חדשות

הופחת תשלום שכר הטירחה והגמול מקום בו לא הועברה הפנייה המוקדמת לרשות בטרם הגשת התובענה הייצוגית

ערעור על פסק דין בגדרו נדחתה בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד המערערת, בשל חדילתה, תוך פסיקת גמול ושכר טרחה למשיב ולבא כוחו. במרכז הערעור נבחנת בהפנייה המוקדמת בטרם הגשת תובענה ייצוגית ופסיקת גמול ושכר טרחה במקרה של חדילת הרשות.

בית המשפט העליון קיבל את הערעור ופסק: הכלל הוא שבתובענה ייצוגית נגד רשות מנהלית, יש להקדים פנייה לרשות ורק במקרים חריגים תתקבל תובענה ייצוגית נגד רשות חרף אי פניה. היעדר פניה אמנם מהווה שיקול חשוב בעת פסיקת גמול ושכר טרחה.

במקרים חריגים היעדר פניה לא ייזקף לחובת התובע המייצג ובא כוחו. במקרים של דחיית תובענה עקב הודעת חדילה צריך להותיר את שיטת חישוב הגמול ושכר הטרחה לשיקול דעת ביהמ"ש, בהתאם לנסיבות של כל מקרה.

ביהמ"ש יכול לפסוק ע"פ שיטת האחוזים, הן בהתבסס על התועלת העתידית המשוערת והן בהתבסס על סעד ההשבה שהיה נפסק אילולא התקבלה התובענה, אך הכל בשימת לב לשיקולים המנויים בחוק התובענות הייצוגיות, ותוך שמירה על הקופה הציבורית.

במקרה בנדון, לאור הכלל של העדר פניה מוקדמת, סכומי הגמול ושכר הטרחה שנקבעו למשיב ובא כוחו גבוהים ויש להפחיתם לכדי מחצית.

בית המשפט העליון עממ 2978/13 מי גליל- תאגיד מים והביובהאזורי בע"מ נ' יוסף אחמד יונס

 

חזרה