חדשות

דמי השימוש במקרקעין יחושבו לפי שווי תכנוני כאשר השימוש בפועל נכפה על בעל המקרקעין

התובעים הינה הבעלים של מקרקעין המצויים במתחם אתר פסולת של העירייה התובעים לקבל דמי שימוש בגין השימוש שעשתה העירייה במקרקעין בשבע השנים האחרונות.

למקרקעין הוקצו לתובעים במסגרת תוכנית איחוד וחלוקה שהנחו את העירייה לשקם את המקרקעין. העירייה לא פעלה בהתאם להוראות התוכנית ולא פינתה את הפסולת מהמקרקעין ולכן מהתובעים לאורך שנים האפשרות לעשות שימוש במקרקעין. 

בית המשפט קיבל את התביעה בחלקה, וקבע כי אין מחלוקת, כי עד למועד פינוי האשפה מהמקרקעין מגיעים לתובעים דמי שימוש ראויים בגין החזקת הפסולת במקרקעין על ידי העירייה.

ית המשפט מינה שמאי כמומחה מוסכם אשר בחוות דעתו מיום נאמדו דמי השימוש הראויים לשנת 2000.

הטענה כי נפל פגם בחישוב שעשה השמאי יפה על בסיס יעודם התכנוני של המקרקעין אינה נכונה. במיוחד מאחר והעירייה טוענת כי היה צורך לערוך את החישוב על בסיס השימוש בפועל.

מצב דברים, בו השימוש כאתר לסילוק אשפה נעשה מבלי שניתנה לכך הסכמה כלשהי מצידם של בעלי המקרקעין, יש לפצות את בעלי הקרקע שזכות הקניין שלהם נפגעה וזאת בהתאם לייעוד המקורי של הקמקרעין.

.בית המשפט השלום בפ"ת, פרי יונתן נ' עיריית נתניה 2305-07

חזרה