חדשות

חשיבות מעמד היועמ''ש ברשות דורשת החלת מלוא כללי המשפט המינהלי בהתקשרות עמו

ביהמ"ש לעניינים מנהליים איננו מחליף את שיקול דעתו בשיקול דעתה של הרשות המקצועית ומתערב בשיקול דעתה המקצועית של הרשות רק בנסיבות חריגות. 

בהתאם להנחיות צו המועצות המקומיות התקשרות עם דודו של חבר המועצה אינה אסורה מאחר דוד אינו כלול בהגדרת "קרוב" לעניין זה בצו.

אולם בשל החשיבותושל תפקיד היועץ המשפטי במועצה מקומית וחובת הנאמנות החלה עליו ולאור פגמים שנפלו בהחלטה כגון אי נימוק הבחירה יש לבחון מחדש אחרי שנה את החלטת ראש המועצה על אף שאושרה על ידי מליאת המועצה. 

לתפקיד היועץ משפטי ברשות המקומית יש חשיבות דבוה ולכן צריך להחיל את כללי המשפט המנהלי, במלוא היקפם וחומרתם, על החלטת ראש מועצה / מועצה מקומית להתקשר עם יועץ משפטי חיצוני. לכן ראוי הוא שהמועמד יפרט את קרבתו המשפחתית לחבר המועצה עם הגשת מועמדותו על מנת שהוועדה תוכל לבחון עניין זה.

במקרה הנדון, נפסק כי המדובר בהליך שנוהל תוך פגיעה באינטרס הציבורי אשר כל מטרתו היא הבטחת ממשל תקין וניהול עינייני הרשות באון שווה בסיכוי ובסיכוי שווים לכל איש מתוך הציבור.

בברשות הייתה צריכה לקבוע מראש כי תושות תהווה שיקול מן השיקולים שיחבחנו וכן לקבוע איזה משקל יינתן לשיקול זה על ידי הוועדה. 

בית משפטי מחוזי בחיפה, עתמ (חי') 5772-10-14 הישאם מסארווה נ' מועצה מקומית מעלה עירון

חזרה