביחס להשקעות הנדונות. 

קרא עוד

המכס לא יכול למסות תשלום תמלוגים לבעלת סימן רשום, שאינם מהווים תנאי לייצור הסחורה

בכדי שהמדינה תוכל למסות את תשלום התמלוגים, עליה להצביע כי תשלום התמלוגים מהווה, תנאי מבחינת היצרן לייצור הסחורה ולהבאתה עד לשערי המכס הישראלי. 

קרא עוד

אין לפסול את הצבעתו של נושה שהוא צד להסדר, רק מכיוון שיש לו שיקולים תועלתניים

הסנקציה של פסילת הצבעתו של נושה, שהוא צד להסדר נושים היא סנקציה חריפה ומרחיקת לכת, שיש בה כדי לפגוע בזכויותיו החוזיות והקנייניות של הנושה, ולכן יש לנקוט בה במקרים חריגים בלבד

קרא עוד

הרשות להגבלים עסקיים הגישה כתב אישום על תיאום מכרז בין יזמי נדל''ן ברכישת קרקע

על פי כתב האישום החשד הוא, כי בטרם החל המכרז, הסכימו הצדדים כי קבוצת צינוירט-אייזנבך תשלם 1.2 מיליון דולר לקבוצת אייזנברג, בתמורה לכך שקבוצת אייזנברג לא תתחרה במכרז

קרא עוד

תיקון חדש לחוק: מעסיק חייב לעדכן מועמד לעבודה במצב הליכי המיון בהם השתתף

תיקון חדש לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה מחייב מעסיק לעדכן מועמד שתשתתף בהליכי מיון מטעמו, בהתקדמות התהליך אחת לחודשיים, מהיום בו נבחן או רואיין לראשונה. כמו-כן, על מעסיק להודיע למועמד על אי קבלתו

קרא עוד

42 חודשי מאסר בפועל ורבע מיליון שקלים לרואה חשבון שעזר ללקוחותיו לחמוק מתשלום מיסים

מעבר לפגיעה בערכים המוגנים, הטבועה בביצוע עבירות מס, יש בביצוען על ידי רואה חשבון, כדי לחתור תחת אושיות חברה מתוקנת ולפגוע באופן מהותי באמון לו הינו זוכה מצד הרשויות, כי יפעל כשומר סף, תם לבב ונקי

קרא עוד

כיל אינה מחויבת לפרסם את פסק הבוררות המלא שניתן בנושא הפרת חובתה לתשלום תמלוגים למדינה

חברה ציבורית חייבת לפרסם פרטים על כל אירוע שעשויה להיות לו השפעה מהותית על החברה או על מחיר נייר-הערך, אולם היא אינה חייבת ואינה אמורה לפרסם פרטים שאינם מהותיים

קרא עוד

האם חברת פז השתמשה בתנאי מפסיק לביטול הסכם פשרה, שהפך לבלתי כדאי כלכלית עבורה?

בית המשפט, התקשה לקבל את טענתה של חברת פז, כי צירוף מקרים הביא לכך שחודשיים לאחר הפחתת מרווח השיווק החלה פז לפעול באופן אגרסיבי בעניין רישום זכויות החכירה וזאת שעה שעד אותו מועד, במשך מעל ל- 4 שנים

קרא עוד

נדחתה בקשתן של חברות באגודת האחזקות של תנובה, להצטרף לעסקת המכירה לסינים

זכות ההצטרפות הוקנתה בהסכם בעלי המניות לאגודת האחזקות ולא לכל אחד מחבריה ולכן, ההחלטה האם לממש את זכות זו נתונה בידי מוסדותיה המוסמכים של אגודת האחזקות

קרא עוד

בית המשפט הורה ליזם להשיב 1.5 מיליון דולר למשקיע, כיוון שהשתמש בכספו למטרות אישיות

מלכה והחברה הפרו את החוזים, הפרות חוזרות ונשנות, כאשר מרבית הכספים שהשקיע דינר הועברו מחשבון החברה לפעילויות שבינן לבין פרויקט כפר הנופש אין ולא כלום. 

קרא עוד

בית המשפט הורה על השמדתן של פחיות משקה אנרגיה, שעיצובן דומה עד כדי זהות למשקה XL

הדמיון בין פחיות XL לפחיות שהגיעו במשלוח הראשון של חברת קול טרייד, אכן עלול להטעות ויש בו הפרה של סימני המסחר של התובעת, כמו גם פגיעה בזכויותיה מכוח העוולה של גניבת עין

קרא עוד

בית הדין קבע, כי בנק רשאי לקצץ בתשלום בונוס של עובדים ששבתו

בונוס ניתן כאות והערכה לעבודה איכותית, מאומצת שתוצאותיה משפיעות על רווחיות המעסיק. היה והעובדים אינם תורמים בצורה יוצאת דופן, אלא אף ממעיטים מערך העבודה, רשאי המעסיק לצמצם נזקיו, כלומר לא לשלם את ה

קרא עוד

בית המשפט העליון ''הכשיר'' בנייה לא חוקית בפרויקט מגורים, כדי להימנע מפגיעה בדיירים המתגוררים בו

העליון העדיף שלא לפגוע בדיירי בניין, שנבנה בניגוד לתכנית מתאר ואישר את "הכשרת" הבנייה הבלתי חוקית. אמנם מעשיה של שפץ אכן מטילים ספק בתום ליבה, אולם אין זה מוביל למסקנה ההכרחית המבטלת

קרא עוד

בית המשפט הפך את החלטת ועדת המכרזים של הרכבת, לביטול מכרז ופרסומו מחדש

בית המשפט קיבל את טענותיה של חברת אקרשטיין וקבע, כי בהיותה בעלת ההצעה הכספית הנימוכה ביותר ולאחר שעמדה בכל תנאי המכרז, אין כל סיבה שלא להכריז עליה כזוכה במכרז לייצור ואספקת אדני בטון

קרא עוד

בית המשפט חייב באופן אישי מנכ''ל של חברת השקעות נדל''ן שהציגה מצגי שווא, בהשבת כספו של משקיע

מסמך ההצטרפות נוסח בצורה גורפת ומגמתית, על-מנת לגרום לתובע לחתום עליו ולהשקיע ממון רב, תוך שהוא מסתמך על מצגים אלו. נסיבותיו החמורות והחריגות של המקרה, מצדיקות הרמת מסך וייחוס חובות החברות הנת

קרא עוד

בית המשפט סירב לבקשת פירוק של חברת נדל''ן פעילה, בשל סכסוך בין בעלי המניות

הכלל הוא, שאין "להמית עסק חי" בשל סכסוך בין בעלי מניות שניתן לפתור באמצעים פחות דרסטיים. מדובר בחברה פעילה, המקדמת פרויקטים שונים ובעלת פעילות עסקית ענפה, המנוהלת ביד רמה על ידי מנהל

קרא עוד

zer4u תפצה זכיין של הרשת בכחצי מליון שקלים, עבור ביטול חד-צדדי של הסכם הזכיינות ביניהם

כתנאי להסכמתה לפתיחת הסניף במיקומו החדש, דרשה הרשת מחזן כי יסכים לקביעת מדרגות מכירה חדשות ולא סבירות, בשיעור של כמעט פי שלוש מהסכום המקורי, בכך נהגה zer4u בחוסר תום לב בקיום חוזה

קרא עוד

בעלי מניות רוב שקיפחו בעל מניות מיעוט, חויבו לקנות את חלקו בחברה

די בהתנהגותם הבלתי לגיטימית בעליל של בני הזוג, בעלי רוב המניות, על-מנת להביא למסקנה כי התקיים כאן קיפוח בולט של בעל מניות המיעוט. יש לקיים הערכת שווי משלימה, של החברה שלאחריה יחוייבו בני הזוג לקנות

קרא עוד

עוכבו 700000 שקלים ממיליון שנפסקו להסתדרות בפרשת פגיעת ההתארגנות בחברת הוט מובייל

גובה הסכום שנפסק מהווה שיקול בהערכת מידת הקושי בהשבתו, במידה ופסק הדין יתהפך בערעור, מה גם שבשלב זה לא ניתן לקבוע, כי הערעור משולל יסוד באופן שיצדיק את דחיית הבקשה

קרא עוד

נעמי רגן תפצה סופרת ב-60,000 שקלים עבור הפרת זכות מוסרית בספרה ''עקדת תמר''

כאשר משווים בין שתי היצירות, יש ממש בטענותיה של הגבר' רוזגרטן בדבר העתקה של חלקים מהותיים מספרה "שידוך משמיים", העולים כדי הפרת זכויות יוצרים בסיפור

קרא עוד

מהן ההגבלות השיווקיות המוטלות על יבואנים העוסקים בייבוא מקביל?

חלק לא מבוטל מפעילותו של "מחסן היבואן" לא חרג מן המסגרת המותרת ליבואן מקביל, ועל כן, היקף ההגבלות אשר הוטלו על פעילותו חרג מן הראוי.

קרא עוד

פיצויים של 40000 שקלים נפסקו לעובד שתבע את מעסיקו עבור זכויותיו החוקיות ופוטר

נוכח סמיכות הזמנים בין מועד הפיטורים למועד הדיון בתביעתו הקודמת של העובד, מצא בית הדין, כי לא זו בלבד שהתובע פוטר ללא שימוע, אלא שאף סביר יותר שלמעשה פוטר בשל ההליך המשפטי שניהל כנגד החברה 

קרא עוד

ההמונה על ההגבלים העסקיים הורה על ביטולן של הטבות מיוחדות שנתנה חברת נשר לרדימיקס והנסון

רשות ההגבלים העסקיים, הורתה לנשר לבטל את התנאים המועדפים שהיא מעניקה לשתיים מיצרניות הבטון הגדולות בארץ: תעשיות רדימיקס והנסון, כדי למנוע את הפגיעה בתחרות בענף המלט ובענף הבטון.

קרא עוד

פקיד בנק סביר, לא יכול להבחין בצ'קים שחתימות מורשי החתימה זויפו עליהם

העובדה שמדובר בחתימות דומות מאוד בצירוף העובדה כי החתימות של שני מורשי החתימה משורטטות לרוב זו על גבי זו וחותמת החברה מוטבעת עליהן הופכת את מלאכת הזיהוי לבלתי אפשרית

קרא עוד

בית המשפט סרב לבקשה להוציא צו מניעה זמני, שיאסור על חגית טסה לייצר ולשווק מודלים

מתן צו להפסקת שיווק קולקציית הבגדים שעיצבה טסה בהתאם למגמת האופנה העולמית, עלול לפגוע בה משמעותית. מאידך, במקרה בו בסופו של יום תתקבל תביעת המבקשת, הרי שאת הנזק שייגרם לה ניתן לרפא בפיצוי כספי

קרא עוד

על בעל מניות יחיד בחברה מוטלת האחריות לוודא שעובדיו מקבלים את מלוא זכויותיהם

לא יעלה על הדעת, שבעליו של עסק יפטור את עצמו מכל אחריות לזכויות עובדיו, מהסיבה שלטענתו לא היה מעורב בהעסקתם. כבעל המניות היחיד, היתה זו אחריותו לוודא שהעובדים מקבלים את מלוא זכויותיהם

קרא עוד

שותף בעל זכות סירוב ראשונה, זכאי לרכוש את מניות שותפו ולמכור אותם לגורם שלישי

כאשר מדובר בחברה הכוללת שני בעלי-מניות, וכאשר זכות הסירוב נועדה לאפשר לכל אחד מהם למנוע כניסה של שותף שהוא אינו מעוניין בו, אין פסול בכך שהמושב לא היה מעוניין בדורלם כשותפה שלו, והעדיף את ארומה

קרא עוד

בית המשפט פסק ל''תובע סדרתי'' סכום של 35000 שח והוצאות משפט, עבור שליחת ''דבר פרסומת'' במייל

ביהמ"ש קיבל את הערעור וקבע כי סכום הפיצויים על-סך 10000 ש"ח הינו נמוך מדי. העובדה כי התובע הגיש מספר תביעות בנוגע לחוק, אינה פוגעת כשלעצמה בתום ליבו

קרא עוד

בית הדין פסק פיצויים לעובדת, אשר מעסיקה הפר את עיקרון תום הלב ולא נתן לה הזדמנות נאותה להיקלט בחברה

הנתבעת לא נהגה עם התובעת כפי שנדרש ממעסיק לנהוג בעובד שנקלט לעבודה, ולא נתנה לה הזדמנות נאותה להיקלט בחברה. במערכת יחסי עבודה על הצדדים לנהוג זה בזה בהגינות, ביושר ובתום לב

קרא עוד

העובדה שגורמים מסוימים הינם בעלי מניות ומנהלים בחברה אינה מצדיקה, הגשת תביעה אישית כנגדם

מחומר הראיות עולה כי תרימה, היא זו שהפרה את ההסכם בין הצדדים, ולא אפשרה לנתבעות לממש את ההסכם המקורי בתנאי התשלום הנקובים בו

קרא עוד

סכום הכסף שנגנב מהחברה לא הוכח על-ידה ברמת הוכחה מוגברת, והעובדות חויבו להשיב חמישית מהסכום

בית הדין פסק כי העובדות ישיבו כ-600 אלף ש"ח לחברה לייצוג אמנים וקבע כי מעסיק המבקש לייחס לעובדו ביצוע מעשים חמורים של הפרת אמונים נדרש להוכיח את טענותיו ברמת הוכחה מוגברת, מעבר למאזן ההסתברות

קרא עוד

הוכרעה סוגיית המשתתפים הפיקטיביים במכירות פומביות באינטרנט: הבקשה לייצוגית נדחתה

הישג גדול למנהלת מחלקת לטיגציה במשרד ויינברגר ברטנטל, עו"ד מיטל אמסטר אשר ייצגה חלק מהנתבעים בתביעת הענק נגד ספקים וחברות למסחר מקוון.

קרא עוד

האם אנליסט שחבר ליזם טכנולוגי אשם בהפסדים שנגרמו בחשבון שנועד למשוך משקיעים פוטנציאלים?

התמונה העובדתית המתקבלת מעדויות הצדדים מעידה על התקשרות שבין שני אנשים רציונליים, ללא פערי מידע ממשיים שבקשו לממש רעיון לקראת מיזם מסחרי משותף, עם זאת חרג האנלסט מהתוויה ברורה של מסחר בחשבון ה

קרא עוד

הצלחה למשרד ויינברגר ברטנטל: תנאי סף המונע ממציע שנמצא תחת חקירה פלילית מלהשתתף במכרז - הנו מידתי ורלוונטי

בית המשפט קבע, כי התיחום שנעשה בתנאי הסף של המכרז, לגילויו של בעל עבר פליל וחקירות המתנהלות נגד מציע, הוא מידתי ורלוונטי ואין מקום להתערב בו.

קרא עוד

הוט מובייל תפצה את ההסתדרות במיליון שקלים עבור הפגיעה בזכות ההתארגנות של עובדיה

בית הדין קיבל את התביעה וקבע, כי חברת הוט מובייל נקטה בשורה של צעדים שנועדו לפגוע בחירות ההתארגנות של עובדיה.

קרא עוד

בית המשפט קבע, כי כאשר מתקיים מו''מ בין משקיעים לחברה, לא חלה על החברה חובת פרסום תשקיף

בית המשפט קבע, כי משא ומתן המאפשר שיג ושיח בדבר תנאי ההסכם, כמו-גם בחירה נקודתית ברמת הסיכון הרצויה למשקיע, מוציא את הסכמי ההלוואה מהמתחם המחייב של דיני ניירות הערך

קרא עוד

בין משילות לייצוגיות: שאלת העלאת אחוז החסימה בבחירות לרשויות המקומיות

כידוע, עם השנים, חלה ירידה מתמדת בשיעורי ההצבעה בבחירות המקומיות לרשויות המקומיות. הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון – העלאת אחוז החסימה), התשע"ג-2013, מבקשת להביא לתיקון הח

קרא עוד

האם מוטלת על הבנק אחריות להפסדי משקיע באופציות מעו''ף?

סוגיה זו מעוררת שאלות משפטיות נכבדות באשר לחובות המוטלות על הבנק בתפקידו כמבצע הוראות קניה ומכירה בניירות ערך, שאלות שטרם הוכרעו בפסיקה הישראלית, אולם המקרה שלפנינו אינו מצריך הכרעה עקרונית בשאלה ז

קרא עוד

בית המשפט אישר הסכם פשרה בנושא הפרת זכויות יוצרים בין אקו''ם לוואלה

המודל המסחרי שבנו וואלה והחברה המרכזית להפעלת האתר על פי הסכם שיתוף הפעולה ביניהן, היה מודל שיווקי חדשני באותה עת, ולא היה לו תקדים בשוק המוזיקה ובכללים הנהוגים לגבי זכויות יוצרים באותו שוק.

קרא עוד

בית המשפט הורה לבעלי מניות לקנות את חלקו של שותפם, שטען לקיפוח

מאחר ובין התובע והנתבעים לא שורר עוד אמון, והצדדים אינם מסוגלים לשתף פעולה בניהול החברה, התוצאה הרצויה, הן לבעלי המניות והן לחברה, היא מתן סעד המבוסס על הפרדה בין התובע והנתבעים, והפסקת היותם בעלים

קרא עוד

נושאי משרה בחברה חויבו להחזיר כספים לקופת הפירוק

בית המשפט קיבל את התביעה באופן חלקי וקבע, כי על אף שרכישת החברה לא הייתה בבחינת מעשה מרמה, שתכליתו הונאת נושים, המשיבים לא פעלו בזמנים הרלבנטיים תוך קיום חובת הנאמנות והזהירות המוטלת עליהם

קרא עוד

הצלחה למשרד ויינברגר ברטנטל: נדחתה תביעה כספית נגד חברת חופית

בית המשפט קבע, כי התובעת לא הצליחה להוכיח שאולצה במסגרת יחסיה העיסקיים עם חופית, לזכות את חשבונה. התובעת ביצעה פשרה, עליה אין היא רשאית להתחרט כעת

קרא עוד

אושר הסכם פשרה בתובענה ייצוגית נגד פרטנר בסכום של 2 מיליון ש''ח

בית המשפט העליון, אישר הסכם פשרה שהושגה בעניין תובענה ייצוגית שעניינה תשלום שדרשה החברה עבור "פתיחת" מכשירים סלולריים שהיו נעולים לשימוש בחברות סלולר, שלא כדין.

קרא עוד

בית המשפט חייב באופן אישי דירקטור בחובותיה של החברה

בית המשפט קבע כי, הנתבע עושה באופן שיטתי שימוש לרעה באישיותה המשפטית הנפרדת של החברה החייבת ושל חברות נוספות הנתונות לשליטתו, על-מנת להתחמק מתשלום חובותיו. 

קרא עוד

בית המשפט דחה בקשה לאישור תביעה נגזרת נגד חברת אל-על

גם אם היה מוכח לכאורה כי הדירקטורים שהחליטו שלא להגיש תביעה נגד החברה התרשלו בתפקידם, המבקש לא היה בעל מניה במועד הגשת התביעה ועל-כן דינה של התביעה הנגזרת להידחות.

קרא עוד

הצלחה למשרד ויינברגר ברטנטל: נדחתה תביעתו של צרכן כנגד רמי לוי תקשורת

בית המשפט דחה תביעה בגין הפרת הסכם התקשרות ודיני צרכן ומצא כי טענות התובע, כי סופק לו כרטיס סים פגום, תוך הפרת חוזה ההתקשרות בין הצדדים, נטענו בעלמא וללא כל ביסוס.

קרא עוד

על חובת הבנק למתן התראה מוקדמת בטרם העמדת אשראי לפירעון מיידי

לשם הפסקת האשראי בלא מתן הודעה מוקדמת אין די בסיבה מוצדקת. יש להצביע על "דבר מה נוסף", הכולל מידה של דחיפות בהולה, באופן שמכלול הנסיבות שנוצרו אינו מותיר שהות להודעה מוקדמת.

קרא עוד

בית הדין פסק פיצויי עגמת נפש למעסיק מעובדת אשר גנבה מקופתו

בית הדין פסק כי פיצויי עבור עגמת נפש איננו נחלתם הבלעדית של העובדים, אלא ניתן להחיל אותו במקרים מסויימים, גם עבור המעסיק.

קרא עוד