חדשות

פגם מינהלי בהתנהגות רשות אינו גורר השבת תשלומים ששולמו לפיתוח שניתנו עם הסכמה חוזית תקפה

האם זכאים המערערים להשבת סכומים ששילמו לעירייה על פי הסכם ולפיו הם יישאו בעלויות פיתוח בתמורה לזירוז הוצאת היתר בנייה? המערערים טענו כי למעשה חויבו לחתום על ההסכם וכי המשיבה אינה רשאית לגבות כספים ללא סמכות בדין רק מן הטעם שהיא מבצעת עבודות פיתוח במועד מוקדם מכפי שתכננה. 

בית המשפט העליון, פסק כי מארח מצב דברים בו בחרו המערערים בחרו לשלם בעצמם בעבור עבודות הפיתוח בעבור הקדמת הוצאת היתר בניה לא תחשב כגבייה בלתי חוקית אל מצב של ביצוע חוזה שנכרת מרצונם החופשי של הצדדים. זאת במיוחד מצב דברים בו המערערים היו מודעים לכך שלא חלה עליהם חובה חוקית לביצוע התשלום.

ע"א 6866/06 חיימה ברודו נ' עיריית תל אביב

חזרה