חדשות

מתמודד במכרז לא בדק את הערבות הבנקאית שהונפקה לו ותבע את הבנק על אי זכייתו במכרז

תביעה העוסקת בשאלה, מה קורה במקרה בו הנפיק הבנק ללקוחו ערבות בנקאית לצורך השתתפות במכרז, שלא תאמה את תנאי המכרז. האם על הבנק לפצות את הלקוח עבור אי זכייתו במכרז, שעה שהערבות שהוצאה תואמת לבקשה להוצאת הערבות והתובע לא בדק אותה בטרם הגישה למכרז?

התובע, יצהל כהן, ביקש להשתתף במכרז פומבי שפרסמה משטרת ישראל בנובמבר 2010. בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, נקבע כי יש לצרף ערבות בנקאית אשר תהא בתוקף: "החל מהמועד האחרון להגשת הצעות ועד לתאריך 1/3/11 לפחות". כהן פנה לבנק ולטענתו, לאחר פגישה במחלקה העסקית, צולמה חוברת המכרז הכוללת את תנאיו המלאים. ימים ספורים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, כהן זומן לסניף לקבלת כתב הערבות בה נקבע, כי היא תהיה בתוקף עד תאריך 7/2/11. ועדת מכרזים של משטרת ישראל דחתה את ההצעה בשל הגשת ערבות בתוקף בניגוד לתנאי המכרז. לטענת כהן, לטענתו, הבנק התרשל כלפיו, והפר חובות חוזיות וחובות אמון בכך שלא בדק כנדרש את תנאי המכרז ולא בחן באופן מספק את התאמת נוסח הערבות שהוצאה לתנאי המכרז. כהן עתר לפיצוי אבדן הרווחים שהיו צפויים לו על-סך 1,662,867 שקלים ונזקים נלווים.

לטענת הבנק, אין להטיל עליו כל אחריות, שכן כהן קיבל את הערבות שביקש וחתם על מסמכים התואמים לערבות שהוצאה בפועל. עוד הוכחש ע"י הבנק כי חוברת המכרז צולמה, או שיש לו חובה לעשות כן. בנוסף, טען הבנק כי לתובע אשם תורם למלוא הנזק כיוון שחלה עליו החובה לבחון את תנאי המכרז ולעמוד בהם.

בית המשפט דחה את התביעה וקבע, כי מהראיות שהוצגו במהלך המשפט, עולה שמשיקוליו העסקיים לא רצה כהן לפרט בפני פקידי הבנק את תנאי המכרז. הבנק קיבל לידיו נוסח של כתב ערבות ריק ובהתאם לפרטיו ולתשאול שערך לכהן, הוציא את כתב הערבות. בעשותו כן קיים הבנק את חובת ההגינות כלפיו. התנהגותו של כהן מעידה על רשלנות רבתית מטעמו ועצימת עיניים באופן המקים אשם תורם למלוא נזקיו. כהן שטען כי מדובר היה ב"מכרז חייו", הכין את האישורים הנדרשים במשך תקופה ארוכה, אולם התעלם מ"הפרטים הקטנים" של תקופת הערבות הבנקאית. השתתפות במכרז הינה אינטרס כלכלי של הלקוח וככזה, לאור הפער בין סכום הערבות לסכום הרווח הצפוי מהמכרז, מצופה מאדם כי ידקדק באופן מילוי כל פרטי המכרז ובפרט בנוסח הערבות הבנקאית. על לקוח המבקש שירות של מתן ערבות בנקאית להעביר את נוסח הערבות המבוקש ולפרט באופן ברור את הסכום ומועדי הערבות המבוקשים, הימנעותו מלעשות כן מובילה להטלת מלוא האחריות על כתפיו.

ת"א 10944-01-13 כהן נ' בנק הפועלים בע"מ

ניתן ביום [20.04.2015] בבית משפט השלום באשקלון בפני כב' השופט עידו כפכפי

חזרה