חדשות

אין בכך שמתנהל ערעור שמעורר שאלות דומות לשאלות המתעוררות בבקשה לתובענה ייצוגית בכדי לבטל את ההליך הייצוגי

חוק העזר בחיפה קובע כי נישום המחזיק ב"מפעל" חייב לפנות בעצמו ועל חשבונו את הפסולת המיוצרת על ידו, אך רשאי לבקש מהעירייה כי תפנה אותה עבורו תמורת תשלום אגרה. העירייה קבעה בנוהל אמות מידה לפיהן חובת הפינוי העצמי תחול רק על מפעלים המייצרים יותר מ-60 ליטר אשפה ביום. המשיבה הגישה נגד העירייה בקשה לאישור תובענה ייצוגית בטענה כי היא אינה רשאית לגבות אגרת פינוי אשפה ממחזיקי מפעלים שבתחומה מאחר שחוק העזר אינו מבחין בין פסולת "בסיסית" שפינויה צריך להיות ממומן באמצעות תשלומי הארנונה ובין פסולת "חריגה" שניתן לגבות תשלום נוסף בגין פינויה.

בבקשה לתובכנה ייצוגית עתרה המשיבה להורות לעירייה להשיב את אגרת הפינוי שגבתה בשנים 2014-2015. בימ"ש קמא קיבל את הבקשה והתיר למשיבה לנהל תובענה ייצוגית נגד העירייה בשם כל מחזיק בנכס בחיפה שחויב באגרת פינוי אשפה לפי הגדרתו כ'מפעל', כלשון חוק העזר, בשנתיים הקודמות להגשת הבקשה. מכאן בקשת רשות הערעור.

בית המשפט העליון דחה את הבקשה ופסק כי:

השאלה המרכזית היא האם העירייה הייתה רשאית לגבות ממפעלים שבתחום שיפוטה אגרת פינוי בגין כל ליטר אשפה המיוצרת על ידם, "מהליטר הראשון". בימ"ש בערכאה הקודמת קבע כי יש אפשרות סבירה שייקבע כי העירייה לא הייתה רשאית לעשות כן, מן הטעם שפינוי חלק מהאשפה המיוצרת על ידי מפעלים בחיפה כבר ממומן על ידי הארנונה המשולמת על ידם. במסקנה זו לא נמצאה עילה להתערב. בעניין עיריית חולון נקבע כי רשות מקומית רשאית לגבות אגרה מיוחדת בעבור פינוי פסולת שמייצרים מפעלים בתחומה "ובלבד שמדובר בפינוי פסולת הקשורה לתהליכי הייצור של המפעל מעבר לרמת 'בסיס' מסוימת שתיקבע". די בכך כדי לבסס אפשרות סבירה שהעירייה תחויב בהשבה של חלק מהסכומים שגבתה כאגרת פינוי.

העובדה שמתנהל ערעור שמעורר שאלות זהות או דומות לשאלות המתעוררות בבקשה לאישור תובענה ייצוגית בבימ"ש העליון, אין משמעותה בהכרח שההליך הייצוגי אינו הליך יעיל והוגן. לכל היותר משמעות הדבר היא כי יש מקום לעכב את ההליך הייצוגי עד להכרעה בערעור. ואולם, במקרה דנן דחה בימ"ש בערכאה הקודמת את בקשת העירייה לעיכוב ההליכים בבקשת האישור עד להכרעה בערעור על פסק הדין בעניין מלונות דן, והעירייה לא ביקשה לערער על החלטה זו. היא אף לא ביקשה מבימ"ש קמא לעכב את ההליכים בתובענה הייצוגית שאושרה. בנסיבות אלו, אין מקום לדחות את בקשת האישור בעילה זו, וככל שהעירייה סבורה כי אין לקדם את ההליך הייצוגי עד להכרעה בערעור בעניין מלונות דן, יש באפשרותה להגיש בקשה מתאימה במסגרת התובענה הייצוגית שאושרה. כמו כן לא נמצא ממש בטענת העירייה לפיה בימ"ש קמא כבר הכריע באופן סופי במחלוקת בין הצדדים. 

אשר לטענת העירייה לפיה המשיבה אינה מתאימה לשמש כתובעת מייצגת מן הטעם שלא שילמה ארנונה ואגרת פינוי לשנת 2015, אין מחלוקת כי יש למשיבה, לכאורה, עילת תביעה אישית ביחס לשנת 2014. על כן, ומשהטענות המועלות לעניין ההשבה זהות לגבי כל אחת מן השנים, אין הצדקה לדחיית בקשת האישור או החלפת המשיבה בתובע ייצוגי אחר, אך בשל כך שלה אישית אין תביעה לגבי שנת 2015.

בית המשפט העליון, ברמ 6085/16 עיריית חיפה נ' בכובד ראש בע"מ 

 

 

חזרה