חדשות

דרישה במכרז למסירה בדבר חקירה פלילית או עבר פלילי צריכה להיות רלוונטית למכרז

מפעל הפיס פרסם מכרז. בתנאי הסף שפורסמו בהזמנה, נקבע, בין השאר, כי נדרשת הצגת "תעודת יושר". המערער, ששימש כמשווק אזורי משנת 2004, הגיש הצעה במסגרת המכרז אך זו נפסלה לאחר שועדת המכרזים קבעה שהמערער אינו עומד בתנאי זה בעקבות חקירה המתנהלת כנגדו.

חצי שנה לאחר פסילת הצעתו הסתיימה החקירה של המערער ותיק החקירה נסגר. המערער הגיש תביעת פיצויים נגד מפעל הפיס בימ"ש המחוזי אשר נדחתה.

בית המשפט העליון,פסק כי:

מפעל הפיס הינו גוף דו מהותי בהתנהלותו למול ספקים שונים.

נפסק בעבר, כי העובדה שאדם חשוד בעבירות פליליות הנוגעות למכרז היא שיקול רלוונטי ולפיכך, ועדת המכרזים שקלה שיקולים עניינים בטרם פסלה את הצעת המערער.

בנוסף, כבר נפסק בעבר כי  פסול בקביעת תנאים מסננים מסוג זה הנדון, אולם במקרה בו נקבעת אמת מידה אלו יש להבהיר למציעים הפוטנציאליים שמדובר בתנאי מסנן, להבדיל מאמת מידה רגילה.

במקרה הנדון, כך עתה ועדת המכרזים מלחתחילה במסמך הבהרות שפרסמה ולכן לא נפל פגם בהתנהלותה.

בימ"ש ציין כי ניתן לבקש ממועמדים לעבודה וממציעים במכרזים כי יצהירו על חקירות תלויות ועומדות נגדם, הרלוונטיות לנושא העבודה או המכרז. 

למערער לא נגרם  נזק עקב ניסוחה הלקוי של דרישת המידע שכן דרישות המכרז היו גלויות לכל והיה מגיע לועדת המכרזים אפילו לא הציף זאת למולה.

לסיכום, נפסק כי בעל מכרז רשאי ואף חייב לבחון שיקולים הנוגעים למהימנות ולניקיון כפיהם של המתמודדים במכרז, ובכפוף לכך שהחלטה בעניין תהיה מבוססת על תשתית עובדתית ראויה. וזאת כאשר הדרישה לכך תהא רלבנטית למכרז עצמו.

בית המשפט העליון, עא 8189/11 רפאל דיין נ' מפעל הפיס

 

 

חזרה