חדשות

איסור גורף על כל רוכלות חדשה בעיר או רשות נעדר הסמכה בחוק או מכוח החוק ואינו מידתי

עתירה כנגד החלטת העירייה שדחתה בקשת העותרת למתן רישיון עסק לרוכלות מרכב לממכר פיצות והמבורגרים בנימוק שבעיר ת"א חל איסור על כל רוכלות שהיא מזה שנים רבות, הן מתוקף החוק והן מתוקף מדיניות העיריה מזה שנים רבות, שאושרה ע"י בתי המשפט.

חוק רישוי עסקים וחוקי העזר של הרשויות המקומיות מסדירים את החקיקה הנורמטיבית לעסקי רוכלות. חוק הרישוי וצו רישוי עסקים הוסדרו בחקיקה ראשית. חוקי העזר העירוניים מתאימים את הדרישות החוקיות המיוחדות לצרכים המקומיים. ככלל, בימ"ש לא נוהג להתערב בשיקולי מדיניות של הרשות ואינו מחליף את שיקול דעתה בשיקול דעתו אלא במקרים חריגים.

סמכות העירייה לחוקק את חוק העזר ואת החלטת רשות הרישוי לעסקים בעיר, ולקבוע בהם כללי פיקוח והגבלה על הרוכלות לסוגיה השונים, נובעת מחוק רישוי עסקים, ואך זאת בכפוף לתכליות של מניעת פגיעה בפרנסה של רוכלים ובעלי עסקים אחרים, או התחשבות בצרכי הסדר הציבורי.

בחוק לא מופיעה הסמכה לעירייה לחוקק חוקי עזר ולתת החלטות של רשות הרישוי שאוסרות לחלוטין כל רוכלות חדשה שהיא. החוק מאפשרות רוכלות ניידת – כולל מרכב – אלא שמוטלות על הרוכלות מגבלות שונות (באשר לאזורים, לזמנים וסוגי הרוכלות המותרים). דהיינו, לא קיים איסור מוחלט לכל רוכלות חדשה שהיא בעיר תל אביב.

אשר להנמקה המתבססת על מדיניות העירייה. גם נימוק זה לא יכול לעמוד בכללי המשפט המנהלי.

מדיניות העירייה אינה זו לא מעוגנת בדין. ולפיכך, ההנחיות שאוסרות לחלוטין הן בלתי חוקיות. בבג"צ נפסק בעבר כי אין בסמכות הרשות המקומית לאסור לחלוטין כל רוכלות שהיא ללא הסמכה מפורשת לכך בדין. אכן, זכות יסוד חופש העיסוק איננה מוחלטת ויש לאזנה עם אינטרסים נוספים, וניתן להגביל את חופש העיסוק מכוח החוק ובאופן מידתי.

בהתאם לכך, האיסור המוחלט על כל רוכלות חדשה בתל אביב, מעבר לכך שהוא נעדר הסמכה בחוק או מכוח החוק, הוא גם בלתי מידתי, אינו מפנה לתכליות החוק ואינו מבוסס על ניתוח של מערכת איזונים ראויה שיש בה כדי להצדיק את התוצאה במקרה הפרטני.

בקשת הרישיון של העותרת הוחזרה גורמי הרישוי בעירייה, לצורך דיון מחדש.

עתמ 38893-08-14 נגד הזרם בע"מ נ' מנהל רישוי עסקים עיריית תל אביב יפו

חזרה