חדשות

האם הגשת אישורי מחלה פיקטיביים מהווה עילה לפיטורים?

הוגשה תביעה של עובדת במערכת העיתון "ידיעות אחרונות" למתן סעד הצהרתי לביטול פיטוריה. העובדת פוטרה בעקבות הגשת אישורי מחלה בגין ימים שבהם הוכח כי לא הייתה חולה, וביקשה במסגרת תביעתה מבית המ

קרא עוד

האם שטחים משותפים בבנייני מגורים נכללים בחיוב הארנונה?

תושבים מהעיר נשר הגישו עתירה בטענה שמחייבים אותם בארנונה באופן בלתי חוקי בעד שטחים משותפים בבנייני מגורים. נטען כי החיוב בגין השטחים הללו נוסף ב- 2016 ועד אז לא היה קיים. התושבים טוענים כי לאור העו

קרא עוד

אין בכך שמתנהל ערעור שמעורר שאלות דומות לשאלות המתעוררות בבקשה לתובענה ייצוגית בכדי לבטל את ההליך הייצוגי

חוק העזר בחיפה קובע כי נישום המחזיק ב"מפעל" חייב לפנות בעצמו ועל חשבונו את הפסולת המיוצרת על ידו. העירייה קבעה בנוהל אמות מידה לפיהן חובת הפינוי העצמי תחול. המשיבה הגישה נגד העירייה בקשה

קרא עוד

על רשויות התכנון לתת דעתן גם להשלכות הכלכליות של התוכניות ואין בסמכותן לקדם תוכניות שתכליתן היא מימונית / כלכלית בלבד

תושבי שכונת נווה צדק, הגישו עתירה כנגד החלטות הועדה המחוזית לתכנון ובנייה בטענה כי אחת התוכניות שעניינה הוא הענקת זכויות בנייה מופלגות ליזם התוכנית הינה בבחינת "עסקה" שנרקמה בין היזם

קרא עוד

פגם מינהלי בהתנהגות רשות אינו גורר השבת תשלומים ששולמו לפיתוח שניתנו עם הסכמה חוזית תקפה

האם זכאים המערערים להשבת סכומים ששילמו לעירייה על פי הסכם ולפיו הם יישאו בעלויות פיתוח בתמורה לזירוז הוצאת היתר בנייה? המערערים טענו כי למעשה חויבו לחתום על ההסכם וכי המשיבה אינה רשאית לגבות כס

קרא עוד

נכפתה עמידה בהתחייבות למתן הקלות בארנונה שניתנה על ידי ערייה לחברות אפילו שלא אושרה כנדרש

עיריית פתח-תקווה פעלה בחוסר תום לב קיצוני כאשר התחייבה להעניק הטבה בארנונה לחברות שיעתיקו אליה את משרדיהן, ולאחר המעבר של העותרת, חזרה בה מהתחייבותה. יש לחייב את העירייה חרף בטלות ההסכם אשר לא נחתם

קרא עוד

התחייבות של רשות מקומית בנוגע לתוספת שכר שבוצעה ללא קבלת אישורו של הממונה על השכר תבוטל

האם יש מקום לתת תוקף להתחייבות של המשנה למנכ"ל לענייני משאבי אנוש של עיריית י-ם להחיל על המשיב, המועסק בעיריה כרכז מינהלה וכח אדם במחלקת התחבורה, את תוצאות פסק הבוררות בין העירייה ובין עוב

קרא עוד

דרישה במכרז למסירה בדבר חקירה פלילית או עבר פלילי צריכה להיות רלוונטית למכרז

מפעל הפיס פרסם מכרז. בתנאי הסף שפורסמו בהזמנה, נקבע, בין השאר, כי נדרשת הצגת "תעודת יושר". המערער, הגיש הצעה במסגרת המכרז אך זו נפסלה לאחר שועדת המכרזים קבעה שהמערער אינו עומד בתנאי 

קרא עוד

דמי השימוש במקרקעין יחושבו לפי שווי תכנוני כאשר השימוש בפועל נכפה על בעל המקרקעין

העירייה לא פעלה בהתאם להוראות התוכנית האיחוד והחלוקה של השטח  ולא פינתה את הפסולת מהמקרקעין ומנעה לאורך שנים האפשרות את השימוש במקרקעין.  אולם קיבל באופן חלקי תביעה לחיוב עירייה

קרא עוד

אין מניעה להתקשרות בין רשויות מקומיות כל עוד אין לכך הסדרה מפורשת בנוגע לכך בדין

החוק מסמיך את העירייה לפעול בשיתוף פעולה עם רשות מקומית אחרת, לרבות איגוד ערים, גם על דרך של הספקת שירותים בגין תשלום. הכול, כמובן, במקרים שבהם הדבר עולה בקנה אחד עם האינטרסים של תושביה.

קרא עוד

מניעת העסקת שני קרובי משפחה באותה מועצה מקומית נועדה למנוע ניגוד עניינים

נפסק כי, הכלל אשר מטיל איסור על עובד, או נבחר ציבור להימצא במצב של ניגוד עניינים בין חובתו הציבורית לאינטרסים אחרים, נקודת המוצא היא העיקרון לפיו טוהר המידות בשירות הציבורי הוא מאבני היסוד של תקינו

קרא עוד

הופחת תשלום שכר הטירחה והגמול מקום בו לא הועברה הפנייה המוקדמת לרשות בטרם הגשת התובענה הייצוגית

בתובענה ייצוגית נגד רשות מנהלית, יש להקדים פנייה לרשות ורק במקרים חריגים תתקבל תובענה ייצוגית נגד רשות חרף אי פניה. כאשר לא הועברה לרשות המנהלית פנייה כאמור העדרה ילקח בחשבון בעת פסיקת גמול ושכר טר

קרא עוד

לא יושבו אגרות והיטלי פיתוח שניגבו כתנאי לקבלת היתר בניה כחוק

תביעה להשבת אגרות והיטלי פיתוח ששילם התובע לעיריית נתניה על מנת לקבל היתר בניה במקרקעין בהם יש לו זכויות החכירה לדורות ובו הותקנה צנרת ביוב עוד טרם רכישתו.

קרא עוד

חשיבות מעמד היועמ''ש ברשות דורשת החלת מלוא כללי המשפט המינהלי בהתקשרות עמו

לאור חשיבות מעמדו של יועץ משפטי לרשות המקומית יש מקום להחלת כללי המשפט המנהלי, במלוא היקפם וחומרתם, על החלטת המועצה מקומית להתקשר עם יועץ משפטי חיצוני.

קרא עוד

הזמנה לקורס בדיני מכרזים מוניציפליים

כל הדרכים לניהול הליך מכרזי מוניציפלי. מהם החוקים והרגולציה בעניין? מהיא הדרך האפקטיבית לעריכתו של מכרז מוניצפלי? 

קרא עוד

קורס בדיני מכרזים מוניציפליים - מצגת השיעור וועדת ישיבת מכרזים

קורס בדיני מכרזים מוניציפליים - מצגת השיעור ישיבת וועדת מכרזים המרכז לשלטון מקומי בשיתוף משרד עו"ד ויינברגר ברטנטל שות ובניהולו האקדמי של עו"ד עמיחי ויינברגר עורך קורס בנושא דיני מכרז

קרא עוד

קורס בדיני מכרזים מוניציפליים - מצגות שיעור התייעלות כלכלית באמצעות מכרזים

המרכז לשלטון מקומי בשיתוף משרד עו"ד ויינברגר ברטנטל שות ובניהולו האקדמי של עו"ד עמיחי ויינברגר עורך קורס בנושא דיני מכרזים מוניציפאליים.    

קרא עוד

קורס בדיני מכרזים מצגת שיעור פגמים בהליכי מכרז

המרכז לשלטון מקומי בשיתוף משרד עו"ד ויינברגר ברטנטל שות' ובניהולו האקדמי של עו"ד עמיחי ויינברגר עורך קורס בנושא דיני מכרזים מוניציפאליים

קרא עוד

קורס בדיני מכרזים מוניציפליים - מצגות שיעור סוגים שונים של מכרזים ומאפייניהם

קורס בדיני מכרזים מוניציפליים - מצגת השיעור: סוגים שונים של מכרזים ומאפיניהם הייחודים המרכז לשלטון מקומי בשיתוף משרד עו"ד ויינברגר ברטנטל שות' עורך קורס בנושא דיני מכרזים מוניציפאליים

קרא עוד

קורס בדיני מכרזים מוניציפליים - מצגות וחומרי עזר לשיעור השלישי

המרכז לשלטון מקומי בשיתוף משרד עו"ד ויינברגר ברטנטל שות ובניהולו האקדמי של עו"ד עמיחי ויינברגר עורך קורס בנושא דיני מכרזים מוניציפאליים.

קרא עוד

קורס בדיני מכרזים מוניציפליים - מצגת השיעור: הכרת מקורות הדין של המכרז המוניציפאלי

המרכז לשלטון מקומי בשיתוף משרד עו"ד ויינברגר ברטנטל שות' ובניהולו האקדמי של עו"ד עמיחי ויינברגר עורך קורס בנושא דיני מכרזים מוניציפאליים

קרא עוד

קורס בדיני מכרזים מוניציפליים - מצגת השיעור: חשיבות קבלת המידע מיחידות הקצה

המרכז לשלטון מקומי בשיתוף משרד עו"ד ויינברגר ברטנטל שות' עורך קורס בנושא דיני מכרזים מוניציפאליים לזיהוי מבעוד מועד של הכשלים התהליכיים, המשפטייים, האנושיים והכלכליים במכרז. 

קרא עוד

קורס בדיני מכרזים מוניציפליים - מצגת השיעור הראשון

המרכז לשלטון מקומי בשיתוף משרד עו"ד ויינברגר ברטנטל שות' עורך קורס בנושא דיני מכרזים מוניציפאליים לזיהוי מבעוד מועד של הכשלים התהליכיים, המשפטייים, האנושיים והכלכליים במכרז. 

קרא עוד

עו''ד דודו רן - יה מרצה בקורס דיני מכרזים של משרד עו''ד ויינברגר ברטנטל ושות' בשיתוף עם המרכז לשלטון מקומי

קרא עוד

איסור גורף על כל רוכלות חדשה בעיר או רשות נעדר הסמכה בחוק או מכוח החוק ואינו מידתי

עתירה כנגד החלטת העירייה שדחתה בקשת העותרת למתן רישיון עסק לרוכלות מרכב לממכר פיצות והמבורגרים בנימוק שבעיר ת"א חל איסור על כל רוכלות שהיא מזה שנים רבות, הן מתוקף החוק והן מתוקף מדיניות העיריה

קרא עוד

משרד ויינברגר ברטנטל מנע ביטול מכרז למתן שירותי מוקד, אחזקה והתקנת מערכת מיגון אלקטרונית של עיריית אשקלון

משרד ויינברגר ברטנטל מנע ביטולו של מכרז למתן שירותי מוקד, אחזקה והתקנת מערכת מיגון אלקטרונית בעיריית אשקלון    

קרא עוד

קורס בהתייעלות כלכלית - מצגת השיעור בצמיחה : קידום פרויקטים הלכה למעשה

מרכז לשלטון מקומי בשיתוף עם משרד עורכי הדין ויינברגר ברטנטל ושות' עורך קורס העוסק בהתייעלות כלכלית ברשויות המקומיות לרבות, איתור, גיוס, ומיצוי תקציבים ממשלתיים וחוץ ממשלתיים.  

קרא עוד

קורס בהתייעלות כלכלית - מצגת השיעור בהתייעלות כלכלית באמצעות סרקים

המרכז לשלטון מקומי בשיתוף עם משרד עורכי הדין ויינברגר ברטנטל ושות' עורך קורס העוסק בהתייעלות כלכלית ברשויות המקומיות לרבות, איתור, גיוס, ומיצוי תקציבים ממשלתיים וחוץ ממשלתיים.

קרא עוד

ייצוג של רשות מקרקעי ישראל.

משרד עו"ד ויינברגר ברטנטל ושות' מייצג את רשות מקרקעי ישראל החל מדצמבר 2015 בהליכים שונים הקשורים לפעילות הרשות.

קרא עוד

קורס בהתייעלות כלכלית - מצגת גיוס תרומות באמצעות קרן עירונית 2

המרכז לשלטון מקומי בשיתוף עם משרד עורכי הדין ויינברגר ברטנטל ושות' עורך קורס העוסק בהתייעלות כלכלית ברשויות המקומיות לרבות, איתור, גיוס, ומיצוי תקציבים ממשלתיים וחוץ ממשלתיים.

קרא עוד

קורס בהתייעלות כלכלית - מצגת גיוס תרומות באמצעות קרן עירונית 1

המרכז לשלטון מקומי בשיתוף עם משרד עורכי הדין ויינברגר ברטנטל ושות' עורך קורס העוסק בהתייעלות כלכלית ברשויות המקומיות לרבות, איתור, גיוס, ומיצוי תקציבים ממשלתיים וחוץ ממשלתיים.  

קרא עוד

קורס בהתייעלות כלכלית - מצגת שיעור בקידום פרויקטים מניבי הכנסות עם המגזר העסקי

המרכז לשלטון מקומי בשיתוף עם משרד עורכי הדין ויינברגר ברטנטל ושות' עורך קורס העוסק בהתייעלות כלכלית ברשויות המקומיות לרבות, איתור, גיוס, ומיצוי תקציבים ממשלתיים וחוץ ממשלתיים.

קרא עוד

הזמנה לקורס בדיני מכרזים מוניציפליים

כל הדרכים לניהול הליך מכרזי מוניציפלי. מהם החוקים והרגולציה בעניין? מהיא הדרך האפקטיבית לעריכתו של מכרז מוניצפלי? 

קרא עוד

קורס בהתייעלות כלכלית - מצגת שיעור מכרזים מניבי הכנסות

מרכז לשלטון מקומי בשיתוף עם משרד עורכי הדין ויינברגר ברטנטל ושות' עורך קורס העוסק בהתייעלות כלכלית ברשויות המקומיות לרבות, איתור, גיוס, ומיצוי תקציבים ממשלתיים וחוץ ממשלתיים.

קרא עוד

חדשות קורס בהתייעלות כלכלית - מצגת שיעור בצמצום הוצאות הרשות באמצעות ייעול זמן עובדים

המרכז לשלטון מקומי בשיתוף עם משרד עורכי הדין ויינברגר ברטנטל ושות' עורך קורס העוסק בהתייעלות כלכלית ברשויות המקומיות לרבות, איתור, גיוס, ומיצוי תקציבים ממשלתיים וחוץ ממשלתיים.  

קרא עוד

קורס בהתייעלות כלכלית - מצגת שיעור התייעלות כלכלית באמצעות תיקון חוקי עזר, שימוש מיטבי בנכסי רשות, שיתוף פעולה בין רשויות

המרכז לשלטון מקומי בשיתוף עם משרד עורכי הדין ויינברגר ברטנטל ושות' עורך קורס העוסק בהתייעלות כלכלית ברשויות המקומיות לרבות, איתור, גיוס, ומיצוי תקציבים ממשלתיים וחוץ ממשלתיים.

קרא עוד

קורס בהתייעלות כלכלית - מצגת שיעור בצמצום באמצעות התייעלות אנרגטית

המרכז לשלטון מקומי בשיתוף עם משרד עורכי הדין ויינברגר ברטנטל ושות' עורך קורס העוסק בהתייעלות כלכלית ברשויות המקומיות לרבות, איתור, גיוס, ומיצוי תקציבים ממשלתיים וחוץ ממשלתיים.

קרא עוד

קורס בהתייעלות כלכלית- שיעור בנהלים וכללים למחיקת חובות באישור משרד הפנים

המרכז לשלטון מקומי בשיתוף עם משרד עורכי הדין ויינברגר ברטנטל ושות' עורך קורס העוסק בהתייעלות כלכלית ברשויות המקומיות לרבות, איתור, גיוס, ומיצוי תקציבים ממשלתיים וחוץ ממשלתיים.

קרא עוד

עו''ד דודו רן-יה מרצה בקורס להתייעלות כלכלית במרכז לשלטון מקומי ברמת גן

קרא עוד

עו''ד עמיחי ויינברגר מרצה בקורס להתייעלות כלכלית במרכז לשלטון מקומי

קרא עוד

קורס בהתייעלות כלכלית - נוהל הגשת בקשה לקול קורא

המרכז לשלטון מקומי בשיתוף עם משרד עורכי הדין ויינברגר ברטנטל ושות' עורך קורס העוסק בהתייעלות כלכלית ברשויות המקומיות לרבות, איתור, גיוס, ומיצוי תקציבים ממשלתיים וחוץ ממשלתיים.  

קרא עוד

קורס בהתייעלות כלכלית - שיעור בקולות קוראים

המרכז לשלטון מקומי בשיתוף עם משרד עורכי הדין ויינברגר ברטנטל ושות' עורך קורס העוסק בהתייעלות כלכלית ברשויות המקומיות לרבות, איתור, גיוס, ומיצוי תקציבים ממשלתיים וחוץ ממשלתיים.

קרא עוד

קורס בהתייעלות כלכלית - שיעור בהלכת סלומון, הלכת שירותי בריאות כללית והלכת אלעזר עמר

המרכז לשלטון מקומי בשיתוף עם משרד עורכי הדין ויינברגר ברטנטל ושות' עורך קורס העוסק בהתייעלות כלכלית ברשויות המקומיות לרבות, איתור, גיוס, ומיצוי תקציבים ממשלתיים וחוץ ממשלתיים.

קרא עוד

קורס בהתייעלות כלכלית - שיעור בהיבטים משפטיים במחיקת חובות וגביית חובות

המרכז לשלטון מקומי בשיתוף עם משרד עורכי הדין ויינברגר ברטנטל ושות' עורך קורס העוסק בהתייעלות כלכלית ברשויות המקומיות לרבות, איתור, גיוס, ומיצוי תקציבים ממשלתיים וחוץ ממשלתיים.

קרא עוד

הזמנה לקורס בנושא '' ביד חזקה ובזרוע ארוכה''

תאגידים עירוניים הנם ישות משפטית נפרדת המנוהלת על ידי אנשי מקצוע ונציגי ציבור המשמשים כזרועה הארוכה של הרשות המקומית.  ·         

קרא עוד

הזמנה לקורס בנושא ''התייעלות כלכלית: היכן קבור הכסף?''

כל הדרכים להתייעלות כלכלית ברשויות. איך משיגים תקציבי ממשלה? מהן הדרכים האפקטיביות לגיוס תרומות לרשויות? היכן מצוי הכסף הלא מנוצל של הרשויות?

קרא עוד

חברי דירקטוריון נמנעו ממימוש נכסים משועבדים ובית המשפט אישר הגשת תביעה נגזרת כנגדם

לצורך קבלת החלטה עסקית שתוגן על-ידי כלל שיקול-הדעת העסקי ושבית-המשפט יימנע מלהתערב בה, יש לוודא קודם כל כי קיימת החלטה ויש לוודא, כי מדובר בהחלטה שהתקבלה לאחר דיון שנסמך על תהליך מסודר של קבלת החלט

קרא עוד

פיצוי של 50000 שקלים לחברה לשילוח ימי, שעובד צים דן במצבה הכלכלי הרעוע כביכול עם לקוחותיה

ייחוס קשיים כלכליים לחברה המעניקה שירותי שילוח בינלאומיים מהווה פרסום שעלול לפגוע בתאגיד, בעסקו, ובמשלח ידו במיוחד כאשר הדברים נאמרו על ידי גורם המועסק בחברה המהווה שחקן מרכזי בענף הספנות בארץ

קרא עוד

חברות נדל''ן מחויבות בדיווח מיידי על מידע עתידי הנוגע לפרויקטים, רק כאשר הן יכולות לכמת את השפעתן

עת מדובר בחברות העוסקות בנדל"ן להשקעה ובפעילות שוטפת מול רשויות ועיריות בקשר להליכים תכנוניים,  נקודת האל חזור, בה מתגבש מידע בדבר הליכים תכנוניים לכדי מידע מהותי היא הנקודה בה החברה גיבש

קרא עוד

מתמודד במכרז לא בדק את הערבות הבנקאית שהונפקה לו ותבע את הבנק על אי זכייתו במכרז

בית המשפט דחה את התביעה וקבע, כי השתתפות במכרז הינה אינטרס כלכלי של הלקוח וככזה, מצופה מאדם כי ידקדק באופן מילוי כל פרטי המכרז ובפרט בנוסח הערבות הבנקאית. 

קרא עוד

אושרה ייצוגית נגד PayPal: כפתה המרת מטבע ועמלת המרה על לקוחותיה הישראלים

הסכם המשתמש הקנה ללקוח זכות לדרוש, כי משיכת הכספים תבוצע במטבע בו נוהל החשבון לחשבון הבנק הישראלי שלו. העובדה שפייפאל לא יצרה אופציה שכזו, אלא אפשרה רק משיכה של הכספים לחשבון בנק ישראלי לאחר המרתם

קרא עוד

משרדנו מייצג את מפלגת ''כולנו'' בראשותו של משה כחלון

משרד ויינברגר ברטנטל ושות מעניק ליווי וייעוץ שוטף למפלגת "כולנו" ולעומד בראשה משה כחלון.

קרא עוד

בעקבות עתירה מנהלית שהגיש המשרד ביטלה המדינה את זכייתה במכרז של חברה שלא עמדה בתנאי הסף

ביטול המכרז התאפשר בעקבות עתירה מנהלית שהגישה עמותת מיח"א באמצעות עו"ד עמיחי ויינברגר ועו"ד דוד רן-יה ממשרד ויינברגר ברטנטל ושות' 

קרא עוד

ראיון בגלובס עם עו''ד עמיחי ויינברגר, עו''ד ינור ברטנטל ועו''ד דוד רן-יה: ניגשתם למכרז ולא זכיתם? לא הכל אבוד

לכל משתתף במכרז מוענקת על-פי דין זכות העיון. המשתתפים זכאים לעיין בפרוטוקולים של וועדת המכרזים ובמסמכים אשר הונחו בפניה. המידע הנגזר מזכות עשוי לעזור בנסיון להפוך את ההחלטה.

קרא עוד

משרדנו דורג בין המשרדים המובילים בארץ בייצוג חברות וארגונים בתובענות ייצוגיות

בכנס השנתי החמישי לתובענות ייצוגיות, בו השתתפו מיטב משרדי עורכי הדין בארץ, הוצגו נתונים המדרגים את משרד ויינברגר ברטנטל ושות', ברשימת המשרדים המובילים בייצוג חברות וארגונים בתובענות ייצוגיות

קרא עוד

ראיון בכלכליסט עם עו''ד עמיחי ויינברגר, עו''ד ינור ברטנטל ועו''ד הדס פריזמנט: בעלי מוגבלות והמגזר הפרטי

צו ההרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות כבר נכנס לתוקפו ומחייב גם מעסיקים פרטיים להעסיק בעלי מוגבלות. עוה"ד ממשרד ויינברגר ברטנטל ושות' מסבירים כיצד על המעסיקים להיערך לכך ואיך

קרא עוד

משרדנו החל לייצג את מנהלת ליגות הכדורגל המקצועניות בישראל

המשרד ייצג את המנהלת בקביעת נהלים ברורים לאכיפת כוחות השיטור, אשר יוצבו במהלך משחקי ליגת העל בכדורגל, לשם מיגור האלימות במגרשים

קרא עוד

משרדנו מייצג את תאגיד הארנה בירושלים

משרד ויינברגר ברטנטל ושות נותן ייעוץ שוטף לחברה ולדריקטוריון ומייצג בתחומים של ליטיגציה, חוזים, מכרזים, הסכמים ועוד

קרא עוד

בית המשפט העליון הכריע סופית בסוגיית המשתתפים הפיקטיביים במכירות פומביות באינטרנט: הבקשה להגשת תביעה ייצוגית נדחתה

הישג גדול למיטל אמסטר, מנהלת מחלקת לטיגציה במשרד ויינברגר ברטנטל, אשר ייצגה חלק מהנתבעים בתביעת הענק נגד ספקים וחברות למסחר מקוון.

קרא עוד

הצלחה למשרד ויינברגר ברטנטל: תנאי סף המונע ממציע שנמצא תחת חקירה פלילית מלהשתתף במכרז - הנו מידתי ורלוונטי

בית המשפט קבע, כי התיחום שנעשה בתנאי הסף של המכרז, לגילויו של בעל עבר פליל וחקירות המתנהלות נגד מציע, הוא מידתי ורלוונטי ואין מקום להתערב בו.

קרא עוד

ראיון בגלובס עם עו''ד עמיחי ויינברגר, עו''ד ינור ברטנטל ועו''ד דוד רן-יה: כל מה שחשוב לדעת כשמתמודדים על מכרז בגופים ציבוריים

התמודדות במכרזים, מצריכה מהמשתתפים השקעת משאבים רבים, כח אדם, כספים וחשיבה אסטרטגית בדבר אופן הגשת ההצעה, גובהה ועוד. להלן המדריך המקוצר, לגופים עסקיים המתמודדים במכרזים של גופים ציבוריים.

קרא עוד

משרדנו החל לייצג את מועצה מקומית מצפה רמון

המשרד יעניק למועצה ייעוץ שוטף ובכלל זאת ייעוץ לוועדות תכנון ובנייה, דיני מכרזים, דיני עבודה, בג"צים, מיסוי מוניציפאלי, עתירות מנהליות, הקצאות, תמיכות ותביעה עירונית

קרא עוד

משרדנו החל להעניק שירות לחברה הכלכלית אשקלון

המשרד יעניק לחברה הכלכלית ייעוץ בתחמי לטיגציה ומכרזים    

קרא עוד

ראיון בגלובס עם עו''ד עמיחי ויינברגר, עו''ד ינור ברטנטל ועו''ד הדס פריזמנט: נקודות משפטיות למעסיקים בנושא התארגנות עובדים

בשנים האחרונות, אנו עדים לגל התארגנויות במקומות עבודה. מנגד, מנסים המעסיקים אשר ההתארגנות נכפית עליהם בניגוד לרצונם, לבלום את התופעה בדרכים שונות. הכללים החלים על מעסיקים בעת התארגנות עובדים.

קרא עוד

הצלחה למשרד ויינברגר ברטנטל: נדחתה תביעה כספית נגד חברת חופית

בית המשפט קבע, כי התובעת לא הצליחה להוכיח שאולצה במסגרת יחסיה העיסקיים עם חופית, לזכות את חשבונה. התובעת ביצעה פשרה, עליה אין היא רשאית להתחרט כעת

קרא עוד

ראיון בגלובס עם עו''ד עמיחי ויינברגר, עו''ד ינור ברטנטל ועו''ד הדס פריזמנט: האם ניתן לשלול פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת?

עם פיטורי עובד מחויב מעסיק בתשלום פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת, המסתכמים לעיתים בעשרות ואף מאות אלפי שקלים. אך מה קורה במקרים בהם עובד גרם לנזקים למעסיקו? 

קרא עוד

משרד ויינברגר ברטנטל שמח על מינוי מנהל חדש למחלקת חוזים ומכרזים

עו"ד דוד רן-יה מונה לתפקיד מנהל מחלקת חוזים ומכרזים במשרד. עו"ד רן-יה, בעל התמחות מיוחדת בתחום דיני המכרזים וייצג בין השאר חברות ממשלתיות, החשב הכללי, משרד האוצר, החברה למשק וכלכלה.

קרא עוד

ויינברגר ברטנטל ושות' מייצגים את חברת רמי לוי

המשרד מייצג את חברת רמי לוי שיווק השקמה בתחום תובענות ייצוגיות, לטיגציה מסחרית, בג"צ, עתירות מנהליות ודיני עבודה.

קרא עוד

ויינברגר ברטנטל ושות' מייצגים את עיריית אשקלון

המשרד החל לייצג את העירייה בתחום דיני מכרזים, תביעות אזרחיות, עתירות מנהליות ותובענות ייצוגיות.

קרא עוד

המשרד המוביל בתחום החברות, שוק ההון בישראל ובעולם, מיזוגים ורכישות, ליטיגציה, נדל''ן ותכנון ובנייה, היי-טק וקניין רוחני, משפט ציבורי ודיני עבודה.

פרסום המשרד בגלובס: כללים למנהלים- כך תערכו שימוע נכון ואפקטיבי. כתבה בהשתתפות עו"ד עמיחי ויינברגר, עו"ד ינור ברטנטל ועו"ד הדס פריזמנט, בנושא עריכת שימוע לפני פיטורים.  

קרא עוד

הצלחה למשרד ויינברגר ברטנטל: נדחתה תביעתו של צרכן כנגד רמי לוי תקשורת

בית המשפט דחה תביעה בגין הפרת הסכם התקשרות ודיני צרכן ומצא כי טענות התובע לאספקת כרטיס סים פגום, תוך הפרת חוזה ההתקשרות בין הצדדים, נטענו בעלמא וללא כל ביסוס.

קרא עוד

ראיון בגלובס עם עו''ד עמיחי ויינברגר, עו''ד ינור ברטנטל ועו''ד מיטל שפירא: יתרונות הליך הגישור בפתרון סכסוכים עסקיים

מחלוקות ואי הסכמות בין שותפים עסקיים, הן חלק בלתי נפרד מהעולם העסקי. בשל העומס הרב על בתי המשפט, עשויים שותפים למצוא עצמם לכודים בהליך ארוך, מייגע ויקר, אשר  מעמיק את הקרע ומעצים את חוסר האמון

קרא עוד

ראיון בגלובס עם עו''ד עמיחי ויינברגר, עו''ד ינור ברטנטל ועו''ד הדס פריזמנט: על חשיבותו של הסכם העסקת עובדים בכירים

עריכת חוזה העסקה ברור, המסדיר את זכויותיהם וחובותיהם של עובדים, עשוי למנוע מחלוקות וסכסוכי עבודה עתידיים. משמעותו של קיום חוזה מפורט מתעצמת כאשר מדובר בשדרה הניהולית הבכירה של עסק

קרא עוד

ראיון בגלובס עם עו''ד עמיחי ויינברגר, עו''ד ינור ברטנטל ועו''ד הדס פריזמנט בנושא הגשת תובענות ייצוגיות בדיני עבודה

פרסום המשרד בגלובס: הכל על הגשת תובענות ייצוגיות בדיני עבודה. כתבה בהשתתפות עו"ד עמיחי ויינברגר, עו"ד ינור ברטנטל ועו"ד הדס פריזמנט, בנושא התרחבות השימוש בתובענות ייצוגיות ככלי למימו

קרא עוד

ראיון בגלובס עם עו''ד עמיחי ויינברגר, עו''ד ינור ברטנטל ועו''ד עומרי יוסף סיכויים וסיכונים בתביעות ייצוגיות כנגד רשויות

כתבה בהשתתפות עו"ד עמיחי ויינברגר, עו"ד ינור ברטנטל ועו"ד עומרי יוסף, בנושא התרחבות פרקטיקת הגשת בקשות לאישור תובענות ייצוגיות כנגד רשויות מקומיות, ככלי להסדרת התנהלות הרשות אל מול ת

קרא עוד

ראיון בגלובס עם עו''ד עמיחי ויינברגר ועו''ד ינור ברטנטל: לו''ז המועמד בבחירות לרשויות המקומיות

איזה אירוע מסתורי וחגיגי מתרחש עד ליום ה 66 שלפני המועד לבחירות, ומהו תהליך "שליפת ספר הבוחרים"? משרד עורכי הדין ויינברגר ברטנטל ושות' מציג את כל התשובות.

קרא עוד

ראיון בגלובס עם עו''ד עמיחי ויינברגר ועו''ד ינור ברטנטל: על תרומות מותרות, ועל תרומות אסורות

מהו סכום התרומה המקסימלי למועמדים וסיעות בבחירות לרשויות המקומיות? אילו מגבלות נוספות חלות על התרומות? משרד עורכי הדין ויינברגר ברטנטל ושות' מציג את כל התשובות

קרא עוד

ראיון בגלובס עם עו''ד עמיחי ויינברגר ועו''ד ינור ברטנטל: מורה נבוכים למתמודד בבחירות המקומיות

כל מי שחשב שהתהליך המקדים את הבחירות לכנסת הוא מורכב, יש לנו בשורות: לא רק שבבחירות המוניציפליות העניינים סבוכים יותר, אלא שגם את המורכבות הזו, יש להכפיל בעשרות יישובים.

קרא עוד