חדשות

מניעת העסקת שני קרובי משפחה באותה מועצה מקומית נועדה למנוע ניגוד עניינים

המשיב נבחר למשרת גזבר במכרז פומבי שפרסמה המועצה, אולם בשל קרבתו המשפחתית למהנדס המועצה (גיסו), החליטה ועדת מינהל השירות למועצות המקומיות והאזוריות במשרד הפנים, בהסתמך על צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל"ז-1977 (להלן: הצו), לפסול את מועמדותו.

 

בית הדין הארצי לעבודה פסק כי, כלל הוא כי קיים איסור על עובד, או נבחר ציבור להימצא במצב של ניגוד עניינים בין חובתו הציבורית לאינטרסים אחרים ולכן יש לפרש את הצו לפיו לא יתקבל אדם לעבודה ברשות מקומית ולא יועבר עובד למשרה שעליה ממונה קרוב משפחה שלו.

 

ביה"ד ציין כי במקום שיש חשש או ספק לניגוד אינטרסים בהעסקת שני עובדים קרובי משפחה, באותו מקום עבודה בשירות הציבורי צריך להניח גגדר הפרדה בין המרכיבים המרכזיים של העיסוק שתמנע אפשרות לפגיעה בטוהר המידות.

 

ביה"ד קבע כי הפרשנות הנכונה של הצו צריכה להיות פרשנות תכליתית, דהיינו המושג "כפיפות" במובן הרחב, צריך להתפרש גם ככולל זיקה או תלות ביחסי עבודה בין שני התפקידים הנדונים.

 

דרך פרשנות זו תואמת את הכללים החלים על עובדי מדינה ומשיגה הרמוניה חקיקתית בנושא איסור ניגוד עניינים, בהתייחס לכלל המגזר הציבורי. .

 

במקרה זה פרשנות זו גם מתבקשת מהעסקה של מהנדס מועצה וגזבר, שהם קרובי משפחה וקיימת זיקה הרחבת בין שתי משרות אלה. תפקיד הגזבר אחראי על המחלקות השונות של הרשות בנוגע לעניינים התקציביים והכספיים, ובכך נוצר מצב של "כפיפות" בינו לבין מנהלי המחלקות השונות ברשות.

 

במקרה זה מתקיים פוטנציאל  לקיומו של ניגוד עניינים, מאחר וקיים ניגוד עניינים מובנה בין הגזבר למהנדס באותה מועצה, בשל הקירבה המשפחתית ביניהם.

 

ביה"ד קבע כי החלטת הוועדה סבירה, מידתית, והתקבלה מתוך שיקולים ענייניים וללא פגימים ולכן אין צורך להתערב בה. 

הועדה הייתה מוסמכת לדון בחוקיות מינוי המשיב כגזבר במועצה, נוכח קרבת משפחתו למהנדס המועצה. כמו כן, מצב בו מהנדס המועצה וגזבר המועצה, שהם קרובי משפחה, המכהנים במקביל מקים אפשרות ממשית לניגוד עניינים מובנה ומהותי שעלול לפגוע בהתנהלות התקינה של הרשות.

 

נפסק כי, בהחלטת הוועדה לא נפלו פגמים המצדיקים את ביטולה ולכן מינוי המשיב לשמש כגזבר המועצה בוטל.

 

בית המשפט הארצי לעבודה, 4477-05-12 מ"י נ' אנואר עבד אלחמיד מטר 

 

 

חזרה