חדשות

בית המשפט העליון הכריע סופית בסוגיית המשתתפים הפיקטיביים במכירות פומביות באינטרנט: הבקשה להגשת תביעה ייצוגית נדחתה

ארתור פרנק נ' אולסייל

בית המשפט העליון לפני כבוד הנשיא א' גרוניס, כבוד השופטת (בדימ') ע' ארבל, כבוד השופטת א' חיות

ערעור שהוגש על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, שדחה את בקשת המערערים לאשר הגשת תובענה ייצוגית נגד המשיבות בגין התערבותן לכאורה במכירות הפומביות המקוונות שהן עורכות, על-ידי הפעלת משתתפים "פיקטיביים".

לטענת המערערים, ראשיתה של התובענה בהשתתפותם כצרכנים תמימים במכירות פומביות רבות, אז החלו להבחין כי אותם משתתפים זוכים שוב ושוב באותם המוצרים. לפיכך החלו לאסוף בשיטתיות נתוני מכירות, באמצעות תוכנה שפיתחו על מנת לבחון אם יש ממש בחשדם. המערערים הינם בעלי השכלה אקדמאית במדעי המחשב ובעלי ניסיון של כעשר שנים בפיתוח תוכנות בחברות שונות ועל-כן, לא היה הכרח שייוועצו במומחים חיצוניים, כאשר להם הידע והמומחיות הנדרשים לכתיבת התוכנה אשר שימשה אותם לאיסוף נתוני המכירות. מכל מקום, אף אחת מהמשיבות לא הצביעה על נתון אחד שגוי מבין אלפי הנתונים שהוצגו בבקשת האישור, אף שהנתונים מצויים בידיהן. עובדה זו שומטת את הקרקע תחת קביעת בית המשפט כי הנתונים אינם מהימנים.

המשיבות נשענו על קביעותיו והנמקותיו של בית המשפט המחוזי. טענתן המרכזית היא כי למערערים לא עומדת עילת תביעה אישית נגדן. המערערים לא הוכיחו כי השתתפו במכירות פומביות בכל האתרים וביחס לכל הספקים. מעבר לכך, כלל לא נטען בבקשת האישור או בהמשך ההליך כי במכירה שבה נטלו המערערים עצמם חלק כצרכנים תמימים, התערב משתתף פיקטיבי. זאת ועוד, המערערים לא עמדו בנטל ההוכחה המוטל עליהם, ולא הציגו ראיות שיש בהן כדי להעביר את הנטל לכתפיהן, לסתור את הנטען. לגופם של דברים, נתוני המכירות הפומביות שנאספו אינם קבילים ודרך הסקת המסקנות על יסוד הנתונים, נעשתה על-פי אינדיקציות שהמערערים קבעו לעצמם, כאשר רק מומחים יכולים היו לבסס את הנטען. כמו-כן, מנסים המערערים להפוך את היוצרות בכל הקשור בנטל ההוכחה. נוכח חולשת ראיותיהם, מנסים המערערים לגלגל את נטל הראיה לפתחן של המשיבות ולטעון כי העובדה שלא הביאו ראיות סותרות מחזקת ומאמתת את טענותיהם. ואולם החובה להעמיד ראיות במסגרת בקשת האישור אינה מוטלת על הנתבע, כי אם על המבקש.

בית המשפט דחה את הערעור בדעת רוב (הנשיא א' גרוניס והשופטת א' חיות) בניגוד לדעתה החולקת של השופטת (בדימ') ע' ארבל.

השופטת א' חיות קבעה, כי התערבות שיטתית בלתי הוגנת במכירות הפומביות המקוונות על דרך של הפעלת משתתפים פיקטיביים, היא תופעה פסולה העשויה להצמיח עילות תביעה וסעדים במישור החוזי והנזיקי כאחד למשתתף אמיתי הנפגע מכך. כמו-כן קיים בהחלט אינטרס ציבורי המצדיק את בירורה של תביעה שזו עילתה בהליך ייצוגי. אולם, על-מנת שבית המשפט יאשר את ניהול התביעה כייצוגית, על המבקשים לנהלה להניח כבר בשלב בקשת האישור תשתית עובדתית ומשפטית ראשונית לכך שמתקיימים התנאים המצטברים הקבועים לעניין זה בחוק ובראשם דבר קיומה לכאורה של עילת תביעה ואפשרות סבירה, כי התובענה תוכרע בסופו של יום לטובת הקבוצה כדרישת סעיף 8(א)(1) לחוק התובענות הייצוגיות. גם מבלי להידרש לסוגיית קיומה של עילה אישית בידי המערערים, הם לא צלחו את הרף התחילי הנדרש ולא הרימו את הנטל המוטל עליהם ודי בטעם זה, על-מנת לאמץ את התוצאה שאליה הגיע בית המשפט המחוזי בדחותו את בקשת האישור.

הנשיא א' גרוניס קבע, כי על אף העובדה שקיים יותר מחשד שמשתתפים פיקטיביים לקחו חלק במכירות פומביות באינטרנט, אין די בכך כדי למלא אחר התנאים לאישורה של תובענה ייצוגית מן הסוג שהגישו המערערים, במיוחד נוכח ריבוי האתרים, הספקים וקבוצות המשתתפים האמתיים. ברור, כי המערערים, הם התובעים הייצוגיים, לא השתתפו בכל המכירות הפומביות, על-כן להליך זה יפה הפתגם "תפסת מרובה לא תפסת". סעיף 8(א)(2) לחוק תובענות ייצוגיות, קובע כי בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית, אם מצא כי "תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין". בנסיבות העניין, לא מתקיים התנאי האמור, בעיקר בשל כך שהמערערים בחרו להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית הכוללת, מספר אסטרונומי של קבוצות. השילוב של בעיות רבות בהליך הייצוגי בו עסקינן, ואשר לא קיבלו תשובה מספקת בטיעוני העותרים, הוא שחורץ את גורלו של הערעור.

השופטת (בדימוס) ע' ארבל שהחזיקה בדעת מיעוט מצאה, כי המערערים הניחו תשתית ראייתית מספיקה לצורך אישור התובענה כייצוגית. זוהי יריית הפתיחה בלבד ולא שריקת הסיום, וכך יש להתייחס לרמת הנטל הנדרש בשלב זה. אין מקום לדרוש או לצפות מהמבקש לאשר תובענה ייצוגית להוכיח את טענותיו בראיות ישירות. לא רק שאין לכך עיגון בדין, אלא שיש בכך משום הצבת נטל כמעט בלתי אפשרי במקרים מסוימים.

התקבל ביום [22.09.2014]

חזרה