חדשות

לא יושבו אגרות והיטלי פיתוח שניגבו כתנאי לקבלת היתר בניה כחוק

תביעה להשבת אגרות והיטלי פיתוח ששילם התובע לעיריית נתניה על מנת לקבל היתר בניה במקרקעין בהם יש לו זכויות החכירה לדורות ובו הותקנה צנרת ביוב עוד טרם רכישתו.

רשות מקומית גובה גבות אגרות או היטלים על פי חוק.

המונחים "אגרה", "היטל" או "דמי השתתפות" בפקודת העיריות מתייחסים לתשלומי חובה שאינם מס, ואשר נגבים מתוך קשר בין השירות שהרשות מעניקה לאזרח כל עוד שהשירות אכן בוצע בפועל.

תנאי לתוקף של חיוב הוא שהרשות ביצעה בעצמה או באמצעות אחרים את השירות ושהיא נשאה, או עתידה לשאת, בעלות התקנתה. 

הרשות צריכה להוכיח את מהות החיוב על מנת שתוכל לדרוש מן האזרח תשלום בגינו: על מה מבוסס הוא והאם הוא בוצע על ידי הרשות או במימונה.

החוק קובע, כי דרישת התשלום הנמסרת לנישום חייבת לפרט, בין היתר, על מה נסמכת הרשות בעת הטלתת החיוב כאשר נטל ההוכחה בעניין זה מוטל על כתפי הרשות, והיא איננה יכולה להתחמק מחובה זו תוך הסתמכות גרידא על חזקת תקינות המעשה המינהלי.

במקרה הנדון, קבע בית המשפט, כי סמכותה של העירייה להשית היטל ביוב, אגרת הנחת צינורות מים, אגרה בגין כל תוספת הבנייה ואגרת תיעול על בעל נכס קמה מכוח חוק.

בית המשפטי מחוזי בת"א, תא (ת"א) 1337/04 יצחק אמיתי נ' עיריית נתניה

חזרה