חדשות

חברות נדל''ן מחויבות בדיווח מיידי על מידע עתידי הנוגע לפרויקטים, רק כאשר הן יכולות לכמת את השפעתן

בקשת האישור לתביעה ייצוגית זו, עוסקת בשאלות מתי מתגבש מידע לכדי מידע מהותי החייב בדיווח מיידי מכוח חוק ניירות ערך? מתי יש לראות במידע אודות אירוע עתידי בחיי חברה, אשר אין ודאות ביחס להתרחשותו, כמידע מהותי החייב בדיווח מיידי? האם יש לראות במידע כחייב בגילוי רק שעה שהתגבש וניתן לכמת את משמעותו הכספית?

הבקשה הוגשה ע"י אוהד מלכה, בעל מניות בחברת אפריקה ישראל להשקעות בע"מ כנגד החברה, בעל השליטה בה מר לב לבייב, ונושאי משרה נוספים. במסגרת הבקשה, טען מלכה כי החברה ובעליה הפרו את חובות הדיווח החלות על החברה מכוח חוק ניירות הערך, כיוון שהשתהו בפרסום דיווח מיידי שעניינו אזהרת רווח של החברה בכל הנוגע לחמישה פרויקטים של חברת בת שלה AFI Development Plc (אפי פיתוח). לטענתו, היה בידי החברה מידע מהותי בנוגע לכל אחד מהפרויקטים במועד מוקדם יותר ממועד פרסום הדיווח המיידי, כל פרויקט לפי נסיבותיו, אולם היא לא פרסמה אותם. כתוצאה מאי פרסום הדיווח במועד הנדרש, רכשו משקיעים את מניות החברה כאשר בידיהם מידע חסר ביחס למצבה של החברה, בעיקר בל הנוגע לשינוי לרעה בשווי נכסיה, ובכך נגרמו למשקיעים נזקים כספיים. מנגד, טענה חברת אפריקה ישראל כי המידע המהותי החייב בדיווח התגבש בחברה הבת רק בסמוך למועד פרסום הדיווח וכי הועבר לחברה לאחר שהתגבש. אכן התקבל אצל החברה הבת מידע כחודשיים טרם פורסם הדיווח המיידי אולם הוא גובש לכדי מידע מהותי רק בסמוך למועד הדיווח. המידע הועבר מהחברה הבת לחברה האם בסמוך למועד התגבשותו.

בית המשפט דחה את הבקשה לאישור וקבע, כי ביחס לכל אחד מהפרויקטים לא התגבש בידי אפי פיתוח מידע מהותי לחברה אשר היה חייב בדיווח במועד מוקדם יותר מהמועד בו פורסמה אזהרת הרווח. תקנה 36 לחוק ניירות הערך קובעת, כי חובת הגילוי החלה על החברה המדווחת איננה משתרעת על כל מידע המצוי בידה, אלא תחומה לגילוי מידע מהותי בלבד. לצורך הכרעה בדבר מהותיות של מידע בדבר אירוע עתידי על החברה לפנות ולהיעזר, במבחן "קו בוהק", לפיו יש לבחון האם האירוע או העניין העתידיים עברו את נקודת האל חזור, אשר לאחריה ישנו סיכוי רב יותר כי האירוע או העניין יתרחשו לעומת הסיכוי שלא יתרחשו. ככל שהאירוע או העניין העתידיים ייחשבו כמהותיים לחברה במידה ויתרחשו, הרי שבחלוף אותה "נקודה קריטית" יחשב המידע אודותיו, כמידע מהותי החייב בגילוי ובדיווח. מצב דברים זה אינו מעניק לחברה ולנושאי המשרה ודאות מוחלטת בקשר לאופן יישום מבחן המהותיות, לעד תהא מוטלת עליהם האחריות להפעיל את שיקול דעתם בכל מקרה ולבחון, מתי יחשב המידע כמהותי מנקודת מבטו של המשקיע הסביר ועשוי להשפיע על פעולותיו בניירות ערך של החברה.

כאשר מדובר בחברות העוסקות בנדל"ן להשקעה ובפעילות שוטפת מול רשויות ועיריות בקשר להליכים תכנוניים, הרי שהנקודה הקריטית, נקודת האל חזור, בה מתגבש מידע בדבר הליכים תכנוניים לכדי מידע מהותי היא הנקודה בה החברה גיבשה את ההשלכה הכספית שיש להליכים התכנוניים על הפרויקט. שעה שאין בידי החברה אפשרות להעריך מה היא אותה השפעה כספית, ברור כי אף בידי המשקיע הסביר לא יהיו הכלים לבצע את אותה ההערכה, ולפיכך דיווח מיידי בדבר החלטת הרשויות עצמה אין בה כדי לתרום לאותו המשקיע הסביר מידע שישנה החלטתו באופן מושכל. על החברה לבחון שיקולים שונים ולערוך בדיקות מקצועיות על מנת לברר מה השלכתה הכספית של אותה ההחלטה באופן מיידי ומהיר, ככל הניתן לאחר שהתקבלה אצלה עמדת העירייה או הרשות או כל מידע אחר רלוונטי. למעשה, הנקודה הקריטית בה הופך המידע בדבר הפחתת השווי למידע מהותי החייב בדיווח מיידי הינה מועד הפחתת השווי עצמו, ולא קודם לכך, זאת כמובן ככל שלהפחתת השווי השפעה מהותית.

ת"צ 28110-09-12 מלכה נ' אפריקה ישראל להשקעות בעמ ואח'

ניתן ביום [25.06.2015] במחלקה הכלכלית בביהמ"ש המחוזי ת"א-יפו בפני כב' השופט חאלד כבוב

חזרה