חדשות

נכפתה עמידה בהתחייבות למתן הקלות בארנונה שניתנה על ידי ערייה לחברות אפילו שלא אושרה כנדרש

בית המשפט  פסק כי:

התחייבות של רשות שאינה עומדת בדרישות הפורמאליות של החוק בטלה. יחד עם זאת, קיים לבימ"ש שיקול דעת גם בנוגע למתן פטור מחובה ההשבה או לחייב צד שכנגד

על טענות העותרת להתקבל שכן הישיבה בה ניתנו ההבטחות התקיימה בעיריה ובנוכחות ראש העיר כך שהוא ידע על ההסכמות וההתחייבויות אפילו לא חתם על ההתחייבות.

בנוסף, כלל בעלי התפקיד בעירייה הנוגעים לכספים היו מכותבים וגם אהם אפילו לא העלו טענות בנוגע לתוקף ההתחיבות אין ספק שידעו עליה ולא טענות נגד תוקפה עד העותרת פעלה לפיה.

עותרת הסתמכה ושינת מצבה לרעה והעבירה את משרדיה לפתח תקווה ונשאנה במלוא העלויות הכרכות במעבר שכזה.

ובאופן בסיסי מן הראוי כי, התחייבות למתן הנחה בארנונה של רשות שלטונית או מי מטעמה תציין מפורשות במסגרתה, כי התחייבותם אינה סופית וכי היא מותנית באישור של גורם חיצוני.

התקבלה טענת העותרת בדבר חוסר תום לב של העירייה עקב העלאת טענה של העירה בדבר אי קיום של הצורה הקבועה בחוק רק לאחר הגשת העתירה.

על אף הצורה והחשיבות שבעמידה בדרישות הפורמאליות של עמידה בתקציב, במקרה בנדון מדובר בחוסר תום לב קיצוני על גבול ההטעיה.

בעקבות הסתמכות העותרת על התחייבות העירייה היא עברה לפתח תקווה, ומן הראוי שעיריית פתח תקווה תקיים את התחייבותה ותיתן את ההנחה בארנונה עליה סוכם.

  עת"מ (ת"א) 1021/08 ישירי אי.די.בי. חברה לביטוח בע"מ נ' עיריית פתח תקווה

חזרה