פרסומים ופסקי דין

הצלחה למשרד ויינברגר ברטנטל: תנאי סף המונע ממציע שנמצא תחת חקירה פלילית מלהשתתף במכרז - הנו מידתי ורלוונטי

עת"מ 48044-09-14 תמם יוסף עבודות צנרת בע"מ נ' מי שקמה בע"מ

בית המשפט המחוזי בפני כב' השופטת זהבה בוסתן

פסק דין עסק בשאלה, האם תנאי סף במכרז לעבודות אחזקה ושטיפה של קווי ביוב שפרסמה מי שקמה בע"מ, הוא תנאי בלתי חוקי ודינו להיפסל. תנאי הסף קבע: "לא יהיה רשאי לגשת למכרז מציע, ומציע יהיה מנוע מלהציע בהצעתו את עצמו, כל עובד או קבלן משנה, אשר היו מעורבים באירוע הנמצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות בעניין/ נושא/ תחום שהיה באחריותן או באחריות מי מטעמם."

לטענת העותרת, למכרז המדובר, הוכנס תנאי סף אשר יביא לפסילת חמישה מהקבלנים המובילים בשוק. לטענתה, כניסה לתחום המהות של טוהר המידות מובילה להקניית סמכויות משפטיות ואף שיפוטיות לרשויות.

לטענת מי שקמה, אשר יוצגה ע"י עו"ד עמיחי ויינברגר ממשרד ויינברגר ברטנטל ושות', תנאי הסף הוא סביר ומידתי ואינו מביא לפסילתו של כל מציע, שכנגדו מתנהלת חקירה משטרתית, והוא נועד לשמור על אמון הציבור במערכת. העותרת הגישה את הצעתה למכרז ולפיכך, בהתאם לפסיקה, קיבלה על עצמה את כללי המכרז. בנוסף, ע"פ ההלכה, רשאית החברה להביא במניין שיקוליה, את העובדה שנגד קבלן מסוים קיימים חשדות לביצוע עבירות פליליות. עוד טענה מי שקמה, כי תנאי הסף מתוחם לחקירה פלילית המתנהלת בקשר לאירוע מתחום טוהר המידות ובהגדרת אירוע נקבע, שכאירוע יחשב אירוע אשר המעשה הפלילי שבו המתקשר עוסק במישרין ו/או בעקיפין בסוג השירותים נשוא המכרז. זאת ועוד, בתנאי המכרז נקבע מנגנון של מתן היתר למי שהיה מעורב באירוע ומבקש שהצעתו תישקל, מנגנון בו לא השתמשה העותרת.

בית המשפט דחה את העתירה וקבע כי התיחום שנעשה בתנאי הסף הוא מידתי ורלוונטי ואין מקום להתערב בו, מה גם שבמידה ומתקיים תנאי הסף, עוד לא נסתם הגולל על האפשרות של המציע להשתתף במכרז והפסילה איננה מוחלטת. המכרז מאפשר למציע לפנות לוועדת המכרזים ולנמק את השיקולים, שבגינם סבור המציע כי ראוי לאפשר לו להשתתף במכרז על-אף החקירה הפלילית, סעיף ממנו התעלמה העותרת. בכל הקשור למהות טוהר המידות, קבע בית המשפט, כי גילויו של עבר פלילי וחקירות המתנהלות כנגד המציע, מותרות וראויות. במקום בו דרישה זו אינה קיימת, עלול הדבר לעיתים לעלות כדי רשלנות של וועדת המכרזים.

ניתן ביום [28.09.2014]

חזרה